PAT-ATP-VAC21-017 - Stafmedewerker gebouwen: documentbeheer en digitalisering - 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Directie Patrimonium
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. zo snel mogelijk of aansluitend t.e.m. 31-12-2021
Details

Taakomschrijving

Onder leiding van de directeur Patrimonium en Faciliteiten en het diensthoofd Gebouwen, zorg je voor de opvolging van digitale plannen, databanken en de inventaris van technische installaties. Je begeleidt de opdrachten binnen de toegewezen deeldomeinen om zo de kwaliteitsvolle dienstverlening van de directie Patrimonium en Faciliteiten te garanderen.

Je staat onder andere in voor:

• het opvolgen van digitale plannen, databanken, en (bouw)technische dossiers van het patrimonium van de hogeschool. Om dit te realiseren, actualiseer je de digitale plannen, de inventaris van de technische installaties van het patrimonium van de hogeschool en verzorg je de opzet en uitbouw van gegevens- en planbibliotheken. Je zorgt ervoor dat collega’s en je leidinggevende steeds kunnen beschikken over de meest recente versie van plannen en databanken. Hiervoor neem je contact op met de afgesproken externe deskundigen en leveranciers. Je zorgt eveneens voor de voortgangscontrole, terugkoppeling en voor het verwerken en bijwerken van veranderingen in het technisch dossier. Je signaleert en bespreekt complexe vragen met je collega's en leidinggevende; 

• het faciliteren van de besluitvorming en vertalen van beleidslijnen naar concrete toepassingen binnen het gebouwenbeheer (databanken, plannen en inventaris) van de hogeschool. Hierbij houd je rekening met geldende afspraken, deadlines, procedures en wetgeving. Op basis van verzamelde informatie en analyses stel je rapporteringen op, bereid je beleidsnota's voor en werk je een plan van aanpak uit voor de planning en inventaris van gebouwen;

• het fungeren als aanspreekpunt voor databanken, inventaris en digitale plannen van gebouwen en patrimonium. In functie van het gebouwenonderhoud bezorg je informatie aan personeelsleden, leidinggevenden en externe leveranciers bij opdrachten i.v.m. databanken en digitale plannen van het patrimonium. Je neemt ook actief deel aan het intern overleg i.v.m. het gebouwenbeheer;

• het ontwikkelen en het actualiseren van processen, procedures, documenten en richtlijnen voor de uitwerking en opvolging van bouwtechnische dossiers. Je volgt ook de gebruikte databanken en digitale plannen op; 

• het volgen van evoluties en ontwikkelingen binnen gebouwenbeheer. Je wisselt hiervoor ervaring en kennis uit met collega's en neemt, indien nodig, deel aan opleidingen. Je initieert, stimuleert en integreert kwaliteitsvol denken en handelen.

Profiel

Je beschikt over uitstekende ICT-vaardigheden (MS Office) en hebt een goede kennis van Autocad. Kennis van gebouwbeheerssystemen is wenselijk.

Je beschikt over de volgende competenties:

• analyseren, d.w.z. situaties correct inschatten. Je gaat kritisch om met informatie en beoordeelt beschikbare alternatieven. 

• integreren, d.w.z. je kan relevante verbanden leggen tussen diverse inhouden, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies. 

• beslissen, d.w.z. je neemt tijdig de juiste beslissingen o.b.v. (on)volledige informatie. Je houdt hierbij rekening met de voor- en nadelen en met de diverse opties die er zijn. Je werkt steeds klantgericht en hebt goede organisatorische vaardigheden. 

• adviseren, d.w.z. op basis van je eigen expertise kan je anderen binnen en buiten de organisatie gericht adviseren. 

• samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen. Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en kan zowel in team als zelfstandig werken. 

• dienstverlenend optreden, d.w.z. interne en externe belanghebbenden op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven. 

• organisatiebetrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten van de Directie Patrimonium en Faciliteiten. Je draagt mee de eindverantwoordelijkheid, tegenover de organisatie en de betrokkenen.

 • betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen, mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur. Je bouwt aan vertrouwen o.b.v. de eigen authenticiteit en het nakomen van verbintenissen.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring, of een masterdiploma, bij voorkeur in een bouw-gerelateerde of elektromechanica-opleiding.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. zo snel mogelijk of aansluitend tot en met 31-12-2021. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en  binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen  de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21), salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring. 

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen 

Wijze van solliciteren

Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een online selectie-interview. Een bijkomende selectieronde en/of technische proef kan georganiseerd worden. Daarna neemt de commissie een beslissing

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten. 

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij De Cuyper Dirk (dirk.decuyper@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: wervingenselectie@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/12/2099

Datum interview: online en zo snel mogelijk na kandidaatstelling

Indiensttreding: zo snel mogelijk