BR-ATP-VAC22-078 - Medewerker personeel – 100%
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Departement:
Departement Business & Recht
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2023
Details

Taakomschrijving

Je staat onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd beleid en organisatie in voor het autonoom uitvoeren van administratieve en inhoudelijke activiteiten binnen het departementaal personeelsbeleid, rekening houdend met geldende afspraken, deadlines, procedures en/of wetgeving, teneinde bij te dragen aan de vlotte en operationele werking van de processen en kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening van het departement Business en Recht. Je werkt hiervoor samen met interne (rechtstreeks collega's, directie Personeel,...) en externe contacten.Je staat onder andere in voor:

- ondersteuning van het departementshoofd bij het ontwikkelen van het departementaal beleid rond personeel door informatie te verzamelen en data-analyses uit te voeren. Je voert na overleg met het departementshoofd en de opleidingshoofden de personeelsformatie in de personeelsbegroting en je rapporteert hierover;

- het mee uitwerken en opvolgen van projecten m.b.t. personeel, om de doelstellingen van het departement correct en tijdig te bereiken; 

- de actualisatie van processen, interne reglementering en/of richtlijnen in lijn met de wet- en regelgeving of de beleidslijnen van de hogeschool. Je formuleert ook voorstellen tot bijsturing en verbetering van de interne processen rond personeel;

- de opvolging van de aanmaak van departementale adviezen;

- de planning en opvolging naar alle betrokkenen van het departementale selectie- en wervingsproces;

- het fungeren als intern en extern aanspreekpunt en geven van advies m.b.t. personeelszaken van het departement. Je bent de contactpersoon personeel, en neemt vanuit die functie deel aan overlegorganen en werkgroepen;

- de opvolging van afwezigheden en verlofaanvragen van het personeel van het departement en je geeft je collega’s hierover toelichting;

- het volgen van de evoluties en ontwikkelingen binnen het deeldomein personeel, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van regelgeving, om de procedures en processen van de entiteit conform de wet- en regelgeving te actualiseren en innovatieve voorstellen te formuleren binnen de entiteit. Je deelt je ervaring en kennis met collega’s, en neemt deel aan interne en externe opleidingen. 

Profiel

- Je beheerst de courante informaticatoepassingen (Excel, Word). Ervaring met het gebruik van een personeelsdatabank (PersAdmin) is een meerwaarde.

- Ervaring met personeelsadministratie, arbeidswetgeving en beheer van personeelsdossiers in een onderwijs- of overheidscontext is een meerwaarde.

- Je bent discreet, communicatief, klantgericht en hebt bij de uitoefening van je taken aandacht voor GDPR-regels. 

- Je geeft gericht advies aan anderen binnen de organisatie en bouwt een vertrouwensrelatie met hen uit op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.  

- Je bent uiterst nauwkeurig en hebt oog voor detail. Je signaleert onnauwkeurigheden en past deze aan. Je werkt ook planmatig en resultaatgericht. 

- Je kan zowel heel autonoom en zelfstandig als in teamverband werken.

Toelatingsvoorwaarden

- Je bent in het bezit van een bachelordiploma, bij voorkeur in personeelswerk, office management (HRM),....

- Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11), salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Meistraat – Meistraat 5, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 15-08-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Andriessen Wivine (wivine.andriessen@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2022

Datum interview: vanaf 22/08/2022

Indiensttreding: 01/09/2022 of aansluitend