AP-DH-VAC21-05 - Departementshoofd Mens en Maatschappij - 100%
Betrekking
Functie:
Departementshoofd
Departement:
Mens en Maatschappij
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 1 december 2021 of aansluitend
Details

Taakomschrijving

De AP hogeschool ontwikkelde in 2020 een nieuwe ambitieuze strategie (‘Laat zien wat in je zit’ op www.ap.be).

Om die te realiseren creëert onze hogeschool 6 departementen die bachelor- , graduaatsopleidingen en onderzoek bundelen volgens een uitgesproken thematische focus. Je bent als departementshoofd verantwoordelijk voor de organisatie van kwaliteitsvolle opleidingen in het departement en je kent het betrokken werkveld als geen ander en volgt wat daar leeft op de voet. Je bent pedagogisch-didactisch van vele markten thuis en je weet je medewerkers te motiveren, te stimuleren, te enthousiasmeren en mee te nemen in het AP verhaal zodat je het departement kan doen groeien. Je hebt een rijke ervaring als leidinggevende in een complexe context en toont een verbindende en resultaatgerichte leiderschapsstijl. Je hebt een doorleefde klantgerichte attitude met een warm hart voor alle studenten. Voor het departement Mens en Maatschappij werft AP Hogeschool een departementshoofd. Volgende opleidingen zullen deel uit maken van dit departement:

- Graduaat HR-support 

- Graduaat Maatschappelijk werk

- Graduaat Sociaal-cultureel werk

- Graduaat Orthopedagogische begeleiding

- Professionele Bachelor Orthopedagogie

- Professionele Bachelor Sociaal Werk

- Bachelor na Bachelor AutismespectrumstoornissenJe bent als departementshoofd verantwoordelijk voor de organisatie van onderwijs, het vormgeven van onderzoek in relatie tot onderwijs en het organiseren van dienstverlening in samenwerking met het werkveld. 

Je staat in voor een kwalitatief en innovatief opleidingsaanbod dat voor elke student een maximale leerwinst garandeert. 

Je staat in voor een uitgesproken studentgerichte aanpak en cultuur in je departement. 

Als departementshoofd stuur je je departement   aan in nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. 

Je houdt je inhoudelijke kennis permanent up-to-date, je volgt alle onderwijs- en maatschappelijke ontwikkelingen op de voet, je kent de markt en je concurrenten en bent op de hoogte van wat er leeft in het werkveld. 

Als leidinggevende creëer je een hecht team van medewerkers en realiseer je samenwerking binnen het departement en over de grenzen van het departement heen. Je focust hierbij zowel op verbinding en welzijn, als op verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid. 

Als actief lid van het management team van de hogeschool draag je bij tot het tot stand komen van de AP brede strategie en de strategische doelen en je onderschrijft deze ook. 

Je vertaalt de strategie naar het beleid van je departement  en creëert een context waarbinnen dit beleid effectief wordt uitgevoerd. 

Als departementshoofd ontwikkel je je leiderschap en scherp je je managementtechnieken verder aan. 

Vanuit jouw departement, bouw je een sterke relatie uit met het werkveld. Je zet je departement op de kaart als een herkenbare en geprefereerde partner voor dat werkveld

Je bent AP-ambassadeur bij uitstek, je bent innovator en promotor van de kwaliteit van je opleidingen.Je staat onder andere in voor: het mee uittekenen, vormgeven en implementeren van de hogeschoolstrategie.

Je neemt als departementshoofd actief deel aan de beleidsorganen waar je deel van uitmaakt. Je formuleert innoverende beleidsvoorstellen voor wat betreft je kerntaken, reflecteert over hogeschoolbrede beleidsvoorstellen en werkt mee aan interne overeenstemming om tot de beste resultaten te komen. 

Binnen je departement ben jij verantwoordelijk voor de vertaling van de hogeschoolstrategie naar het beleid van je departement.het implementeren van de hogeschoolstrategie.

Je bepaalt de langetermijnvisie, de doelstellingen en het beleid voor jouw departement i.f.v. de hogeschoolstrategie.

Je vertaalt de beleidsplannen naar de jaarlijkse budget- en personeelsbehoeften in de departementale begroting. Je bent verantwoordelijk voor de opvolging en uitvoering van de goedgekeurde begroting, in lijn met wet- en regelgeving en interne afspraken. 

Je bent verantwoordelijk voor het beheer van alle middelen toegekend aan je departement en het toewijzen van de middelen aan de activiteiten binnen je departement.een efficiënte en kwaliteitsvolle organisatie van het departement en de dagelijkse activiteiten, rekening houdend met de geldende wet- en regelgeving, om zo uitwerking te geven aan het operationeel beleid van het departement. 

Je stimuleert en neemt actief deel aan innovatieve en interdisciplinaire initiatieven en projecten, zowel binnen je departement als in samenwerking met andere departementen en in samenwerking met de algemene diensten.het aangaan van relevante samenwerkingsverbanden met regionale en internationale organisaties. 

Je promoot je opleidingen met het oog op de kwalitatieve, groeiende en diverse instroom van studenten.

Je bouwt een netwerk op in het werkveld van je opleidingen, in het onderwijsveld en met je alumni.

Je bestudeert ontwikkelingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen en in de wereld.het volgen van de evoluties op het gebied van onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en het werkveld, je houdt je kennis up-to-date, teneinde innovatieve voorstellen te formuleren en om te zetten naar haalbare initiatieven binnen het departement en in samenwerking met andere departementen. 

Je bepaalt het opleidingsaanbod, het concept en curriculumopbouw van de opleidingen van je departement op basis van het hogeschoolbeleid, de markt- en werkveldontwikkelingen, en de verwachtingen en vragen van kandidaat studenten om een groeiend aantal studenten tot maximale leerwinst te brengen. 

Je stuurt de departementale onderzoeksgroepen aan, in lijn met de hogeschoolstrategie. Je stimuleert en bewaakt daarbij de nexus onderwijs-onderzoek, en de inter- en multidisciplinaire samenwerking. 

Je stimuleert en bouwt een performante studentgerichte service en sterke studentenparticipatie uit. Je richt je daarbij op een optimale leerwinst voor elke student.het ontwikkelen, implementeren en opvolgen van de kwaliteitszorg in je departement. 

Je garandeert de kwaliteit van het onderwijs, van departementaal onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Samen met andere verantwoordelijken formuleer je gemeenschappelijke behoeften aan interne dienstverlening.

Je speelt een actieve rol in het overleg hieromtrent en participeert aan de periodieke evaluatie- en verbeterprocessen die hiertoe worden opgestart. het stimuleren van de persoonlijke groei en het eigenaarschap van de medewerkers in het departement om een warme, open en dynamische organisatiecultuur te scheppen.

Je rekruteert en selecteert nieuwe medewerkers voor het departement. 

Je stuurt je medewerkers aan op resultaatsgerichtheid en stimuleert hen om hun verantwoordelijkheid te nemen in functie van de realisatie van de strategie. 

Je faciliteert, coacht, motiveert en evalueert de medewerkers in je departement. 

Je stimuleert de teamvorming binnen je departement, je bent promotor van het ‘community-gevoel’. 

Je voert functionerings-en evaluatiegesprekken, je identificeert talenten en competenties en zorgt ervoor dat elke medewerker zijn talenten en competenties optimaal kan inzetten.

Profiel

• Je hebt ervaring met leiding geven aan grote teams in een complexe context.

• Je bent vertrouwd met het beroepsveld en met de trends in de sector.

• Je bent op de hoogte van didactische vernieuwingen en je hebt een sterke belangstelling voor onderwijsontwikkeling in het hoger onderwijs.

• Je bent in staat om je kennis van het werkveld, de onderwijs- en onderzoekspraktijk verder uit te bouwen.

• Je werkt vlot met MS Office 365 en in een digitale werk- en leeromgeving.

• Je bent een teamspeler en kan medewerkers motiveren, enthousiasmeren en tot concrete resultaten brengen.

• Je hebt een positieve, oplossingsgerichte houding.

• Je onderscheidt je door een proactieve, resultaatgerichte en communicatieve houding en een grote professionele betrokkenheid.

• Je bent communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bezit een masterdiploma en dit bij voorkeur in humane wetenschappen.

• Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

• Je hebt minstens 5 jaar relevante ervaring.

Aanbod

Je wordt aangesteld in het tijdelijk statutair vacant ambt van hoofdlector m.i.v. 01-12-2021 of aansluitend t.e.m. 30-09-2025. Het ambt van hoofdlector wordt toegewezen volgens de bepaling van Art.V.150 van de Codex hoger onderwijs. Het binnen de hogeschool verkregen mandaat van departementshoofd is onlosmakelijk verbonden met het hieraan gekoppelde ambt vanaf 01-10-2021 t.e.m. 30-09-2025. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk, binnen het kader van de volgende mandaatperiode van 4 jaar, conform de geldende procedure en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen.Indien de geselecteerde kandidaat reeds als onderwijzend personeelslid verbonden is aan de AP hogeschool, wordt een (tijdelijke) inschaling, op basis van het individuele dossier bekeken.De maximum totale verloning is het equivalent van 100% van barema 509 (hoofdlector) aangevuld met een mandaatvergoeding als departementshoofd ten belope van 20% en dit m.i.v. 01-12-2021 of aansluitend. Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten. Na een mandaatsperiode van 10 jaar wordt de salarisschaal definitief en behoudt het personeelslid deze, ook wanneer het personeelslid een andere betrekking binnen de personeelsformatie opneemt. Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,231 euro/km. 

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord, Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen.Wijze van solliciteren

Je kan tem 05/12/2021 uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. Je kandidaatstelling bevat een motivatiebrief, een uitgebreid CV en een visie tekst over de toekomst van hoger onderwijs, het effect daarvan op het departement waar je voor kandideert en jouw eigen rol daarin (maximum 2 pagina’s). Enkel een volledige kandidatuurstelling wordt aanvaard.Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie en omvat de volgende stappen:

een preselectie,

een assessment,

beoordeling van de positief beoordeelde kandidaten via een interview met de selectiecommissie,

aanstelling via beslissing van het Raad van Bestuur, rekening houdende met het advies van de selectiecommissie.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Erwin Samson, algemeen beheerder (erwin.samson@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 5/12/2021

Datum interview: zo snel mogelijk na kandidaatstelling

Indiensttreding: zo snel mogelijk