OS-ATP-VAC23-001 - Stafmedewerker (digitale) didactische ondersteuning – 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Directie Onderwijs en Student
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 20-02-2023 of aansluitend t.e.m. 17-09-2023
Details

Taakomschrijving

Je werkt onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd onderwijsontwikkeling aan de implementatie van het digitaal leren binnen de hogeschool. Daarnaast begeleid je als deskundige de lesgevers bij hun didactische ontwikkeling. Meer specifiek ondersteun je lesgevers bij het hanteren van didactische werkvormen (zowel contact- als gecombineerd onderwijs), het uitwerken van onderwijsleermiddelen en het adequaat beoordelen van het leerproces en - product.

Je staat onder andere in voor:

• het beantwoorden van vragen van lesgevers, waarbij je een laagdrempelig aanspreekpunt bent voor digitaal leren. Indien nodig werk je hiervoor samen met andere collega's;

• het faciliteren van de besluitvorming m.b.t. het lesgeven en het gebruik van de digitale toets- en leeromgeving. Je vertaalt de visie van AP Hogeschool m.b.t. didactiek en digitaal leren naar concrete methodieken;

• het onderzoek naar de mogelijkheden en methodieken voor het gebruik van (digitale) leer- en toetsmiddelen in het onderwijs. Je begeleidt lesgevers bij de implementatie ervan;

• het ontwikkelen en het actualiseren van processen, procedures, documenten en richtlijnen. Zo zorg je onder meer voor het uitschrijven van handleidingen en het opmaken van (video-)tutorials. Daarnaast volg je de digitale examens op aan de hand van het Moodle platform;

• het fungeren als aanspreekpunt voor didactiek en digitaal leren en het geven van vorming/informatie. Je verzamelt de feedback van lesgevers. Je zorgt voor de voorbereiding en het geven van workshops. Je ondersteunt lesgevers hands-on in de toepassing van het lesgeven en het gebruik van de digitale toets- en leeromgeving. Je verzamelt best practices en draagt deze uit naar de lesgevers;

• het volgen van de evoluties en ontwikkelingen met betrekking tot didactiek en blended leren, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van regelgeving;

• het opnemen van een expertrol in overleg met je collega’s in bepaalde thema m.b.t. (digitaal) leren. Hiervoor ben je het aanspreekpunt binnen het team en naar lesgevers. Je gaat hierbij zelf actief op zoek naar nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen;

• de ondersteuning van projecten waarbij je een vertaling kan maken van didactische noden naar een technologische oplossing.

Profiel

• Je kan vlot overweg met de laatste ICT-toepassingen, waaronder MS Office (Excel) en leerplatformen.

• Je hebt ervaring in het opstellen en begeleiden van workshops of je hebt leservaring in het onderwijs of de educatieve sector.

• Je bent gebeten door digitaal leren en technologie.

• Je hebt (bij voorkeur) ervaring met projectmatig werken.

• Je werkt klantgericht, nauwkeurig, planmatig en resultaatgericht.

• Je bent een stevige gesprekspartner die anderen weet te overtuigen en mee kan nemen in veranderingen. 

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma of bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring.

• Ervaring in het hoger onderwijs is een meerwaarde.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 20-02-2023 of aansluitend tot en met 17-09-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. 

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 05-02-2023 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Depessemier Pieter (pieter.depessemier@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 5/02/2023

Datum interview: vanaf 08/02/2023

Indiensttreding: 20/02/2023 of aansluitend