OND-ATP-VAC21-010 - Adviseur Kwaliteits- en curriculumontwikkeling – 70%
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Directie Onderwijs en Onderzoek
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
70%
Duur:
m.i.v. 01-10-2021 of aansluitend t.e.m. 31-12-2021
Details

Taakomschrijving

Onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd Onderwijsontwikkeling en -innovatie en in overleg met de andere adviseurs kwaliteits- en curriculumontwikkeling, sta je mee in voor de ontwikkeling, evaluatie en bijsturing van het beleid rond kwaliteits- en curriculumontwikkeling in de AP Hogeschool. Daarnaast begeleid je als deskundige op dit vlak opleidingen en bouw je actief een intern en extern netwerk uit.

Meer specifiek ondersteun je de opleidingshoofden en -teams bij de opmaak van hun opleiding specifieke leerresultaten, de ontwikkeling van hun (samenhangende) curriculum (m.i.v. stage/werkplekleren/duaal leren) en de uitbouw van hun toets beleid (m.i.v. de afsluitende toetsing). Met het oog op zowel kwaliteitsborging als -ontwikkeling begeleid je hen ook bij de evaluatie en bijsturing van al deze facetten, in samenspraak met hun belanghebbenden en rekening houdend met de tendensen in de (inter)nationale context van onderwijs en werkveld. Daarnaast bereid je hen mee voor op de interne en externe kwaliteitsevaluatie.

Je staat onder andere in voor:

• de ondersteuning van het diensthoofd bij de ontwikkeling en implementatie van het beleid van AP Hogeschool op het vlak van kwaliteits- en curriculumontwikkeling; je stelt hiervoor beleidsnota’s, adviezen en/of projectplannen op en zorgt voor gedragenheid bij alle relevante belanghebbenden;

• de ondersteuning bij de kwaliteits- en curriculumontwikkeling; je vertaalt de visie van AP Hogeschool m.b.t. onderwijs en kwaliteitsontwikkeling naar concrete ondersteuningsmethodieken. Hierdoor versterk je zowel de opleidingsteams als de verantwoordelijken van de opleidingen en departementen;

• de uitwerking, opvolging en evaluatie van projecten met betrekking tot de kwaliteits- en curriculumontwikkeling van de graduaatsopleidingen en de professionele bacheloropleidingen (m.i.v. stage/werkplekleren/duaal leren), om een optimale dienstverlening aan te bieden aan het opleidingshoofd en de opleidingsteams;

• de voorbereiding van de visitatie en accreditatie van de omgevormde graduaatsopleidingen;

• de voorbereiding van de Toetsen Nieuwe Opleiding van de nieuwe graduaatsopleidingen;

• de ontwikkeling en de actualisatie van off en online processen, procedures, documenten en richtlijnen met betrekking tot kwaliteits- en curriculumontwikkeling;

• het fungeren als intern en extern aanspreekpunt voor kwaliteits- en curriculumontwikkeling en het geven van advies, vorming en informatie hierover; 

• de opvolging van de inhoudelijke en regelgevende ontwikkelingen met betrekking tot kwaliteits- en curriculumontwikkeling (m.i.v. stage/werkplekleren/duaal leren) door het deelnemen aan netwerken, vormingen, studiedagen, zelfstudie, …; zo genereer je input voor de actualisatie en innovatie van de procedures en processen op het vlak van curriculum- en kwaliteitsontwikkeling;

• het formuleren van voorstellen tot bijsturing van interne processen, eigen aan een opleiding, departement of School of Arts.

Profiel

• Je hebt ervaring in het opstellen en begeleiden van workshops of je hebt leservaring in het onderwijs of de educatieve sector. 

• Je hebt ervaring met projectplanning. 

• Ervaring met ICT-toepassingen (Excel, Word, Powerpoint, Powerbi en Moodle) zijn een meerwaarde.

• Je bent gemotiveerd en geprikkeld door nieuwe onderwijskundige methodieken met focus op de kwaliteits- en curriculumontwikkeling in het hoger onderwijs. 

• Je kan het nodige onderzoek verrichten om nieuwe projecten op te starten en opgestelde doelstellingen te behalen.

• Je kan zelfstandig en in overleg op zoek gaan naar oplossingen voor vragen en problemen. 

• Je analyseert de behoeften van collega’s en lesgevers en geeft advies en raad op maat van die noden. Je bouwt relaties op en onderhoudt deze aan de hand van eigen ervaringen en expertise. Je bent een stevige gesprekspartner die anderen weet te overtuigen en mee kan nemen in veranderingen.

• Je levert interne en externe belanghebbenden (studenten, lesgevers, externe partners) een vriendelijke, kwalitatieve en efficiënte service door steeds op zoek te gaan naar de meest opportune oplossing voor vragen, noden en problemen. Je koppelt hiervoor de nodige informatie tijdig en op een constructieve manier terug, en denkt steeds vanuit het perspectief van de eindgebruiker.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur in de pedagogische wetenschappen.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk ‘niet’ vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 70% m.i.v. 01-10-2021 of aansluitend tot en met 31-12-2021 of bij terugkeer van de titularis.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11), salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring. 

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen  

Wijze van solliciteren

Tot en met 19-09-2021 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Depessemier Pieter (pieter.depessemier@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 19/09/2021

Datum interview: vanaf 23-09-2021

Indiensttreding: 01-10-2021 of aansluitend