MM-ATP-VAC23-001 - Diensthoofd beleid en organisatie – 100%
Betrekking
Functie:
Diensthoofd domein
Departement:
Departement Mens & Maatschappij
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100 %
Duur:
m.i.v. 17-04-2023 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023
Details

Taakomschrijving

Als lid van de departementale staf van het departement Mens en Maatschappij, draag je bij tot de vertaling van de AP strategie naar het departementale beleid. Als diensthoofd stuur je, onder de verantwoordelijkheid van het departementshoofd, een team van medewerkers aan om de organisatorische en beleidsprocessen van departement Mens en Maatschappij te borgen en implementeren. Deze processen beheer je binnen het hogeschoolbrede kader en in afstemming met de algemene diensten. Dit alles om de doelen van het departement Mens en Maatschappij te ondersteunen met een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening.


 


Takenpakket:

• Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en opvolging van de beleids- en beheercyclus van het departement Mens en Maatschappij. Je fungeert in de dagelijkse werking als aanspreekpunt voor de samenwerking met de algemene diensten.

• Je vertaalt in overleg met je departementshoofd de strategie naar een departementaal beleid. Je waakt over de uitvoering van het departementaal beleid en volgt dit op.  

• Je organiseert en coördineert de interne communicatieprocessen voor de studenten en medewerkers in het departement Mens en Maatschappij. Je bent het  aanspreekpunt voor de planning van de communicatie-acties opgenomen in het marketing- en communicatiebeleid van de hogeschool. 

• Je coördineert de ondersteuning van het volledige departement Mens en Maatschappij op organisatorisch en administratief vlak (inclusief ondersteuning aan de opleidingen, onderzoek, enz.). Je ziet toe op een kwaliteitsvolle, efficiënte en tijdige uitvoering van organisatieprocessen. Je hanteert hierbij een uitgesproken studentgerichte aanpak.

• Je coördineert de planning van de pedagogische activiteiten in het departement Mens en Maatschappij, in lijn met het hogeschool-brede infrastructuurbeleid en gebouwenbeheer. 

• Je ondersteunt het departementshoofd bij de uitvoering van de onderwijsreglementering. Je vertegenwoordigt het departement Mens en Maatschappij bij de jaarlijkse actualisatie van de onderwijsreglementering en de academische kalenders.

• Als leidinggevende creëer je een hecht en performant team van medewerkers dat constructief samenwerkt met de teams van andere departementen en de algemene diensten. Je focust hierbij zowel op verbinding en welzijn, als op verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid.

• Je bereidt het voorstel voor de aanwending van de middelen van het departement / School of Arts binnen de hogeschoolbrede begroting en formatie voor en volgt de realisatie ervan op.


Profiel

• Je bezit uitstekende ICT-vaardigheden, o.a. een doorgedreven kennis van Excel.

• Je bent in staat kosten en tijd realistisch in te schatten en doeltreffend te beheren. Je structureert projecten rond controlemomenten en kostenbeheersing. 

• Je hebt ervaring met het uittekenen, opvolgen en beheersen van beleidsprocessen.

• Constructief samenwerken zit in je DNA. Je communiceert vlot met een breed publiek, bent een echte people manager en ‘you lead by example’. Je laat een goede indruk na en kan anderen aanzetten tot actie. 

• Je valoriseert individuen door het opzetten van effectieve werkverbanden en door de samenwerking tussen teamleden en teams aan te moedigen.

• Je beschikt over de nodige flexibiliteit en de capaciteit om snel in te spelen op onvoorziene omstandigheden. 

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma. 

• Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 17-04-2023 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. 


 


Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 7.1 (barema 588 - A22), salarisschaal 7.2 (barema 589 - A31) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen


Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.


 


Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).


Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.


Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen.
Wijze van solliciteren


Tot en met 02-04-2023 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.


Selectieprocedure


De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.


Indiensttreding


De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij De Wachter Else (else.dewachter@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 2/04/2023

Datum interview: vanaf 05/04/2023

Indiensttreding: 17/04/2023 of aansluitend