PAT-ATP-VAC21-019 - Stafmedewerker gebouwenbeheer Campus Viaduct – 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Directie Patrimonium en faciliteiten
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 11-10-2021 of aansluitend t.e.m. 31-12-2022
Details

Taakomschrijving

Je begeleidt en ondersteunt, onder leiding van de directeur Patrimonium en Faciliteiten en het diensthoofd Gebouwen, opdrachten met betrekking tot het gebouwenbeheer op Campus Viaduct. Je garandeert een kwaliteitsvolle dienstverlening van de directie Patrimonium en Faciliteiten door technische installaties, schadedossiers en databanken op te volgen, rekening houdend met de bestaande procedures en wetgeving.

Je staat onder andere in voor:

• het oplossen en opvolgen van vragen in verband met technische dossiers aangaande gebouwenbeheer. Op deze manier probeer je een optimale dienstverlening aan te bieden aan personeelsleden en studenten. Je staat in voor een optimale technische uitrusting van de gebouwen van Campus Viaduct. Hieronder valt onder meer HVAC, sanitair, elektriciteit HS, elektriciteit LS, noodstroom, (nood)verlichting, deuren en poorten, brandbeveiligingssystemen, toegangscontrole, liften en meer. Je draagt eveneens zorg voor het beheer van de schadedossiers van deze gebouwen, voor de uitvoering en opvolging van grote en kleine herstellingen en de benodigde bestellingen. Hiervoor neem je contact op met de afgesproken externe leveranciers. Je zorgt voor de voortgangscontrole, terugkoppeling, het verwerken en bijwerken van veranderingen in het technisch dossier. Je signaleert en bespreekt complexe vragen met je collega's en leidinggevende;

• het faciliteren van de besluitvorming m.b.t. patrimoniumbeheer en het vertalen van beleidslijnen naar concrete toepassingen voor het gebouwenbeheer van Campus Viaduct. Je stelt rapporten op, bereidt beleidsnota's voor en werkt een plan van aanpak uit o.b.v. verzamelde en geanalyseerde informatie. Zo zorg je o.a. voor de opvolging van de technische installaties ter plaatse en via de gebouwbeheerssystemen. Omwille van de noodzaak tot permanentie bij avond-onderwijsactiviteiten wordt er verwacht om ook avonduren te werken. Je staat ook in voor de opvolging van de databanken, het bijhouden van de digitale plannen en voor het vervolledigen van (bouw)technische dossiers, zowel digitaal als fysiek. Je doet de opvolging van de planning van het gebruikers- en eigenaarsonderhoud en van de benodigde wettelijke keuringen;

• het geven van informatie aan interne gebruikers i.v.m. het gebouwenbeheer van de campus en aan de externe leveranciers in functie van het gebouwonderhoud. Je fungeert m.a.w. als aanspreekpunt en neemt ook actief deel aan het intern overleg i.v.m. het gebouwenbeheer;

• het volgen van evoluties en ontwikkelingen binnen gebouwenbeheer. Je wisselt hiervoor ervaring en kennis uit met collega's en neemt, indien nodig, deel aan opleidingen. Je initieert, stimuleert en integreert kwaliteitsvol denken en handelen.

Profiel

Je beschikt over de volgende competenties:

• analyseren, d.w.z. situaties correct inschatten. Je gaat kritisch om met informatie en beoordeelt beschikbare alternatieven.

• integreren, d.w.z. je kan relevante verbanden leggen tussen diverse inhouden, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.

• beslissen, d.w.z. je neemt tijdig de juiste beslissingen o.b.v. (on)volledige informatie. Je houdt hierbij rekening met de voor- en nadelen en met de diverse opties die er zijn. Je werkt steeds klantgericht en hebt goede organisatorische vaardigheden.

• adviseren, d.w.z. op basis van je eigen expertise kan je anderen binnen en buiten de organisatie gericht adviseren.

• samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen. Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en kan zowel in team als zelfstandig werken.

• dienstverlenend optreden, d.w.z. interne en externe belanghebbenden op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven.

• organisatiebetrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten van Directie Patrimonium en Faciliteiten. Je draagt mee de eindverantwoordelijkheid, tegenover de organisatie en de betrokkenen.

• betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen, mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouwt aan vertrouwen o.b.v. de eigen authenticiteit en het nakomen van verbintenissen.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring, of een masterdiploma , bij voorkeur in een bouw-gerelateerde of elektromechanica-opleiding.

Je beschikt over uitstekende ICT-vaardigheden (MS Office) en hebt bij voorkeur ervaring met of kennis van Autocad.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 11-10-2021 of aansluitend tot en met 31-12-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en  binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen  de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring. 

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen 

Wijze van solliciteren

Tot en met 26-09-2021 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij De Cuyper Dirk (dirk.decuyper@ap.be). 
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 26/09/2021

Datum interview: vanaf 30-09-2021

Indiensttreding: 11-10-2021 of aansluitend