WT-ATP-VAC21-092 - Stafmedewerker onderwijsontwikkeling IT – 80%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Wetenschap en Techniek
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
80%
Duur:
m.i.v. 01-01-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2022
Details

Taakomschrijving

Je voert administratieve, organisatorische en inhoudelijke taken uit voor de onderwijskundige ondersteuning van de graduaatsopleidingen Systeem- en netwerkbeheer, Internet of Things, en Programmeren en voor de bacheloropleidingen Elektronica - ICT en Toegepaste Informatica. Onder verantwoordelijkheid van de opleidingshoofden draag je bij aan een vlotte didactische werking en een kwaliteitsvolle ontwikkeling van opleidingsprogramma’s en kwaliteitsmonitoringdossiers.Je staat onder andere in voor:

• het administratief-didactisch ondersteunen inzake kwaliteit, curriculumwijzigingen, projecten, samenwerkingen met externe partners en het werkplekleren;

• het vertalen van nieuwe onderwijskundige inzichten naar de opleidingen; 

• het fungeren als aanspreekpunt voor didactische vragen van lectoren;

• het mede initiëren en uitwerken van onderwijsvernieuwingen in de opleidingsprogramma’s, aangepast aan de doelgroep;

• het organiseren van systematische bevragingen en de analyse ervan;

• het adviseren van de opleidingshoofden in verbeterpunten tvv de kwaliteit en didactische werking in functie van studenten, alumni, lectoren, programma’s, projecten, lectoren;

• het inhoudelijk voorbereiden en schrijven van dossiers en aanvragen;

• het beantwoorden van mails, voorbereiden van presentaties, verwerken en synthetiseren van binnenkomende informatie, volgens prioriteitsbepalingen die werden afgesproken met de opleidingshoofden;

• het organiseren (vergaderingen inplannen, uitnodigingen versturen etc.) van de verschillende overlegorganen en focusgroepen van de opleidingen en het opvolgen van de actiepunten a.d.h.v. de door jou gemaakte verslagen;

• het voorbereiden van de visitaties, accreditaties en evaluaties van de opleidingen.

Profiel

• Je werkt creatief, met aandacht voor detail en kwaliteit, en hebt zin voor initiatief.

• Je bent organisatorisch sterk, kan zelfstandig werken maar ook vlot in team functioneren. 

• Je beschikt over een vlotte pen waarmee je juiste en inspirerende teksten kunt schrijven.

• Je kan vlot overweg met MS Office-toepassingen, vooral Excel kent voor jou geen geheimen.

• Je combineert een onderwijskundige achtergrond met een passie voor technologie.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een masterdiploma of bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring, bij voorkeur in pedagogische wetenschappen, humane wetenschappen.

• Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld. Het is een pluspunt indien je vertrouwd bent met curriculumontwikkeling en kwaliteitszorg binnen het Vlaamse hoger onderwijs (of binnen andere organisaties).

Aanbod

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 80% m.i.v. 01-01-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2022. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en  organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 05-12-2021 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure


De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissingIndiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Masset Yves (yves.masset@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 5/12/2021

Datum interview: vanaf 08-12-2021

Indiensttreding: 01-01-2022 of aansluitend