AD-ATP-VAC22-003 - Duurzaamheidscoördinator – 100%
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Directie Algemeen Directeur
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2022
Details

Taakomschrijving

De AP hogeschool heeft stevige ambities. In de plannen en projecten die we de volgende jaren zullen uitvoeren, laten we ons steeds leiden door een holistische benadering van duurzaamheid.Als duurzaamheidscoördinator werk je onder de verantwoordelijkheid van de Algemeen Directeur en druk je mee je stempel op een maatschappelijk relevant beleid dat het verschil maakt voor meer dan 15.000 studenten. Je zorg er mee voor dat de hogeschool, in het realiseren van haar strategie, haar decretale taken maar eveneens haar interne bedrijfsvoering zich laten leiden door deze holistische benadering van duurzaamheid.Als duurzaamheidscoördinator adviseer je het management bij de besluitvorming rond dit expertisedomein. Je formuleert voorstellen om de ambities van de hogeschool inzake duurzaamheid te realiseren en toepasbaar te maken op het dagelijkse praktijk in de hogeschool. Je zet concrete doelstellingen uit, staat in voor het implementeren, doorontwikkelen en evalueren van het beleid en en faciliteert interne initiatieven hierrond. Je brengt expertise rond duurzaamheid binnen en houdt de vinger aan de pols met de maatschappelijke ontwikkelingen en inzichten rond dit thema. Je beschikt over een  stevig netwerk van interne en externe partners en bouwt dit verder uit om deze kennis verder op te bouwen en interdisciplinair samen te werken rond te thema en zo een duurzame verandering aan te brengen. Dit alles in nauwe samenwerking met de diversiteitscoördinator.Kortom, collega’s zien jou als dé persoon waar je kan aankloppen met vragen over duurzaamheid in al zijn facetten. 

Profiel

Je beschikt over de volgende competenties:

• analytisch en kritisch; Je begrijpt als geen ander de noden en verwachtingen van de  hogeschool, haar entiteiten en belanghebbenden om de beleidsmatige ambities op een duurzame wijze vorm te geven.

• vernieuwend en oplossingsgericht; Je spot proactief opportuniteiten en optimalisaties. 

• planmatig; plannen, coördineren en organiseren maar ook resultaatsgericht werken zit in je bloed. 

• adviserend en dienstverlenend; je geeft gericht advies aan het management en interne belanghebbenden. Je ondersteunt anderen waar nodig. 

• communicatieve teamspeler; je bent een stevige gesprekspartner en stemt voortdurend af met alle stakeholders in de organisatie. Je communiceert op een open en heldere manier en bent een echte teamspeler die ideeën en opvattingen deelt met anderen en hen ertoe uitnodigt hetzelfde te doen. Je kan collega’s overtuigen en motiveren om hun handelswijze bij te sturen en te optimaliseren.

• organisatiebetrokkenheid; je neemt je verantwoordelijkheid op voor het behalen van de beoogde doelstellingen en ambities van de hogeschool.

• betrouwbaar en respectvol; je handelt  consequent en integer. Je toont respect voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur.  

• flexibel en stressbestendig; omgaan met sterk veranderende omgevingen, weerstand en deadlines schrikt jou niet af.

• omgaan met dissensus; je kan omgaan met uiteenlopende wereldbeelden en visies, met verschillen in waarden en normen en tegenstrijdige belangen.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma.

• Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

• Je beschikt over ervaring in een gelijkaardige rol, of je kan ervaring vanuit een persoonlijke ambitie/interesse aantonen. 

• Je hebt kennis van duurzaamheidskwesties en je weet wat dit in een hogeschoolcontext betekent.

• Je hebt geen angst om nieuwe dingen aan te brengen en uit te proberen in een grote organisatie.

• Je hebt kennis van systemisch denken.

• Je hebt kennis van het normatieve, anticipatorische en strategische aspect van duurzaamheid.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 01-09-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11), salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 15-08-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Geeraerts Liene (liene.geeraerts@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2022

Datum interview: vanaf 22/08/2022

Indiensttreding: 01/09/2022 of aansluitend