SC-OP-VAC22-012 - praktijklector studentenbegeleiding - 250% (opdeelbaar)
Betrekking
Functie:
Praktijklector
Departement:
Directie Student Center
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
250%
Duur:
m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken. 

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.Als praktijklector studentenbegeleiding zorg je voornamelijk voor: 

• Studentenbegeleiding meer bepaald voor volgende 4 pijlers; beheer individuele aanpassingen, studieadvies en (her)oriëntering, studiebegeleiding en eerste aanspreekpunt psychosociale moeilijkheden en dit in teamverband. 

• Het zelfstandig voeren van gesprekken met studenten met een vraag rond studentenbegeleiding en waar nodig deskundig doorverwijzen en zorgen voor een correcte registratie van deze begeleiding.

• Afhankelijk van jouw expertise voorzie je taalondersteuning Nederlands voor studenten of verwijs je er desgevallend naar door.

• Je behandelt als ombuds onderwijs – en examenklachten en voert desgevallend bemiddelingsgesprekken. 

• Het deelnemen aan overlegmomenten, intervisies, het professionaliseringsaanbod en ev. de werkgroep studentenbegeleiding in functie van een adequate dienstverlening.

•  Studiedagen, infomomenten, SID-ins, opendeurdagen, zowel intern als op verplaatsing in functie van bekendmaking van de dienstverlening.

• Het fungeren als eerste aanspreekpunt voor de studenten met individuele noden of een psychosociale hulpvraag en het geven van informatie aan de betrokken studenten.

• Het volgen van de evoluties en ontwikkelingen binnen studentenbegeleiding, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van regelgeving.

Profiel

• Je kan kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

• Je kan werken in Office 365, met online communicatietools en in een digitaal leerplatform. Je bent bereid hierin bij te scholen wanneer nodig.

• Je beschikt over sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

• Je werkt vlot samen met collega’s en externe partners, maar kan ook zelfstandig aan de slag gaan.

• Je hebt kennis over en/of ervaring in de psychosociale hulpverlening inclusief de sociale kaart.

• Je werkt planmatig, gestructureerd, resultaatgericht ook in de registratie en bent discreet.

• Je bouwt vertrouwensrelaties uit op een professionele manier. 

• Je weet adequaat te handelen in (uitzonderlijke) crisissituaties. 

• Je bent open, empathisch en actief luistervaardig.

• Je kan de nodige diplomatie aan de dag leggen.

• Je weet om te gaan met een kritische houding, weerstand en handelingsverlegenheid bij jezelf en anderen. 

• Je beschikt over basiskennis om de dienstverlening in het Engels aan te bieden.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een bachelordiploma.

• Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

• Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 250% (Opdeelbaar) m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend tot en met 17-09-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.Je ontvangt een loon op basis van barema 316. (meer informatie over het barema vind je op http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=316)

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). 

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km. 

 

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen.Wijze van solliciteren 

Tot en met 15-08-2022 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.  Indiensttreding 

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.  

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Christens Gert (gert.christens@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2022

Datum interview: vanaf 18/08/2022

Indiensttreding: 01/09/2022 of aansluitend