OD-ATP-O-VAC24-001 - Directeur Onderzoek en Dienstverlening – 100%
Betrekking
Functie:
Directeur
Departement:
Directie Onderzoek en Dienstverlening
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 01-07-2024 of aansluitend
Details

Taakomschrijving

Als actief lid van het managementteam draag je bij tot het tot stand komen van de AP-brede strategie en het formuleren van de strategische doelen en je onderschrijft deze ook. Je vertaalt de strategische doelen naar het beleid van je directie. Je rapporteert aan de algemeen directeur.Je bent als directeur Onderzoek en Dienstverlening verantwoordelijk voor het tot stand komen, operationaliseren en monitoren van het hogeschoolbrede onderzoeksbeleid en het beleid met betrekking tot (maatschappelijke) dienstverlening.Onder jouw verantwoordelijkheid groeit AP uit tot de geprefereerde partner van het werkveld als het gaat over het creëren van innovatieve oplossingen voor vragen of problemen uit dat werkveld.Je bouwt daartoe het Innovatielab uit waarin multidisciplinaire onderzoeksgroepen op een vernieuwende manier aan de slag gaan met thema’s die niet enkel nauw aansluiten bij de behoeften van het werkveld maar die bovendien een uitgesproken marktpotentieel hebben. Je monitort tevens de toepassing van het onderzoeksbeleid en de kwaliteit van de onderzoeksoutput van de departementale onderzoeksgroepen. Je werkt hiertoe samen met de departemenshoofden en onderzoekscoördinatoren van de verschillende departementen.Je zorgt voor een goede wisselwerking tussen praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek enerzijds en de academische onderzoeksgroepen in de Kunsten anderzijds.Daarnaast bouw je marktgericht Business Center uit en zet AP op de kaart als geprefereerd aanbieder van professionele vorming in het kader van levenslang leren. Je bouwt een dienstverlening uit met business development en een efficiënte, commerciële en klantgerichte backoffice.Als leidinggevende creëer je een hecht team van medewerkers en realiseer je samenwerking binnen je directie en over de grenzen van je directie heen. Je focust hierbij zowel op verbinding en welzijn, als op verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid.Je bent AP-ambassadeur bij uitstek, je bent innovator en promotor van de kwaliteit van onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.


 


Je staat onder andere in voor:


 


1. Het vormen en monitoren van het beleid op het vlak van onderzoek en dienstverlening.Je brengt – in overleg met alle belanghebbenden – het onderzoeksbeleid en het beleid met betrekking tot (maatschappelijke) dienstverlening tot stand.Je monitort de toepassing van het onderzoeksbeleid in de onderzoeksgroepen. Je garandeert de kwaliteit van onderzoek en de goede samenwerking met en uitwisseling tussen praktijkgericht onderzoek en academisch onderzoek in de Kunsten.Je monitort de toepassing van het dienstverleningsbeleid doorheen de hele hogeschool en meer specifiek in het Business Center.2. Het uitbouwen en beheren van het Innovatielab.Je bouwt het Innovatielab uit waarin multidisciplinaire onderzoeksgroepen op een vernieuwende manier aan de slag gaan met thema’s die niet enkel nauw aansluiten bij de behoeften van het werkveld maar die bovendien een uitgesproken marktpotentieel hebben.Je stuurt de multidisciplinaire onderzoeksgroepen in het Innovatielab aan en je zet niet enkel in op kwaliteit maar ook op maximale valorisatie van de onderzoeksoutput.3. Het begeleiden van de onderzoeksgroepen.Jij en je team bouwen een professionele, éénduidige begeleiding uit van alle AP-onderzoeksgroepen en geven advies op het vlak van schrijven van onderzoeksaanvragen, het zoeken naar externe financiëringskanalen, business development, valorisatie van onderzoeksresultaten en juridische aspecten (o.a. contracten, GDPR,…).Jij en je team werken een methodiek uit – in overleg met de belanghebbenden - die de nexus onderwijs-onderzoek garandeert en zorgt ervoor dat deze wordt gehanteerd door elke onderzoeksgroep.Jij en je team bepalen de overkoepelende aanpak om de interactie tussen werkveld en onderzoeksgroepen op een gestructureerde manier vorm te geven en te bestendigen en je kijkt erop toe dat deze structurele aanpak worden toegepast in elke onderzoeksgroep.4. Het samenwerken op het vlak van onderzoekadministratie.Jij en je team werken samenwerkingsovereenkomsten uit tussen je directie en alle onderzoeksgroepen in de hogeschool (PWO en academisch onderzoek) voor wat betreft onderzoekadministratie en -registratie.In dat verband maak je ook goede samenwerkingsafspraken met de algemene diensten (Personeel, Financiën, Marketing en Communicatie, Juridische Dienst).Je bewaakt de naleving van deze overeenkomsten in de interactie met elke groep van belanghebbenden.5. Het opzetten en beheren van het Business Center .Je brengt het AP-aanbod op het vlak van professionele vorming samen in het het Business Center. Je integreert hiervoor het aanbod van Inovant, het Veiligheidsinstituut en marktgerichte initiatieven van de departementen en Schools of Arts tot één geheel.Je zet maximaal in op het vermarkten van het bestaande aanbod en breidt het aanbod uit in functie van de vraag van bedrijven, verenigingen, overheidsinstellingen, .... Je bouwt hiervoor een sterke business development expertise uit die ook ten dienste staat van de valorisatie van het onderzoek.Je garandeert de kwaliteit van het aanbod en gaat hierover in overleg met de inhoudelijke experten binnen de hogeschool (opleidingshoofden, lectoren enz.).Je stuurt het Business Center aan en samen met je teams bouwen jullie dit Centrum uit tot de referentie voor permanente vorming binnen de regio.6. Het ontwikkelen, implementeren en opvolgen van de kwaliteitszorg in je directie.Kwaliteit van de werking en de dienstverlening.Je garandeert de kwaliteit van alle interne processen en processen in interactie met interne en externe belanghebbenden.Je organiseert interne kwaliteitszorg en je onderneemt de nodige acties zodat alle processen voldoen aan gestelde interne en externe kwaliteitscriteria. Je ziet erop toe dat de kwaliteitsmonitoring en de evaluatie van de dienstverlening vlot kan verlopen en je volgt de aanbevelingen op.Je draagt de kwaliteitscultuur uit en je bent begaan met permanente verbetering.7. Het stimuleren van de persoonlijke groei en het eigenaarschap van de medewerkers in je directie, teneinde binnen de hogeschool een warme, open en dynamische organisatiecultuur te scheppen waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars filosofische, ideologische en levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.Je selecteert en rekruteert nieuwe medewerkers voor je directie.Je motiveert en begeleidt je medewerkers en creëert een omgeving waar verbinding en welzijn centraal staan.Je brengt een klimaat tot stand waarbinnen je medewerkers zich professioneel kunnen ontwikkelen en je volgt hun ontwikkeling op.Je stimuleert je medewerkers om verantwoordelijkheid te nemen en stuurt hen ook aan op resultaatgerichtheid.Je voert functionerings- en evaluatiegesprekken, je identificeert talenten en competenties en zorgt ervoor dat elke medewerker zijn talenten en competenties optimaal kan inzetten.Je creëert een hecht team van medewerkers, je stimuleert een aangename, constructieve en productieve samenwerking binnen je directie en over de grenzen van je directie heen.


Profiel

• Je toont persoonlijk leiderschap, je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en loopbaan en bent in staat tot zelfreflectie.

• Je hebt minimum 5 jaar relevante werkervaring. 

• Je beschikt over minimum 5 jaar leidinggevende ervaring.

• Je hebt ervaring binnen het werkveld.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma.

Aanbod

Onze troeven 

een statutaire aanstelling als ambtenaar, met mogelijkheid tot benoeming

een loon in functie van je kennis en ervaring met een aantrekkelijk groeipad van barema A34 tot A41

45 vakantiedagen

flexibele werktijden en de mogelijkheid om 2 dagen per week van thuis te werken

volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of

een fietsvergoeding van 0,231 euro/km

talrijke kortingen met je lerarenkaart en via Benefits@work

een werkplek midden in de bruisende metropool Antwerpen


Salaris

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 8.1 (barema 597 - A34), salarisschaal 8.2 (barema 591 - A41) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen


Je kan tot 15 jaar erkenning krijgen van je nuttige beroepservaring.


Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk vacant ambt voor 100% ten vroegste vanaf 01-07-2024. 

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 AntwerpenWijze van solliciteren

Tot en met 02-06-2024 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.


Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Een bijkomende selectieronde en/of proef kan georganiseerd worden.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor vragen over de inhoud van de vacature kan je terecht bij Samson Erwin (erwin.samson@ap.be)
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel ATP
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 2/06/2024

Datum interview: vanaf 13/06/2024

Indiensttreding: 01/07/2024 of aansluitend