PER-ATP-VAC22-012 - Re-integratie coach – 75%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Directie Personeel
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
75%
Duur:
m.i.v. 07-11-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023
Details

Taakomschrijving

De dienst HRM maakt deel uit van de directie Personeel. Naast het uitzetten van HR-projecten, werving en selectie, performance management, professionalisering en E-HRM behoren personeelsadministratie en -beheer ook tot de domeinen van de dienst HRM. Je komt in een team van 21 toffe collega’s terecht. Je rapporteert rechtstreeks aan het diensthoofd Personeel.De medewerkers laten groeien als excellente professional is een voorname drijfveer van de dienst HRM. Binnen de dienst HRM zetten we in op een ambitieus en toekomstgericht welzijnsbeleid waaronder het re-integratiebeleid binnen AP Hogeschool een plaats krijgt.Als re-integratie coach ga je samen met medewerkers, leidinggevenden in de diensten en opleidingen, preventieadviseur en arbeidsgeneesheer aan de slag. Je adviseert en ondersteunt hen en functioneert als een brug tussen alle betrokkenen.Je staat onder andere in voor:

- Je coacht de medewerkers die moeilijkheden ondervinden op fysiek of mentaal vlak in de uitoefening van hun werkzaamheden;

- Je voert re-integratiegesprekken en begeleidt de arbeidsongeschikte medewerkers;

- Je verzamelt informatie a.d.h.v. een re-integratievragenlijst met de doelgroep;

- Je capteert de hulpvraag en vertaalt deze – in overleg met het diensthoofd personeel – waar wenselijk naar een centraal/individueel aanbod;

- Je adviseert de medewerker over gedeeltelijke werkhervatting en re-integratiemogelijkheden (interne en externe mobiliteit, vorming, aanpassing werkplaats, …) en zorgt voor een werkbare oplossing voor alle betrokkenen rekening houdend met het regelgevend kader;

- Je volgt het re-integratie traject samen met de leidinggevende en medewerker op;

- Je evalueert de resultaten en past indien nodig het traject aan;

- Je hebt op regelmatige tijdstippen overleg met de vertrouwensperso(o)n(en), preventieadviseur, arbeidsgeneesheer en directeur Personeel & Organisatie;

- Je werkt samen met andere re-integratie coaches van andere hogescholen binnen de werkgroepen;

- Je werkt nauw samen met interne en externe HR partners binnen AP omtrent individuele en collectieve loopbaanbegeleiding;

- Je werkt mee aan HR processen en vanuit jouw nabijheid bij opleidingen en diensten stimuleer je het indalen van de HR processen in de opleidingen en diensten (bv. onthaal, feedback, vrijwilligerswerking, …);

- Je initieert en werkt mee aan acties i.k.v. employer branding en employee engagement;

- Je ontwikkelt HR instrumenten en tools die medewerkers kunnen ondersteunen in hun loopbaanontwikkeling. 

Profiel

- Kennis van de structuur en ontwikkelingen in het hoger onderwijs en de gangbare personeelsreglementering is een meerwaarde of je bent bereid om deze op korte termijn te verwerven.

- Je staat open om de nodige vormingen te volgen om de opdracht uit te voeren en je kan de vertaalslag maken naar het beleid van de hogeschool.

- Je kan autonoom een project initiëren, implementeren en opvolgen.

- Je beweegt vlot binnen het netwerk van re-integratie coaches binnen de verschillende hogescholen.

- Je bent communicatief sterk en hebt een open houding.

- Je bent alert voor evoluties in het vakgebied. Je kan de meerwaarde daarvan inschatten en transfereert dit.

- Je gaat discreet om met vertrouwelijke gegevens.

- Je kan vlot schakelen tussen het conceptuele, strategische niveau en het operationele niveau.

- Je kan vlot werken met diverse ICT-tools o.a. het MS Office pakket.

- Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands.

Toelatingsvoorwaarden

- Je bent in het bezit van een masterdiploma of bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring.

- Je hebt minstens 3 jaar relevante ervaring binnen re-integratie en preventief welzijnsbeleid zowel op beleidsadviserend als op beleidsuitvoerend niveau.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 75% m.i.v. 07-11-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 09-10-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Nadai Anke (anke.nadai@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 9/10/2022

Datum interview: vanaf 12/10/2022

Indiensttreding: 07/11/2022 of aansluitend