MM-OP-VAC22-011 - Lector/onderzoeker orthopedagogie – 85%
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Departement Mens & Maatschappij
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – bepaalde duur)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
85% (Eventueel opdeelbaar)
Duur:
m.i.v. 19 september 2022 of aansluitend tot en met 17 september 2023
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken. 

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan. 

Als lector (35%) binnen de bachelor orthopedagogie zorg je voornamelijk voor 

- het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van onderwijsactiviteiten zoals het geven van practica in onderzoeksmethoden, het begeleiden van afstudeerprojecten, het ontwerpen van een leerpad voor onderzoekscompetenties

- mogelijk organisatorische ondersteuning van een opleidingsgebonden event;

- de voorbereiding en begeleiding van de practica;

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- vakgerichte studie- en loopbaanbegeleiding;

- deelname aan (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;

- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);

- de evaluaties van studenten (en toezicht examens en feedback);

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en);

- het opnemen van deeltaken m.b.t. kwaliteitszorg;

- het ondersteunen en begeleiden van projectwerk;

Als onderzoeker (50%) maak je deel uit van de nieuwe onderzoeksgroep Mens en Maatschappij (gelinkt aan o.a. de opleidingen sociaal werk en orthopedagogie). Het grootste deel van je opdracht neem je op als lid van de onderzoeksgroep. Je ben mee verantwoordelijk voor de uitbouw van de onderzoeksgroep M&M en je neemt samen met de andere collega's van de kerngroep taken op m.b.t. de communicatie, verkenning financiële kanalen, uitschrijven nieuwe projecten, uitbouwen contacten met het brede sociale en orthopedagogische werkveld.

Verder werk je mee in een 1-jarige praktijkgericht onderzoek (PWO) Collective Impact. Tussen 2018-2020 werkte AP samen met het agentschap Opgroeien in kader van het Erasmus+ A Way Home project (www.awayhome.eu) aan het voorkomen en tegengaan van jeugdthuisloosheid. Om deze complexe problematiek aan te pakken en duurzame sociale verandering te bekomen, werd het Collective Impact Framework (CIF) ingezet als basiskader. Het onderzoek richt zich op volgende onderzoeksvragen: (1) Hoe wordt het collectieve impact model vertaald binnen de bestaande AWH coalities? (2) Welke ondersteuningsnoden zijn er bij de bestaande AWH coalities om met het Collective Impact Framework aan de slag te gaan.

Profiel

Je bent een onderzoeker met onderwijsambities die voeling/ervaring en affiniteit heeft met de hulpverlening, onze opleiding/werkveld/…

Je kan kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je kan werken in Office 365, met online communicatietools en in een digitaal leerplatform. Je bent bereid hierin bij te scholen wanneer nodig.

Je beschikt over sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

Je werkt vlot samen met collega’s en externe partners, maar kan ook zelfstandig aan de slag gaan.

Je bent flexibel en bereid te werken tot 22u en dit op alle campussen van het departement.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een masterdiploma in het domein van sociaal agogisch werk/humane wetenschappen.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt ervaring met onderzoek en in het orthopedagogische werkveld.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 3 jaar relevante ervaring.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (niet verlengbaar) ambt voor 85% (Eventueel opdeelbaar) m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend tot en met 17-09-2023.

Je ontvangt een loon op basis van barema 502.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). 

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km. 

Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Tot en met 21-08-2022 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 

Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.  

Indiensttreding 

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.  

Plaats van tewerkstelling

campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Portael Veerle (veerle.portael@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 21/08/2022

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 23/08/2022

Indiensttreding: 19/09/2022 of aansluitend