IO-LOP-VAC22-022 - Opleidingshoofd en lector Integrale Veiligheid – 100%
Betrekking
Functie:
Opleidingshoofd
Departement:
Departement Industrie & Omgeving
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 01-10-2022 of aansluitend 
Details

Taakomschrijving

Als actief lid van de departementale staf van het departement Industrie & Omgeving draag je, onder de verantwoordelijkheid van het departementshoofd, bij tot de realisatie van de AP strategie, het formuleren van de strategische doelen en de implementatie van het departementale beleid. Je onderschrijft deze en vertaalt ze naar het beleid in de opleiding Integrale Veiligheid. Je creëert alle voorwaarden om dit beleid in deze opleidingen uit te voeren. In nauwe samenwerking met de algemene diensten van de hogeschool, realiseer je een uitgesproken studentgerichte service en draag je de cultuur van studentenbetrokkenheid mee uit. Je staat in voor de dagelijkse leiding en aansturing van een team van ongeveer 20 medewerkers. Je bent de AP ambassadeur bij uitstek en promotor van je opleiding(en). Naast je werk als opleidingshoofd, ben je ook voor 25% lector bij de opleiding. Wat dit inhoudt lees je hieronder. Verantwoordelijkheden:Als opleidingshoofd (75%): • Het bepalen van de onderwijsinhoudelijke richting van de opleiding(en), in lijn met de strategie van AP, de visie en het beleid mbt onderwijs en mbt student; in afstemming met het departementshoofd en samen met het team, de onderwijsondersteuners, studenten en partners uit het werkveld en de ruimere omgeving.

• Het optimaliseren van de leerwinst van de studenten.

• Het instaan voor de kwaliteitsontwikkeling en borging van de opleiding(en).

• Het volgen van de evoluties op het gebied van toekomstgericht onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. 

• Het uitbouwen van een netwerk van partners om in co-creatie de leeromgeving voor de student vorm te geven, in te spelen op de noden van de partners en een groeiende en diverse instroom van studenten te garanderen.

• Het instaan voor een efficiënte en kwaliteitsvolle organisatie van je opleiding(en) en de dagelijkse activiteiten, rekening houdend met de gemaakte afspraken in je departement en de hogeschool, om zo uitwerking te geven aan het operationeel beleid van het departement. 

• Het implementeren van de hogeschoolstrategie en het beleid van het departement, in je opleiding(en), in overleg met je team en de relevante overlegorganen.  

• Het verlenen van medewerking aan onderzoek gerelateerd aan je opleiding(en).

• Het creëren van een hecht opleidingsteam, met focus op zowel verbinding en welzijn, als op verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid. Het lector deel van 25% wordt ingevuld in overleg met het departementshoofd. Hierin kan het verzorgen van vakken, het begeleiden van stages en/of projectmatig werk een plaats krijgen. 

Profiel

• Je bent op de hoogte van didactische vernieuwingen in het onderwijs. Je hebt een solide kennis van onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en onderzoek met betrekking tot de betrokken afstudeerrichting die je toelaat deze mee inhoudelijk te vorm te geven en te ondersteunen. 

• Je blijft op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen veiligheid, preventie en welzijn op het werk. Een opleiding als preventieadviseur of milieucoördinator is een belangrijk pluspunt.

• Je kan kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

• Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.Je beschikt over de volgende competenties: 

• conceptualiseren, d.w.z. abstraheren en de huidige context overstijgen. Je denkt in globale termen over waarden, systemen, processen en houdt daarbij het overzicht. 

• beheren, d.w.z. kosten en tijd realistisch inschatten en deze doeltreffend beheren. Je structureert projecten rond controlemomenten en kostenbeheersing. 

• relaties leggen, d.w.z. formele en informele contacten binnen de verschillende departementen en opleidingen opbouwen en onderhouden. 

• teams bouwen, d.w.z. individuen valoriseren door effectieve werkverbanden op te zetten en door de samenwerking tussen teamleden en teams aan te moedigen. 

• samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen. 

• dienstverlenend optreden, d.w.z. interne en externe belanghebbenden (bv. lectoren, opleidingsstaf, studenten) op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven. 

• organisatiebetrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten. 

• betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouwt aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en het nakomen van verbintenissen.
 

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma of een bachelordiploma.

• Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

• Je hebt minstens 5 jaar relevante leidinggevende of coördinerende ervaring.

 

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 01-10-2022 of aansluitend tot en met 30-09-2026.Hernieuwing van aanstelling is mogelijk, binnen het kader van de volgende mandaatperiode van 4 jaar, conform de geldende procedure en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen.Indien de geselecteerde kandidaat reeds als onderwijzend personeelslid verbonden is aan de AP Hogeschool, wordt een (tijdelijke) inschaling, op basis van het individuele dossier bekeken. De maximale totale verloning is het equivalent van 100 % van barema 316 (bachelordiploma) of barema 502 (masterdiploma) aangevuld met een mandaatvergoeding als opleidingshoofd ten belope van 20% en dit m.i.v. 01-10-2022 of aansluitend. De mandaatsvergoeding is enkel van toepassing op het gedeelte opleidingshoofd (75%), niet op het gedeelte lector (25%).  Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring. Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km. 

Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Tot en met 15-08-2022 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 

Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie en omvat de volgende stappen: 

een preselectie, 

een assessment, 

beoordeling van de positief beoordeelde kandidaten via een interview met de selectiecommissie, 

aanstelling via beslissing van de Raad van Bestuur, rekening houdende met het advies van de selectiecommissieIndiensttreding 

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.  

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Gooskens Geert (geert.gooskens@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2022

Datum interview: vanaf 22/08/2022

Indiensttreding: 01/10/2022 of aansluitend