KAA-OP-VAC22-013 - assistent Specifieke vakdidaktiek Educatieve Master en stagebegeleiding – 20%
Betrekking
Functie:
Assistent
Departement:
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
20%
Duur:
m.i.v. 01-10-2022 of aansluitend tot en met 15-09-2024. 
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken. 

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

De colleges worden in dag- en avondonderwijs gegeven.Als assistent Specifieke vakdidaktiek Educatieve Master en stagebegeleiding  zorg je voornamelijk voor: 

- het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van onderwijsactiviteiten, zoals

Specfieke vakdidaktiek kinderenStage kinderenSpecifieke vakdidaktiek jongeren en volwassenenStage jongerenStage volwassenen

  

- de voorbereiding en begeleiding van de colleges;

- het uitvoeren van onderwijsactiviteiten;

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- vakgerichte studie- en loopbaanbegeleiding;

- deelname (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;

- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);

- het evalueren van studenten (en toezicht examens en feedback);

- deelname aan examencommissies;

- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en  deelnemen aan interne en externe werkgroepen);

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en);

- het opnemen van deeltaken m.b.t. kwaliteitszorg;

- het ondersteunen en begeleiden van bachelor- en masterproef en projectwerk;

- het begeleiden van (vak)stages, projecten en studiereizen;

- deelname aan bijkomende vergaderingen in het kader van curriculumvernieuwing e.d.;

- het opnemen van deeltaken m.b.t. internationalisering;

- het opzetten van samenwerkingsverbanden binnen en buiten de hogeschool;

Profiel

Je denkt en werkt actief mee aan vernieuwingen binnen het (kunst)onderwijs. 

Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je beschikt over een kennis van het (beeldend) kunstonderwijs.

Je bent een enthousiaste medewerker en bereidt om stagebezoeken 's avonds en tijdens weekend te doen. 

Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners. 

Je werkt planmatig en resultaatgericht en je bent zelfredzaam.

Je bent op de hoogte van de recente onderwijs- en onderzoeksontwikkelingen in relatie tot inclusie, diversiteit, duurzaamheid en domeinoverschrijdend werken. 

Je kan gerichte en constructieve feedback geven op basis van je ervaring en in relatie tot de eindcompetenties van de educatieve master beeldende kunsten. 

Je hebt een brede kennisbasis van beeldende technieken en disciplines.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je kan omgaan met de verschillende doelgroepen en je kan inschatten of de lessen doelgroepgericht zijn.

Je hebt kennis van verschillende onderwijsvormen en je kan je lessen vakdidaktiek daarop toespitsen. 

Je beschikt over een breed netwerk in het onderwijslandschap. .

Je presteert de colleges in dag- en avondonderwijs.

 

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een masterdiploma of gelijkwaardig, verplicht Beeldende Kunsten.

Je bent in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Je hebt ervaring in alle graden van het Deeltijds Kunstonderwijs en in het (kunst)secundair onderwijs.  Je hebt ervaring in stagebegeleiding. 

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 20% m.i.v. 01-10-2022 of aansluitend tot en met 15-09-2024. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.Je ontvangt een loon op basis van barema 502.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). 

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km. 

 

Opmerkingen

Wijze van solliciteren Tot en met 17-08-2022 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.  Indiensttreding 

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.  

 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Wolfaert Indra (indra.wolfaert@ap.be) of Luypaert Leslie (leslie.luypaert@ap.be). Heb je vragen over de selectieprocedure of over administratieve aspecten van de functie, dan contacteer je de Directie Personeel (03 220 58 29), wervingenselectie@ap.be. 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 17/08/2022

Datum interview: 29-08-2022

Indiensttreding: 01-10-2022