SC-OP-VAC22-014 - praktijklector taalbegeleiding - 100%
Betrekking
Functie:
Praktijklector
Departement:
Directie Student Center
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken. 

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.De instroom van studenten in het hoger onderwijs wordt steeds diverser. Meertaligheid, anderstaligheid, (vermeende) taalarmoede, afkomst, een bepaalde vooropleiding, taalontwikkelings- of leerstoornissen of een combinatie van deze factoren kunnen de oorzaak zijn van enerzijds een gebrek aan starttaalcompetenties in de onderwijstaal of anderzijds een sterke voorkennis. Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid en de waarde die AP hecht aan de erkenning van diversiteit wil het Student Center van AP bijdragen tot een succesvolle academische en sociale integratie van alle studenten. Het doel van de talige ondersteuning in het Student Center is expliciet en zichtbaar inzetten op de taalcompetentieontwikkeling en persoonlijke groei van alle studenten, met het oog op een betere doorstroom enerzijds en een kwaliteitsvolle, beroepscompetente uitstroom anderzijds. Het Student Center zet in op de ontwikkeling van de brede basistaalvaardigheid en generieke schoolse taalvaardigheid om het studiesucces van de student te bevorderen. Om te voorzien aan ondersteunings- en remediëringsnoden zijn wij op zoek naar een praktijklector taalbegeleiding. Onder leiding van de directeur van het Student Center en samen met jouw team van taalbegeleiders ben je verantwoordelijk voor:

o De praktische implementatie van het hogeschoolbrede talenbeleid van onze hogeschool.

o Het geven van workshops taalvaardigheid.

o Het individueel begeleiden van studenten bij allerlei talige uitdagingen zoals anders- en meertaligheid, dyslexie, … in verschillende contexten zoals het schrijven van verslagen, bachelorproeven, …

o Het adequaat doorverwijzen van studenten naar interne en externe partners.

o Het inschatten van startcompetenties en het diagnosticeren van talige noden.

o Het ontwikkeling van leermaterialen.

o Het afstemmen van het ondersteuningsaanbod op de opleidingsgebonden context en het vraaggestuurd uitbreiden van dit aanbod.

Profiel

- Je kan kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

- Je kan werken in Office 365, met online communicatietools en in een digitaal leerplatform. Je bent bereid hierin bij te scholen wanneer nodig.

- Je beschikt over sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

- Je werkt vlot samen met collega’s en externe partners, maar kan ook zelfstandig aan de slag gaan.

- Je hebt een C1–niveau Nederlands.

- Je hebt een passie voor het vak Nederlands.

- Je hebt kennis van/ervaring met didactiek Nederlands en bereid deze kennis up-to-date te houden.

- Je kan je vinden in het taalbeleid van AP Hogeschool.

- Je kan leermaterialen ontwikkelen, zowel op papier als in digitale leerpaden. Ervaring in blended learning is een meerwaarde.

- Je kan studenten coachen, hun competenties evalueren en bijsturen.

- Je hebt kennis van de doelgroep en aansluiting bij de ervaren noden van de student, flexibiliteit om snel te schakelen tussen verschillende, diverse en heterogene doelgroepen.

- Je bent vertrouwd met studentenprofielen van graduaats- en bacheloropleidingen.

- Je hebt ervaring met de Alinea software.

- Kennis van NT2-didactiek is een meerwaarde.

- Vertrouwdheid met ERK-niveaus is een meerwaarde.

Toelatingsvoorwaarden

- Je bent in het bezit van een bachelordiploma of masterdiploma in een taalopleiding (vertalers-tolken, Taal- en Letterkunde, …) met minimaal drie jaar ervaring in een onderwijsgerelateerde functie. 

- Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

- Ondersteuningservaring en vertrouwdheid in het hoger onderwijs zijn sterk aanbevolen, maar kandidaten met uitsluitend leservaring komen ook in aanmerking.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend tot en met 17-09-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.Je ontvangt een loon op basis van barema 316. (meer informatie over het barema vind je op http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=316)

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). 

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km. 

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord (Lichttoren) - Ellermanstraat 81, 2060 Antwerpen.Wijze van solliciteren 

Tot en met 15-08-2022 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.  Indiensttreding 

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.  

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Christens Gert (gert.christens@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2022

Datum interview: vanaf 18/08/2022

Indiensttreding: 19/09/2022 of aansluitend