BR-LOP-O-VAC24-009 - Opleidingshoofd Bedrijfsmanagement, Marketing, Supply Chain Management, Marketing en Communicatiesupport, Transport en Logistiek – 100%
Betrekking
Functie:
Opleidingshoofd
Departement:
Departement Business & Recht
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 19-08-2024 of aansluitend 
Details

Taakomschrijving

Als actief lid van de departementale staf van het departement Business en Recht, draag je, onder de verantwoordelijkheid van het departementshoofd, bij tot de realisatie van de AP strategie, het formuleren van de strategische doelen en de implementatie van het departementale beleid. Je onderschrijft deze en vertaalt ze naar het beleid in de opleidingen Bachelor in het Bedrijfsmanagement afstudeerrichting Marketing en afstudeerrichting Supply Chain Management, Graduaat Marketing en Communicatiesupport en Graduaat Transport en Logistiek. Je creëert alle voorwaarden om dit beleid in deze opleidingen uit te voeren. In nauwe samenwerking met de algemene diensten van de hogeschool, realiseer je een uitgesproken studentgerichte service en draag je de cultuur van studentenbetrokkenheid mee uit. Je staat in voor de dagelijkse leiding en aansturing van een team van ongeveer 60 medewerkers. Je bent de AP ambassadeur bij uitstek en promotor van je opleiding(en). Je staat onder andere in voor:

• Het bepalen van de onderwijsinhoudelijke richting van de opleiding(en), in lijn met de strategie van AP, de visie en het beleid m.b.t. onderwijs en student, in afstemming met het departementshoofd en samen met het team, de onderwijsondersteuners, studenten en partners uit het werkveld en de ruimere omgeving.

• Het optimaliseren van de leerwinst van de studenten.

• Het instaan voor de kwaliteitsontwikkeling en borging van de opleiding(en).

• Het volgen van de evoluties op het gebied van toekomstgericht onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. 

• Het uitbouwen van een netwerk van partners om in co-creatie de leeromgeving voor de student vorm te geven, in te spelen op de noden van de partners en een groeiende en diverse instroom van studenten te garanderen.

• Het instaan voor een efficiënte en kwaliteitsvolle organisatie van je opleiding(en) en de dagelijkse activiteiten, rekening houdend met de gemaakte afspraken in je departement en de hogeschool, om zo uitwerking te geven aan het operationeel beleid van het departement. 

• Het implementeren van de hogeschoolstrategie en het beleid van het departement, in je opleiding(en), in overleg met je team en de relevante overlegorganen.  

• Het verlenen van medewerking aan onderzoek gerelateerd aan je opleiding(en).

• Het creëren van een hecht opleidingsteam, met focus op zowel verbinding en welzijn, als op verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid. 

Profiel

• Je hebt minstens 5 jaar relevante leidinggevende of coördinerende ervaring.

• Je bent op de hoogte van didactische vernieuwingen in het onderwijs. Je hebt een solide kennis van onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en onderzoek met betrekking tot de betrokken afstudeerrichtingen die je toelaat deze mee inhoudelijk te vorm te geven en te ondersteunen. 

• Je blijft op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen marketing en de logistieke wereld.Je beschikt over de volgende competenties: 

• conceptualiseren, d.w.z. abstraheren en de huidige context overstijgen. Je denkt in globale termen over waarden, systemen, processen en houdt daarbij het overzicht. 

• beheren, d.w.z. kosten en tijd realistisch inschatten en deze doeltreffend beheren. Je structureert projecten rond controlemomenten en kostenbeheersing. 

• relaties leggen, d.w.z. formele en informele contacten binnen de verschillende departementen en opleidingen opbouwen en onderhouden. 

• teams bouwen, d.w.z. individuen valoriseren door effectieve werkverbanden op te zetten en door de samenwerking tussen teamleden en teams aan te moedigen. 

• samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen. 

• dienstverlenend optreden, d.w.z. interne en externe belanghebbenden (bv. lectoren, opleidingsstaf, studenten) op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven. 

• organisatiebetrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten. 

• betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouwt aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en het nakomen van verbintenissen.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een bachelor of master.

Aanbod

Onze troeven

• een statutaire aanstelling als ambtenaar, met mogelijkheid tot benoeming

• een loon in functie van je kennis en ervaring 

• een mooi pakket vakantiedagen

• flexibele werktijden en de mogelijkheid om 2 dagen per week van thuis te werken

• gratis hospitalisatieverzekering 

• volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of

• een fietsvergoeding van 0,231 euro/km

• een laptop en een internetvergoeding van 20 euro per maand

• een werkplek midden in de bruisende metropool Antwerpen Salaris

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange barema 316 (bachelor) of barema 502 (master) van de AP Hogeschool.  Je kan tot 15 jaar erkenning krijgen van je nuttige beroepservaring.Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 19-08-2024 of aansluitend tot en met 18-08-2028. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk, binnen het kader van de volgende mandaatperiode van 4 jaar, conform de geldende procedure en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen.Indien de geselecteerde kandidaat reeds als onderwijzend personeelslid verbonden is aan de AP Hogeschool, wordt een (tijdelijke) inschaling, op basis van het individuele dossier bekeken. De maximale totale verloning is het equivalent van 100% van barema 316 (bachelor) of barema 502 (master). Bij indiensttreding op 19-08-2024 wordt je aangesteld in het ambt van praktijklector of lector, vervolgens word je op 01-09-2024 aangesteld als opleidingshoofd ambt van lector en praktijklector met 20% mandaatvergoeding.Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Meistraat - Meistraat 5, 2000 AntwerpenWijze van solliciteren 

Tot en met 26-05-2024 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. Selectieprocedure 


De selectie gebeurt door een selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Een bijkomende selectieronde en/of assessment kan georganiseerd worden. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor vragen over de inhoud van de vacature kan je terecht bij Andriessen Wivine (wivine.andriessen@ap.be)
 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel ATP
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 26/05/2024

Datum interview: vanaf 30/05/2024

Indiensttreding: 19/08/2024 of aansluitend