SC-ATP-VAC22-008 - Stafmedewerker onderwijs- en studentenadministratie – 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Directie Student Center
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – bepaalde duur)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 22-08-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2022
Details

Taakomschrijving

Binnen het Student Center adviseer en ondersteun je het diensthoofd Onderwijs- en Studentenadministratie bij de dagelijkse werking van de dienst enerzijds en bij de coördinatie van projecten anderzijds. In nauwe samenwerking met de adviseurs Onderwijs- en Studentenadministratie begeleid je de medewerkers van het Student Center en voorzie je volgens vastgelegde afspraken de dienstverlening met betrekking tot onderwijs- en studentenadministratie aan departementen en Schools of Arts. Op die manier vertaal en vervul je de behoeftes van de studenten, de opleidingen en de personeelsleden m.b.t. onderwijs- en studentenadministratie, en optimaliseer je de dagelijkse werking van de dienst.Je staat onder andere in voor:

• de opvolging van opdrachten binnen onderwijs- en studentenadministratie binnen de jouw toegewezen thema’s en dit ter ondersteuning van de verschillende opleidingen binnen de departementen en de Schools of Arts. Thema’s kunnen betrekking hebben op het invoeren van curricula, puntenadministratie, internationalisering, samenwerking met VDAB, diplomadienst, …

• het fungeren als intern aanspreekpunt en het geven van advies, vorming en informatie m.b.t. de aan jouw toegewezen thema’s.

• de opvolging van dossiers omtrent toelatingen - in het bijzonder toelatingen op basis van buitenlandse diploma’s - en expertise-opbouw van kennis over buitenlandse onderwijssystemen.

• het proactief en vraaggestuurd uitwerken van datarapportage van de beschikbare gegevens rond onderwijs- en studentenadministratie.

• het actualiseren van de bestaande processen en procedures m.b.t. onderwijs- en studentenadministratie. Zo denk je actief mee bij de voorbereiding, opstelling en uitwerking van administratieve processen en procedures. 

• de begeleiding van de interne gebruikersgroep van het softwarepakket voor studentenadministratie BaMaFlex! voor de jouw toegewezen thema’s. Je beantwoordt vragen en lost problemen van eindgebruikers zo snel mogelijk op.

Profiel

Je beschikt over de volgende competenties:

• analyseren, d.w.z. situaties correct inschatten. Je gaat kritisch om met informatie en beoordeelt de beschikbare alternatieven. 

• adviseren, d.w.z. het gericht adviseren van anderen binnen en buiten de organisatie o.b.v. eigen expertise.

• dienstverlenend en samenwerken, d.w.z. interne en externe belanghebbenden op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden en raad geven, en ideeën op een open manier delen. 

Toelatingsvoorwaarden

• Je bezit een bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring of een masterdiploma.

• Je hebt bij voorkeur ervaring in de context van het hoger onderwijs.

• Je hebt een uitstekende kennis van Excel en werkt vlot met grafieken.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (niet verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 22-08-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2022. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 15-08-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Van Elsen Kris (kris.vanelsen@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2022

Datum interview: vanaf 18/08/2022

Indiensttreding: 22/08/2022 of aansluitend