WT-OP-VAC21-091 - praktijklector/lector Industriële automatisering – 100% (opdeelbaar)
Betrekking
Functie:
Praktijklector / Lector
Departement:
Wetenschap en Techniek
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100% (opdeelbaar)
Duur:
m.i.v. 10 januari 2022 of aansluitend tot en met 18 september 2022
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken. De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan. De colleges worden in dagonderwijs gegeven (en eventueel in avondonderwijs).Als praktijklector/lector Industriële automatisering zorg je voornamelijk voor: 

- de voorbereiding en begeleiding van de colleges;

- het uitvoeren van onderwijsactiviteiten zoals:

- Introductie en verdieping PLC-technologie (Siemens-TIA Portal & Beckhoff-TwinCAT);

- Object-gerelateerd  programmeren;

- Machinebediening realiseren via externe SCADA-applicatie;

- Hardware configuratie lezen, begrijpen en ontwerpen;

- Koppelen van decentrale periferie zoals: I/O eilanden, motorstarters, ventieleilanden, HMI;

- Software analyse dmv S88/GRAFCET, flowchart, …;

- Lezen/begrijpen van elektrische schema’s, eenvoudige functionele ontwerpen/bekabeling;

- Debuggen van PLC-storingen;

- Aanleren en gebruiken van: Veldbussen/Ethernet/Profibus/Profinet/HART/Ethercat, maar ook TCP/IP, draadloze communicatie;

- Software toepassingen opbouwen en testen via simulatietools vb. Factory IO;

-  verzorg je als teamlid van de vakwerkgroep AUT o.a.:

- Actualisatie en ontwikkeling van (digitaal) studiemateriaal;

- Engineering van fysieke technische installaties waarop studenten vaardigheden inoefenen;

- Het toets- en evaluatiebeleid;

- Begeleiding van stages, werkplekleren, studentprojecten, bachelorproeven;

- Infoactiviteiten voor studenten, leerbedrijven, externe samenwerkingspartners;

- De onderzoeksgroepen;

- deelname aan (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;

- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);

- de evaluaties van studenten (en toezicht examens en feedback);

- deelname aan examencommissies.

Profiel

Je kan kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je kan werken in Office 365, met online communicatietools en in een digitaal leerplatform. En je bent bereid hierin bij te scholen wanneer nodig.

Je beschikt over sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

Je werkt vlot samen met collega’s en externe partners, maar kan ook zelfstandig aan de slag gaan.

Je presteert de colleges in dagonderwijs en eventueel in avondonderwijs.

Toelatingsvoorwaarden

Indien je in het bezit bent van een masterdiploma, bij voorkeur in elektromechanica, kan je aangesteld worden als lector.

Indien je in het bezit bent van een bachelordiploma, bij voorkeur in elektromechanica, kan je aangesteld worden als praktijklector.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% (opdeelbaar) m.i.v. 10-01-2022 of aansluitend tot en met 18-09-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en  binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen  de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). 

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km. 

Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Tot en met 12-12-2021 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 

Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online)  selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.  

Indiensttreding 

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.  

Plaats van tewerkstelling

campus Spoor Noord - Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Beylemans Amedee (amedee.beylemans@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 12/12/2021

Datum interview: vanaf 15/12/2021

Indiensttreding: 10/01/2022 of aansluitend