PAT-ATP-VAC22-014 - Directeur IT – 100%
Betrekking
Functie:
Directeur
Departement:
Directie Patrimonium
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
zo snel mogelijk of aansluitend t.e.m. 31-12-2022
Details

Taakomschrijving

AP Hogeschool is op zoek naar een ervaren directeur IT, die vorm geeft aan de IT-strategie en aan de ambitieuze digitaliseringsagenda van de AP Hogeschool.AP Hogeschool heeft voor de toekomst een stevig ambitieniveau geformuleerd in het kader van maximale leerwinst voor elke student. Om dit waar te kunnen maken, moet de organisatie optimaal toegerust zijn voor een maximale ondersteuning van haar studenten, docenten en de organisatie in het gebruik van doorgedreven digitale toepassingen.AP Hogeschool wil ambitieuze stappen zetten op IT-gebied en digitale informatievoorzieningen en daartoe zal een strategisch IT beleid moeten ontwikkeld en uitgevoerd worden, dat rekening houdt met de recente ontwikkelingen op vlak van digitaal ondersteund onderwijs, de noden op vlak van security en de automatiseringsnoden van de organisatie. Je staat als lid van het management team vanuit je expertise mee in voor de vorming van het hogeschoolbrede strategisch beleid en bepaalt mee de uitvoeringsmodaliteiten. Je bepaalt en implementeert, onder de verantwoordelijkheid van de algemeen beheerder, in nauw overleg met de algemeen directeur, de andere directeuren, departementshoofden, hoofden school of arts en de staf van de directie IT, het strategisch en operationeel IT-beleid binnen de hogeschool. Je staat garant voor een efficiënte bedrijfsvoering en voor een kwaliteitsvolle dienstverlening van de diensten IT binnen de hogeschool. Je zorgt voor een IT-werking die de kernopdracht en de ambities van de AP Hogeschool realiseert en die tegemoet komt aan de verwachtingen van personeelsleden en studenten. De directeur IT geeft leiding aan een IT competence center en een IT service center binnen de hogeschool. De directeur IT rapporteert aan de algemeen beheerder. Je staat onder andere in voor:

• Het mee uittekenen en vormgeven van het hogeschoolbrede strategisch beleid en het mee bepalen van de uitvoeringsmodaliteiten op vlak van IT. Zo ben je onder andere actief lid van het management team van de hogeschool. Je beslist mee over de hogeschoolbrede acties en projecten en geeft mee vorm aan het strategisch beleid van de hogeschool. Je zit voor, start op, en/of neemt deel aan diverse hogeschoolbrede werk- en/of projectgroepen. Je stimuleert tevens de samenwerking tussen de verschillende entiteiten van de hogeschool. 

• Het mee bepalen en implementeren van het strategisch IT beleid, rekening houdend met de noden van de verschillende belanghebbenden (personeel, bestuur, departementen, directies, overheid, studenten, …). Je zorgt voor het uittekenen, uitbouwen en ondersteunen van een langetermijnvisie op IT en gaat hierover in overleg met de belanghebbenden. Dit met betrekking tot de verschillende IT processen. Je zet de langetermijnvisie om naar strategische IT keuzes, de korte en lange termijn doelstellingen en een meerjaren beleidsplan. Je vertaalt de beleidsplannen naar jaarlijkse en meerjarige begroting voor de directie IT op gebied van werkingskosten, investeringen, projecten en personeel en neemt hierover de eindverantwoordelijkheid op.

• Het instaan voor een efficiënte en kwaliteitsvolle organisatie van de dienst IT en de dagelijkse activiteiten, om zo uitwerking te geven aan het operationeel beleid van de directie en ten allen tijde conform te zijn met de geldende wet- en regelgeving. Je implementeert de wijzigingen in de wet- en regelgeving die betrekking hebben op alle IT-aangelegenheden. Je staat bijvoorbeeld in voor het vertalen van de interne en externe beleidsbeslissingen naar concrete actie, het opvolgen van de jaarlijkse begroting, het uittekenen, analyseren, evalueren en bijsturen van de IT processen, het organiseren, prioriteren, opvolgen en bijsturen van de activiteiten van de IT dienst en het voorzitten en/of opvolgen van interne overlegorganen. 

• Het vormgeven van het algemeen kader voor de IT processen op vlak van onderwijsorganisatie en didactiek, in afstemming op de relevante onderwijskundige beleidskaders en in overleg met  departementen en schools of arts.  Je staat in voor het inventariseren van de noden, het aanreiken van oplossingen, het verzorgen van gerichte communicatie. 

• Het volgen van de evoluties op het gebied van IT en IT management. Je houdt je kennis up-to-date, teneinde innovatieve voorstellen te formuleren en om te zetten naar haalbare initiatieven binnen de directie en de hogeschool.

• Het vertegenwoordigen van de hogeschool in overlegorganen op hogeschoolniveau met betrekking tot IT materie en bijdragen aan de dialoog omtrent IT op Vlaams niveau.

• Het initiëren, stimuleren, uitdragen en integreren van kwaliteitsvol denken en handelen. Je vertaalt en implementeert het hogeschoolbrede kader voor kwaliteitszorg in een kwaliteitszorgsystematiek voor de dienst personeel en in alle hogeschoolbrede IT processen.

• Het uitbouwen van een performant IT team en het resultaatgericht aansturen van de IT diensten. 

• Het stimuleren van de persoonlijke groei van de medewerkers in de dienst IT, teneinde binnen de hogeschool een warme, open en dynamische organisatiecultuur te scheppen waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen vanzelfsprekend zijn.

Profiel

Je beschikt over volgende competenties: 

• Visie ontwikkelen, d.w.z. integreren van marktgegevens in een coherente visie en missie voor zijn/haar entiteit en in beleidslijnen met positieve impact op middellange en lange termijn; 

• Managen van de entiteit, d.w.z. de processen en de structuur van de organisatie ontwikkelen en opzetten, verspreid over meerdere activiteitdomeinen;

• Netwerking, d.w.z. identificeren van de juiste partners, opbouwen en aanwenden van (in)formele netwerken om de doelstellingen van de hogeschool en de entiteit te bereiken; 

• Inspireren, d.w.z. collega's  binnen de entiteit op lange termijn begeesteren op basis van een visie. De visie van de organisatie uitdragen en uitstralen;

• Samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen;

• Dienstverlenend optreden, d.w.z. interne en externe belanghebbenden (studenten, werkveld, andere entiteiten,...) op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven;

• Organisatiebetrokkenheid, d.w.z. zich persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten; er mee de eindverantwoordelijkheid voor dragen, tegenover de organisatie en betrokkenen;

• Betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Respect tonen voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Bouwen aan vertrouwen op basis van de eigen authenticiteit en nakomen van verbintenissen.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma.

• Je hebt minimum 5 jaar relevante werkervaring. 

• Je beschikt over leidinggevende ervaring en je hebt ervaring binnen de verschillende IT-domeinen binnen AP (IT-beleid, Security, Applicaties, Technologie en Service Center).

• Je hebt een grondige kennis van de IT-domeinen, ervaring in hoger onderwijs is een plus. 
 

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 02-05-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen. Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 8.1 (barema 597 - A34), salarisschaal 8.2 (barema 591 - A41) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen 

Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten. Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 27-03-2022 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij De Cuyper Dirk (dirk.decuyper@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/12/2099

Datum interview: zo snel mogelijk na kandidaatstelling

Indiensttreding: zo snel mogelijk