WT-OP-VAC21-068 - lector AI – 60%
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Wetenschap en Techniek
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
60% (opdeelbaar)
Duur:
m.i.v. 20 september 2021 of aansluitend tot en met 18 september 2022
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken. 

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

Als lector AI zorg je voornamelijk voor: 

- de voorbereiding van de colleges en begeleiding;

- het uitvoeren van onderwijsactiviteiten zoals: AI-ontwikkeling en Machine learning, Business intelligence;

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- deelname aan (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;

- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);

- evaluaties van studenten (en toezicht examens en feedback);

- deelname aan examencommissies;

- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en  deelnemen aan interne en externe werkgroepen);

- het verzorgen van infoactiviteiten;

- het ontwikkeling van Machine Learning algoritmes, meer bepaald deep reïnforcement learning leeralgoritmes, om deze adaptieve VR-training te realiseren;

- het valoriseren van onderzoeksresultaten (user manual, workshop en publicatie);

- onderzoeksprojecten initiëren of uitwerken zoals het project The Intelligent Building en het tetra project AI-gedreven VR-training in een adaptieve gebruikerscontext;

- het valoriseren van onderzoeksresultaten;

- opname van deeltaken m.b.t. internationalisering;

- opname van deeltaken m.b.t. kwaliteitszorg;

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en);

- ondersteunen en begeleiden van bachelorproef en projectwerk;

- begeleiden van (vak)stages, projecten en studiereizen;

- bijkomende vergaderingen in het kader van curriculumvernieuwing e.d.

Profiel

Je kan doelgericht  kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

Je bent bekwaam in statistiek en wiskunde. 

Je hebt ervaring met Machine Learning algoritmes te trainen.  

Je kan zelfstandig een leeralgoritme configureren middels hyperparameters 

Je kan je verdiepen in de wetenschappelijke literatuur om nieuwe kennis op te doen 

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners. 

Je werkt planmatig en resultaatgericht. 

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur Master in de Informatica, Industriële Wetenschappen, Wiskunde of een exacte wetenschap, zoals Biologie, Chemie, Fysica, ….

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt (bij voorkeur) 5 jaar ervaring met AI-projecten. 

Je bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen in jouw vakgebied. 

Je hebt aantoonbare relevante ervaring met betrekking tot de leerinhoud van de onderwijsactiviteiten (zie omschrijving opdracht).

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 60% (opdeelbaar) m.i.v. 20-09-2021 of aansluitend tot en met 18-09-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en  binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen  de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon op basis van barema 502.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring. 

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). 

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. 

Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Tot en met 18-08-2021 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 

Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online)  selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.  

Indiensttreding 

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.  

Plaats van tewerkstelling

campus Spoor Noord - Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen 

Opleiding Toegepaste Informatica

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Casal Mosteiro Kelly (kelly.casalmosteiro@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 18/08/2021

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 19/08/2021

Indiensttreding: 20/09/2021 of aansluitend