MDI-OP-VAC22-017 - praktijklector trajectbegeleiding en kwaliteitszorg – 80%
Betrekking
Functie:
Praktijklector
Departement:
Departement Media, Design & IT
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
80%
Duur:
m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken. 

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

De colleges worden in dagonderwijs gegeven (en eventueel in avondonderwijs).

Als praktijklector trajectbegeleiding en kwaliteitszorg zorg je voornamelijk voor:

- het opnemen van deeltaken m.b.t. studie- en trajectbegeleiding: samenstellen van het opleidingsprogramma voor studenten met een persoonlijk deeltraject, behandelen van vrijstellingsdossiers in overleg met het opleidingshoofd, opvolgen van studievoortgang van studenten en voeren van gesprekken hierover met de student, advies verlenen met betrekking tot (her)oriëntering en/of keuzes binnen de opleiding, communicatie instroom nieuwe studenten, organisatie herinschrijving en onthaaldagen, …;

- het opnemen van deeltaken m.b.t. kwaliteitszorg (verantwoordelijk voor roostergegevens, input en controle data studiefiches, ondersteuning bij updaten studiewijzers,

verzamelen van data i.k.v. continu verbeteren, …);

- het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van onderwijsactiviteiten voor het opleidingsonderdeel stage: het organiseren van netwerkevent stage- en jobbeurs en het onderhouden van alle netwerkcontacten en prospectie nieuwe stagebedrijven;

- de evaluatie van studenten,het toezicht bij examens en het geven van feedback (inzagemoment);

- het begeleiden van projecten en studiereizen;

- het verzorgen van infoactiviteiten;

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en) (o.a. vak- en opleidingsgebondengaderingen) en deelname aan interne en externe werkgroepen;

- het meewerken aan en ondersteunen van opleidingsinitiatieven.

- het inhoudelijk aanspreekpunt zijn voor diverse belanghebbenden(intern en extern).


Profiel

Je hebt een diepgaande kennis van de opbouw en structuur van trajecten (bij voorkeur) binnen de bacheloropleiding grafische en digitale media.

Je hebt een grondige kennis van BaMaFlex, iBaMAflex, de SPA- en VAmodules van de AP Hogeschool.

Je bent studentgericht en vindt de juiste woorden en toon om met studenten in gesprek te gaan en hen te motiveren.

Je kan kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je kan werken in Office 365, met online communicatietools en in een digitaal leerplatform. Je bent bereid hierin bij te scholen wanneer nodig.

Je beschikt over sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

Je werkt vlot samen met collega’s en externe partners, maar kan ook zelfstandig aan de slag gaan.

Je werkt planmatig en resultaatgericht.

Je bent op de hoogte van recente ontwikkelingen in dit vakgebied.

Je presteert de colleges in dagonderwijs en eventueel in avondonderwijs.


Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een bachelordiploma, bij voorkeur in communicatiemanagement of bedrijfsmanagement.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.


Je kan relevante netwerkactiveiten voorleggen afgestemd op het werkveld eigen aan de opleiding Grafische en Digitale Media.

Je hebt aantoonbare ervaring in het pedagogisch en professioneel opvolgen van studentendossiers (volgtijdelijkheid van curricula, tolerantiekrediet, studievoortgangbewaking, heroriëntering, …) en reglementeringen.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 80% m.i.v. 19-09-2022 of aansluitend tot en met 17-09-2023. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon op basis van barema 316.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.


Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Tot en met 21-08-2022kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online) selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing. 

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord (Viaduct) - Ellermanstraat 71, 2060 Antwerpen

Opleiding: Bachelor in de grafische en digitale media  (Dagonderwijs met eventueel avondonderwijs)

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Van der Meulen Esthel (esthel.vandermeulen@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 21/08/2022

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 29/08/2022

Indiensttreding: 19/09/2022 of aansluitend