MM-OP-VAC22-014 - lector onderzoeker departement Mens en Maatschappij – 50%
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Departement Mens & Maatschappij
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
50%
Duur:
m.i.v. 19 september 2022 of aansluitend tot en met 17 september 2023
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken. 

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

Als lector onderzoeker departement Mens en Maatschappij maak je deel uit van de nieuwe onderzoeksgroep Mens en Maatschappij (gelinkt aan o.a. de opleidingen sociaal werk en orthopedagogie). Het grootste deel van je opdracht neem je op als lid van de onderzoeksgroep. Je ben mee verantwoordelijk voor de uitbouw van de onderzoeksgroep M&M en je neemt samen met de andere collega's van de kerngroep taken op m.b.t. de communicatie, verkenning financiële kanalen, uitschrijven nieuwe projecten, uitbouwen contacten met het brede sociale en orthopedagogische werkveld.

Meer specifiek werk je mee aan volgende onderzoeken:

- School social work: een onderzoek dat via literatuurstudie, interviews en een survey zicht wil krijgen hoe er vanuit sociaal werk wordt samengewerkt en kan samengewerkt worden met onderwijs. 

- Ondersteuning cognitief sterk functionerende leerlingen: Met het op stapel staande leersteundecreet wordt van ondersteuners verwacht ook deze groep leerlingen kwalitatief te ondersteunen. Met dit onderzoek willen we, op vraag van de ondersteuningsnetwerken het ontwikkel- en zoekproces versnellen m.b.t. de ondersteuning van cognitief sterk functionerende leerlingen. Welke kennis is nodig? Welke goede ondersteuningspraktijk bestaat er?

Profiel

Je hebt ervaring met onderzoek. 

Je hebt ervaring in het orthopedagogische werkveld.

Je bent een onderzoeker die voeling/ervaring en affiniteit heeft met de hulpverlening en/of onderwijs.

Je kan werken in Office 365, met SPSS en programma’s om kwalitatieve data te verwerken of bent bereid je daarin bij te scholen.

Je beschikt over sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden. Een goede schriftelijke en mondelinge kennis van het Engels strekt tot aanbeveling.

Je werkt vlot samen met collega’s en externe partners, maar kan ook zelfstandig aan de slag gaan. 

Je bent flexibel.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur in het domein van sociaal agogisch werk/humane wetenschappen.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 3 jaar relevante ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

 

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 50% m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend tot en met 17-09-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon op basis van barema 502.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). 

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km. 

Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Tot en met 21-08-2022 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 

Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.  

Indiensttreding 

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.  

Plaats van tewerkstelling

campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Schraepen Beno (beno.schraepen@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 21/08/2022

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 24/08/2022

Indiensttreding: 19/09/2022 of aansluitend