OND-ATP-VAC21-027 - Adviseur digitaal leren – 100%
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Directie Onderwijs en Onderzoek
Aanstelling:
Contractueel (bepaalde duur, niet verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 10-01-2022 of aansluitend t.e.m. 31-12-2022
Details

Taakomschrijving

Onder de verantwoordelijkheid van het diensthoofd onderwijsontwikkeling en -innovatie sta je mee in voor het uitzetten van het beleid rond digitaal leren en de implementatie hiervan binnen de opleidingen van de hogeschool. Je werkt hiervoor samen met de andere collega's binnen het team die elk hun eigen takenpakket hebben binnen digitaal leren. Je begeleidt en coacht daarnaast de coaches digitaal leren. Deze coaches bieden praktijkgerichte ondersteuning aan opleidingen en lesgevers met betrekking tot digitaal leren. Je staat onder andere in voor:

• de ontwikkeling en implementatie van het beleid van AP Hogeschool op het vlak van digitaal leren; je stelt hiervoor beleidsnota’s, adviezen en/of projectplannen op en zorgt voor draagvlak bij alle relevante belanghebbenden;

• de ondersteuning bij de implementatie van digitaal leren; je vertaalt het beleid m.b.t. digitaal leren naar een begeleidingsmethodiek voor opleidingen en hun lesgevers. Je werkt hiervoor samen met je collega's binnen het team onderwijsontwikkeling en –innovatie; 

• het coördineren van  digitaal leren binnen de AP Hogeschool; hierbij bekijk je samen met opleidingsverantwoordelijken vanuit de visie van AP hogeschool hoe digitaal leren op opleidingsniveau kan verankerd worden;

• het vertalen van didactische noden naar technologische oplossingen waarbij je interne en externe belanghebbenden consulteert;

• het uitwerken van begeleidingsplannen voor opleidingen die sterker willen inzetten op digitaal leren. Dit doe je samen met de coaches digitaal leren die de praktische ondersteuning op zich nemen. Als adviseur volg je de verschillende ondersteuningstrajecten op;

• de opvolging, coördinatie en rapportage van de verschillende projecten digitaal leren die lopen binnen de hogeschool;

• het opzetten van kennisdeling rond digitaal leren binnen en buiten de hogeschool. Hiervoor leg je contacten met interne en externe belanghebbenden;

• de opvolging van ontwikkelingen op het vlak van digitaal leren zowel op technologisch als didactische vlak. Hierbij werk je constant aan je didactische technische competenties door je online bij te scholen, ben je op de hoogte van recentste trends en aarzel je niet om te experimenteren met nieuwe technologieën.  Hiernaast neem je ook deel aan workshops, studiedagen en netwerken;

• het geven workshops rond digitaal leren en begeleiden van lesgevers bij de implementatie van digitaal leren.

Profiel

• Je beschikt over een goede didactische achtergrond door leservaring of ervaring in de educatieve sector.

• Je beschikt over goede ICT-vaardigheden.

• Je hebt bij voorkeur ervaring met het gebruik en het uitrollen van didactische software.

• Je hebt ervaring met projectplanning waarbij je goed het overzicht kan bewaren over meerdere projecten heen.

• Je kan zelfstandig en in overleg op zoek gaan naar oplossingen voor vragen en problemen.

• Je analyseert de behoeften van collega’s, opleidingshoofden en lesgevers en onderneemt actie op maat van die noden. Je bouwt relaties op en onderhoudt deze aan de hand van eigen ervaringen en expertise. Je bent een stevige gesprekspartner die anderen weet te overtuigen en mee kan nemen in veranderingen. 

• Je kan het nodige onderzoek verrichten om nieuwe projecten op te starten en opgestelde doelstellingen te behalen.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bezit een masterdiploma.

• Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Aanbod

Je wordt contractueel (bepaalde duur) tewerkgesteld voor 100% m.i.v. 10-01-2022 of aansluitend tot en met 31-12-2022.Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11), salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Tot en met 05-12-2021 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Depessemier Pieter (pieter.depessemier@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 5/12/2021

Datum interview: vanaf 08/12/2021

Indiensttreding: 10/01/2022 of aansluitend