OT/MM-ATP-VAC23-003 - Adviseur onderwijs- en kwaliteitsontwikkeling – 100% (opdeelbaar)
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Departement Mens & Maatschappij
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100% (opdeelbaar)
Duur:
m.i.v. 16-08-2023 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023
Details

Taakomschrijving

De departementale adviseur onderwijs- en kwaliteitsontwikkeling werkt onder de verantwoordelijkheid van het departementshoofd en ondersteunt het departementshoofd bij het uitoefenen van diens verantwoordelijkheden in de realisatie van het AP-brede onderwijs-, studenten- en kwaliteitsbeleid en de kwalitatieve ontwikkeling en uitbouw van het opleidingsaanbod.Je staat onder andere in voor:

1. Het ondersteunen van het departementshoofd bij het verwezenlijken van het  AP-brede onderwijs-, studenten- en kwaliteitsbeleid en dit op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier Taken:• Je staat het departementshoofd bij in het doorvertalen van de het AP-brede onderwijs-, studenten- en kwaliteitsbeleid naar het departement en opleidingen. Je formuleert voorstellen om de departementale ambities met betrekking tot onderwijs, studenten en kwaliteit vorm te geven en de departementale werking te verbeteren. Je waakt over de uitvoering van dit beleid, de correcte implementatie van de geldende AP-brede procedures en afspraken hieromtrent en volgt de realisatie ervan op. 

• Je ontwikkelt een systematiek om de hogeschoolbrede beleidsprioriteiten en afsprakenkaders met betrekking tot het AP-brede onderwijs-, studenten- en kwaliteitsbeleid te concretiseren. Je zet daartoe in samenspraak met het departementshoofd richtlijnen en departementale methodieken uit. 

• Je adviseert het departementshoofd in de ontwikkeling van het opleidingsaanbod. Je waakt erover dat dit gebeurt in samenspraak met de belanghebbenden zoals medewerkers, studenten, en werkveld.

• Je bent het aanspreekpunt voor de samenwerking met de directie Onderwijs en Student en de dienst Strategische Coördinatie en Kwaliteit. Je gaat in interactie met je collega’s onderwijs- en kwaliteitsontwikkeling in de andere departementen en Schools of Arts en bent een belangrijke gesprekspartner om ervoor te zorgen dat het AP-brede onderwijs, student- en kwaliteitsbeleid steeds beantwoordt aan de noden en verwachtingen van haar belanghebbenden.

2. Het ondersteunen van de opleidingshoofden bij het realiseren van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod op maat van de noden en verwachtingen van de belanghebbendenTaken: • Je ondersteunt de opleidingshoofden bij de uitbouw en bijsturing van het opleidingsprogramma. Je adviseert hen bij de ontwikkeling van het curriculum en bijhorende ECTS-fiches, specifiek toetsbeleid, toegankelijkheid, volgtijdelijkheid, de integratie van inclusieve maatregelen,...  Je waakt erover dat dit gebeurt in samenspraak met de betrokken belanghebbenden zoals studenten, medewerkers en werkveld.

• Je zorgt er samen met de opleidingshoofden voor dat het AP-brede onderwijs- en studentenbeleid wordt geïmplementeerd en wordt doorvertaald naar opleidingsspecifieke richtlijnen en documenten. Je waakt erover dat deze opleidingsspecifieke reglementen en afspraken beantwoorden aan de decretale en AP-specifieke standaarden en reglementen.

• Je verzamelt informatie en data uit hogeschoolbrede en departementale systemen en analyseert deze in functie van de voortdurende doorontwikkeling en bijsturing van (de kwaliteit) van het onderwijsaanbod.

• Je formuleert voorstellen en adviezen om de nodige acties binnen het departement te ondernemen om het opleidingsaanbod kwaliteitsvol (verder) uit te bouwen.

• Je waakt erover dat de verworven feedback over de kwaliteit van de opleidingen – verkregen via bevragingen, focusgesprekken, data-analyse, de opleidingsevaluatie, evaluatie door externe instanties etc. – wordt ondervangen door het stellen van verbeteracties in de opleidingen en in het departement. Je waakt erover dat deze verbeteracties beantwoorden aan de vooropgestelde kwaliteitscriteria en dat dit gebeurt in samenspraak met de betrokken belanghebbenden zoals medewerkers studenten, en werkveld. 

• Je adviseert de opleidingshoofden bij het ontwikkelen van een kwalitatieve werking van de opleiding (bij de opmaak, de uitrol en de realisatie van de actieplannen en verbeteracties) en bij de voorbereiding op (interne en externe) evaluaties.

• Je volgt de verbeteringsprocessen op en bewaakt of de acties van opleidingen beantwoorden aan de internationale en AP-specifieke kwaliteitsindicatoren en standaarden.

• Je zorgt voor kennisdeling en informatieverspreiding over de opleidingen van het departement heen.

Profiel

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden. je bent een stevige gesprekspartner die informatie vanuit diverse bronnen kan doorgronden, kan luisteren naar alle betrokkenen en ook zelf, zowel schriftelijk als mondeling, helder en op een overtuigende manier communiceert. 

Je bent goed in het analyseren van data, informatie en processen en kan dit vertalen in mogelijke verbetertrajecten. 

Je bent een bruggenbouwer en netwerker. Je bouwt en onderhoudt zowel intern als extern een stevig netwerk uit waardoor je draagvlak creëert. Hierbij ben je open waar het kan en discreet waar het moet, integer, creatief en kwaliteitsgericht. 

Je bent een echte teamspeler die ideeën en opvattingen op een open manier deelt met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen, maar je kan zelfstandig je doelen bepalen. 

Je bent flexibel en stressbestendig; omgaan met veranderende omgevingen, weerstand en deadlines schrikt jou niet af. 

Je werkt planmatig en doelgericht.

 

 

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma.

• Je hebt (bij voorkeur) ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Aanbod

Onze troeven

een loon in functie van je kennis en ervaring met een aantrekkelijk groeipad van barema A11 tot A22

45 vakantiedagen

flexibele werktijden en de mogelijkheid om 2 dagen per week van thuis te werken

gratis hospitalisatieverzekering (vanaf 70% tewerkstelling)

volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of

een fietsvergoeding van 0,231 euro/km

een laptop (vanaf 50% tewerkstelling) en een internetvergoeding van 20 euro per maand

een werkplek midden in de bruisende metropool Antwerpen in één van onze high tech campussenSalaris

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11), salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Je krijgt een aanstelling in een statutair tijdelijk ‘niet’ vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 100% (opdeelbaar) ten vroegste vanaf 16-08-2023 tot en met 31-12-2023 of bij terugkeer van de titularis. 

 

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 11-06-2023 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of proef kan georganiseerd worden. Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor vragen over de inhoud van de vacature kan je terecht bij: De Wachter Else (else.dewachter@ap.be) en Van der Veken Ingrid (ingrid.vanderveken@ap.be).
 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel ATP
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 11/06/2023

Datum interview: vanaf 14/06/2023

Indiensttreding: 16/08/2023 of aansluitend