BR-ATP-VAC22-101 - Adviseur onderwijs- en kwaliteitsontwikkeling – 100%
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Departement Business & Recht
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 24-10-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023
Details

Taakomschrijving

De departementale adviseur onderwijs- en kwaliteitsontwikkeling werkt onder de verantwoordelijkheid van het departementshoofd en ondersteunt het departementshoofd bij het uitoefenen van diens verantwoordelijkheden in de realisatie van het AP-brede onderwijs-, studenten- en kwaliteitsbeleid en de kwalitatieve ontwikkeling en uitbouw van het opleidingsaanbod.Je staat onder andere in voor:1. Het ondersteunen van het departementshoofd bij het verwezenlijken van het  AP-brede onderwijs-, studenten- en kwaliteitsbeleid en dit op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier Taken:• Je staat het departementshoofd bij in het doorvertalen van de het AP-brede onderwijs-, studenten- en kwaliteitsbeleid naar het departement en opleidingen.  Je formuleert voorstellen om de departementale ambities met betrekking tot onderwijs, studenten en kwaliteit vorm te geven en de departementale werking te verbeteren. Je waakt over de uitvoering van dit beleid, de correcte implementatie van de geldende AP-brede procedures en afspraken hieromtrent en volgt de realisatie ervan op. 

• Je ontwikkelt een systematiek om de hogeschoolbrede beleidsprioriteiten en afsprakenkaders met betrekking tot het AP-brede onderwijs-, studenten- en kwaliteitsbeleid te concretiseren. Je zet daartoe in samenspraak met het departementshoofd richtlijnen en departementale methodieken uit. 

• Je adviseert het departementshoofd in de ontwikkeling van het opleidingsaanbod. Je waakt erover dat dit gebeurt in samenspraak met de belanghebbenden zoals medewerkers, studenten, en werkveld.

• Je bent het aanspreekpunt voor de samenwerking met de directie Onderwijs en Student en de dienst Strategische Coördinatie en Kwaliteit. Je gaat in interactie met je collega’s onderwijs- en kwaliteitsontwikkeling in de andere departementen en Schools of Arts en bent een belangrijke gesprekspartner om ervoor te zorgen dat het AP-brede onderwijs, student- en kwaliteitsbeleid steeds beantwoordt aan de noden en verwachtingen van haar belanghebbenden.

2. Het ondersteunen van de opleidingshoofden bij het realiseren van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod op maat van de noden en verwachtingen van de belanghebbendenTaken: • Je ondersteunt de opleidingshoofden bij de uitbouw en bijsturing van het opleidingsprogramma. Je adviseert hen bij de ontwikkeling van het curriculum en bijhorende ECTS-fiches, specifiek toetsbeleid, toegankelijkheid, volgtijdelijkheid, de integratie van inclusieve maatregelen,...  Je waakt erover dat dit gebeurt in samenspraak met de betrokken belanghebbenden zoals studenten, medewerkers en werkveld.

• Je zorgt er samen met de opleidingshoofden voor dat het AP-brede onderwijs- en studentenbeleid wordt geïmplementeerd en wordt doorvertaald naar opleidingsspecifieke richtlijnen en documenten. Je waakt erover dat deze opleidingsspecifieke reglementen en afspraken beantwoorden aan de decretale en AP-specifieke standaarden en reglementen.

• Je verzamelt informatie en data uit hogeschoolbrede en departementale systemen en analyseert deze in functie van de voortdurende doorontwikkeling en bijsturing van (de kwaliteit) van het onderwijsaanbod.

• Je formuleert voorstellen en adviezen om de nodige acties binnen het departement te ondernemen om het opleidingsaanbod kwaliteitsvol (verder) uit te bouwen.

• Je waakt erover dat de verworven feedback over de kwaliteit van de opleidingen – verkregen via bevragingen, focusgesprekken, data-analyse, de opleidingsevaluatie, evaluatie door externe instanties etc. – wordt ondervangen door het stellen van verbeteracties in de opleidingen en in het departement. Je waakt erover dat deze verbeteracties beantwoorden aan de vooropgestelde kwaliteitscriteria en dat dit gebeurt in samenspraak met de betrokken belanghebbenden zoals medewerkers studenten, en werkveld. 

• Je adviseert de opleidingshoofden bij het ontwikkelen van een kwalitatieve werking van de opleiding (bij de opmaak, de uitrol en de realisatie van de actieplannen en verbeteracties) en bij de voorbereiding op (interne en externe) evaluaties.

• Je volgt de verbeteringsprocessen op en bewaakt of de acties van opleidingen beantwoorden aan de internationale en AP-specifieke kwaliteitsindicatoren en standaarden.

• Je zorgt voor kennisdeling en informatieverspreiding over de opleidingen van het departement heen.

Profiel

• Kennis van en ervaring in het hoger onderwijs is een pluspunt. 

• Je werkt planmatig en doelgericht.

• Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden. je bent een stevige gesprekspartner die informatie vanuit diverse bronnen kan doorgronden, kan luisteren naar alle betrokkenen en ook zelf, zowel schriftelijk als mondeling, helder en op een overtuigende manier communiceert.

• Je bent goed in het analyseren van data, informatie en processen en kan dit vertalen in mogelijke verbetertrajecten; 

• Je bent een bruggenbouwer en netwerker. Je bouwt en onderhoudt zowel intern als extern een stevig netwerk uit waardoor je draagvlak creëert. Hierbij ben je open waar het kan en discreet waar het moet, integer, creatief en kwaliteitsgericht. 

• Je bent een echte teamspeler die ideeën en opvattingen op een open manier deelt met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen, maar je kan zelfstandig je doelen bepalen.

• Je bent flexibel en stressbestendig; omgaan met veranderende omgevingen, weerstand en deadlines schrikt jou niet af.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma.

• Je hebt bij voorkeur minstens 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie. 

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 24-10-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11), salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) en salarisschaal 6.3 (barema 587 - A21) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Meistraat - Meistraat 5, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 09-10-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Andriessen Wivine (wivine.andriessen@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 9/10/2022

Datum interview: vanaf 12/10/2022

Indiensttreding: 24/10/2022 of aansluitend