GW-OP-VAC21-053 - praktijklector/lector Toegepaste psychologie/onderzoeker
Betrekking
Functie:
Praktijklector / Lector
Departement:
Gezondheid en Welzijn
Aanstelling:
Statutair
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
55%
Duur:
m.i.v. 27-09-2021 of aansluitend
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken. De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan. Als praktijklector/lector Toegepaste psychologie / onderzoeker zorg je voornamelijk voor:


- de voorbereiding en begeleiding van de colleges zoals Professioneel handelen 2; Stagebegeleiding; Exploratiestage; Integratiestage;

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- vakgerichte studie- en loopbaanbegeleiding;

- deelname aan (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;

- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);

- de evaluaties van studenten (en toezicht examens en feedback);

- deelname aan examencommissies;

- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en deelnemen aan interne en externe werkgroepen);

- het verzorgen van infoactiviteiten;

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en);

- het actief zoeken naar contacten in het kader van onderzoeksprojecten;

- het leiden van een onderzoeksteam;

- het initiëren of uitwerken van onderzoeksprojecten;

- het uitoefenen van wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksdaden;

- deelname aan / coördinatie van een onderzoeksproject rond gelijke kansen in recrutering- en selectieprocedures voor personen met een buitenlandse, niet-EU-herkomst;

- het valoriseren van onderzoeksresultaten;

- het verzorgen van navorming in het kader van posthogeschoolvorming;

- het opnemen van deeltaken m.b.t. kwaliteitszorg;

- het ondersteunen en begeleiden van bachelorproef en projectwerk;

- het begeleiden van (vak)stages, projecten en studiereizen;

- deelname aan bijkomende vergaderingen in het kader van curriculumvernieuwing e.d.

Profiel

Je kan kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je kan werken in Office 365, met online communicatietools en in een digitaal leerplatform. En je bent bereid hierin bij te scholen wanneer nodig.

Je beschikt over sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

Je werkt vlot samen met collega’s en externe partners, maar kan ook zelfstandig aan de slag gaan. Je bent betrokken bij de studenten, en werkt hierbij op een autonomie-ondersteunende wijze.

Je onderschrijft de waarden van de AP hogeschool en draagt deze uit.

Je presteert de colleges in dag- en avondonderwijs en bent bereid te werken tot maximum 22u.

Er is een mogelijkheid tot uitbreiding van de opdracht in combinatie met vervangingsopdrachten.

Toelatingsvoorwaarden

Indien je in het bezit bent van een masterdiploma psychologie, kan je aangesteld worden als lector.

Indien je in het bezit bent van een bachelordiploma Toegepaste Psychologie, kan je aangesteld worden als praktijklector
.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.


Je hebt aantoonbare ervaring in het werkveld van de psychologie.

Je hebt bij voorkeur ervaring in hoger onderwijs.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (niet verlengbaar) ambt voor 25% m.i.v. 27-09-2021 of aansluitend tot en met 18-09-2022.

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk ‘niet’ vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 30% m.i.v. 27-09-2021 of aansluitend tot en met 18-11-2021 of bij terugkeer van de titularis.

Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.


Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Tot en met 19-09-2021kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 

Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online)  selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing. 

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Plaats van tewerkstelling 


Campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen

Opleiding

Toegepaste Psychologie (Dag- en avondonderwijs)

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij D'Hooge Elisah (elisah.dhooge@ap.be)
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 19/09/2021

Datum interview: vanaf 22-09-2021

Indiensttreding: 27-09-2021 of aansluitend