BR-ATP-VAC22-106 - Stafmedewerker opleidingsondersteuning - 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Departement Business & Recht
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:

m.i.v. 21-11-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023

Details

Taakomschrijving

Onder de verantwoordelijkheid van het departementshoofd Business en Recht en in overleg met de adviseurs Kwaliteits- en Curriculumontwikkeling sta je mee in voor de kwaliteits- en curriculumontwikkeling van de opleidingen in de AP hogeschool. Je begeleidt het onderwijzend personeel bij hun didactische en kwaliteitsontwikkeling.Meer specifiek ondersteun je deze collega's bij de opmaak van ECTS-fiches, het hanteren van didactische werkvormen, de uitwerking van onderwijsleermiddelen en de adequate beoordeling van het leerproces en -product. Ook begeleid je hen bij de evaluatie en bijsturing van de onderwijsleermiddelen, de studeerbaarheid en de beoordeling met het oog op de verdere ontwikkeling en, voor de graduaatsopleidingen, de voorbereiding op de externe kwaliteitsevaluatie. Je staat onder andere in voor:

• de ondersteuning bij de kwaliteits- en curriculumontwikkeling; je vertaalt de visie van AP Hogeschool m.b.t. onderwijs en kwaliteitsontwikkeling naar concrete ondersteuningsmethodieken. Hierdoor versterk je zowel het onderwijzend personeel als de verantwoordelijken van de opleidingen en departementen.

• projecten m.b.t. de kwaliteits- en curriculumontwikkeling van de graduaatsopleidingen en de professionele bacheloropleidingen (m.i.v. stage/werkplekleren/duaal leren), om een optimale dienstverlening aan te bieden aan het onderwijzend personeel.

• de voorbereiding van de visitatie en accreditatie van de graduaatsopleidingen.

• de voorbereiding en ondersteuning van het departementshoofd bij onderwijsprocedures binnen het departement.

• de ontwikkeling en de actualisatie van processen, procedures, documenten en richtlijnen m.b.t. kwaliteits- en curriculumontwikkeling, het digitaal leren en toetsen; zo zorg je voor de uitwerking van online ondersteuningsmateriaal en documenteer je de verschillende opdrachten.

• het fungeren als intern aanspreekpunt voor en het geven van vorming/informatie over jouw werkdomeinen. Je verzamelt best practices en draagt deze uit naar alle belanghebbenden.

• de opvolging van de evoluties en ontwikkelingen met betrekking tot kwaliteits- en curriculumontwikkeling (m.i.v. stage/werkplekleren/duaal leren) door het deelnemen aan vormingen, studiedagen, zelfstudie, …

• het formuleren van voorstellen tot bijsturing van interne processen, eigen aan een opleiding en departement.


Profiel

• Je hebt (bij voorkeur) ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

• Je verdiept je in het aanbod opleidingen binnen het departement.

• Je kan goed met Microsoft Excel werken.

• Ervaring met het hoger onderwijs en ICT-toepassingen zijn een meerwaarde.

• Je bent gemotiveerd en geprikkeld door nieuwe onderwijskundige methodieken met focus op de kwaliteits- en curriculumontwikkeling (m.i.v. stage/werkplekleren/duaal leren) in het hoger onderwijs.

• Je kan het nodige onderzoek verrichten om nieuwe projecten op te starten en opgestelde doelstellingen te behalen.

• Je kan zelfstandig en in overleg op zoek naar oplossingen voor vragen en problemen.

• Je analyseert de behoeften van collega’s en lesgevers en geeft advies en raad op maat van die noden. Je bouwt relaties op en onderhoudt deze aan de hand van eigen ervaringen en expertise. Je bent een stevige gesprekspartner die anderen weet te overtuigen en mee kan nemen in veranderingen.

• Je levert interne en externe belanghebbenden (studenten, lesgevers, externe partners) een vriendelijke, kwalitatieve en efficiënte service door steeds op zoek te gaan naar de meest opportune oplossing voor vragen, noden en problemen. Je koppelt hiervoor de nodige informatie tijdig en op een constructieve manier terug, en denkt steeds vanuit het perspectief van de eindgebruiker. 


Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een masterdiploma of bachelordiploma.


Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 21-11-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. 


Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen


Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.


Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).


Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.


Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Meistraat - Meistraat 5, 2000 Antwerpen
Wijze van solliciteren

Deze vacature blijft openstaan tot er een geschikte kandidaat werd gevonden. Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.


Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.


Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Andriessen Wivine (wivine.andriessen@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/12/2099

Datum interview: 16/11/2022

Indiensttreding: vanaf 21/11/2022 of aansluitend