OND-ATP-VAC21-012 - Adviseur onderwijsorganisatie – 100%
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Directie Onderwijs en Onderzoek
Aanstelling:
Contractueel (bepaalde duur, niet verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 28-10-2021 of aansluitend t.e.m. 06-04-2022
Details

Taakomschrijving

Onder verantwoordelijkheid van de directeur Onderwijs en onderzoek en de beleidsadviseur Onderwijs, verricht je beleidsvoorbereidend en adviserend werk en sta je mee in voor de voorbereiding en de ontwikkeling van de onderwijsorganisatie en -reglementering binnen de hogeschool.

Je staat onder andere in voor:

- het volgen van de ontwikkelingen op het vlak van onderwijsbeleid en -wetgeving;

- het vertalen van ontwikkelingen in onderwijsregelgeving naar interne beleidsvoorstellen;

- het uitvoeren van beleidsvoorbereidend werk in het kader van de opmaak van het onderwijs- en examenreglement 2022-2023;

- het projectmatig organiseren en opvolgen van aan jou toegewezen beleidsdossiers. Je organiseert het overleg tussen de verschillende belanghebbenden. Je verzamelt doelgericht informatie en verwerkt deze en je maakt voorbereidende documenten, beleidsnota’s, verslagen, procedures en ondersteuningsmateriaal op. In de uitwerking en opvolging hiervan zorg je voor een kwaliteitsvolle realisatie binnen de vooropgestelde timing. Je creëert hierbij het nodige draagvlak voor de gekozen beleidsopties. Je reflecteert kritisch over je aanpak en doet in overleg met je leidinggevende voorstellen voor bijsturing;

- het schrijven van heldere en toegankelijke teksten voor het intranet voor studenten en het intranet voor personeel over onderwijs en examens aan de AP Hogeschool;

- het nalezen, herwerken, vertalen en invoeren van teksten op het intranet voor studenten en het intranet voor personeel over onderwijs en examens;

- het vertalen van reglementen naar praktische toepassingen binnen de hogeschool (bvb. aanvraagformulieren of ondersteuningsfiches); 

- het fungeren als aanspreekpunt voor vragen en casussen met betrekking tot de onderwijsorganisatie en -reglementering van de opleidingen; 

- de voorbereiding, verslaggeving en opvolging van vergaderingen van interne overlegorganen;

- het initiëren, stimuleren, uitdragen en integreren van kwaliteitsvol denken en handelen.

Profiel

- Bij voorkeur heb je werkervaring binnen het hoger onderwijs. 

- Kennis van de onderwijsorganisatie en -regelgeving binnen het hoger onderwijs is een meerwaarde.

- Je werkt klantgericht, planmatig en resultaatgericht.

- Je werkt nauwkeurig en hebt uitstekende ICT-vaardigheden.

- Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en bent een enthousiaste medewerker.

- Je werkt kritisch, analytisch en proactief.

- Je hebt sterke administratieve en organisatorische capaciteiten.

- Je kan zowel zelfstandig als in team werken en gaat regelmatig in overleg met je collega’s binnen en buiten de directie.

Toelatingsvoorwaarden

Je bezit een masterdiploma bij voorkeur in pedagogische wetenschappen, opleidings- en onderwijswetenschappen, educatieve studies, of andere humane wetenschappen, of een bachelordiploma met 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring.

Aanbod

Je wordt contractueel (bepaalde duur - niet verlengbaar) tewerkgesteld voor 100% m.i.v. 28-10-2021 of aansluitend tot en met 06-04-2022.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11), salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 10 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Wijze van solliciteren

Tot en met 26-09-2021 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Roelandt Hilde (hilde.roelandt@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 26/09/2021

Datum interview: vanaf 29-09-2021

Indiensttreding: 28-10-2021 of aansluitend