MC-LOP-VAC21-081 - opleidingshoofd Organisatie en Management – 100%
Betrekking
Functie:
Opleidingshoofd
Departement:
Management en Communicatie
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 01 oktober 2021 of aansluitend tot en met 30 september 2022
Details

Taakomschrijving

Als opleidingshoofd van de professionele Bachelor in Organisatie en Management maak je deel uit van de staf van het departement Management en Communicatie (MC) en sta je mee in voor de ontwikkeling van het departementale beleid en de implementatie ervan. Je bepaalt, onder verantwoordelijkheid van het departementshoofd en in nauw overleg met de opleidingsstaf en de opleidingsraad, het strategisch beleid van de opleiding en vertaalt dit beleid in duidelijke, operationele doelstellingen. Zo draag je bij tot de persoonlijke groei van de student en de realisatie van het beleid van MC. Binnen de opleiding ben jij een aanspreekpunt, waarbij je in samenwerking met lectoren en studenten de opleiding vorm geeft. Je realiseert de doelstellingen inzake onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening, kwaliteitszorg, financiën, personeel en representatie van de opleiding binnen het kader van MC.Je staat onder andere in voor:

- het mee uittekenen van en vormgeven aan het strategisch beleid van het departement MC. Je stimuleert en bewaakt de nexus onderwijs-onderzoek;

- de opmaak van een beleids- en strategisch plan voor de opleiding Organisatie en Management, in nauw overleg met de opleidingsstaf en in afstemming met de opleidingsraad. Hiervoor worden de behoeften bij personeelsleden, studenten, alumni en het werkveld geïnventariseerd. Je werkt ook mee aan de onderwijs- en onderzoeksvisie van de opleiding rekening houdend met het AP-kader, het vooropgestelde budget en in overleg met de opleidingsstaf en andere relevante partners. Hiervoor volg je evoluties op het gebied van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en het werkveld, dit in het domein van organisatie management; 

- de aansturing en monitoring van het toetsbeleid en de curriculumontwikkeling, om een kwaliteitsvolle onderwijsorganisatie en een persoonlijke groei van de student te realiseren;

- het organiseren en coördineren van de opleidingsactiviteiten binnen organisatie en management. Je bent mee verantwoordelijk voor de organisatie van het departement Management en Communicatie, om een optimale dienstverlening te garanderen;

- de representatie van de opleiding. Je bent het gezicht van de opleiding en houdt daarbij rekening met de specifieke kenmerken, zowel van de studentenpopulatie als van het personeel. Je zorgt voor een eenduidige inhoudelijke communicatie en informatievoorziening rond de opleiding. Hiervoor doe je aan benchmarking en concurrentieanalyse van de opleiding, volg je de ontwikkelingen in het Vlaamse hoger onderwijslandschap en ga je samenwerkingsverbanden aan om de duurzaamheid en de lange termijnpositie van de opleiding in het Vlaams hoger onderwijs mee te borgen. In relevante interne en externe overlegsituaties (met het werkveld, AUHA, potentiële studenten, alumni, bredere samenleving) vertegenwoordig je de opleiding;

- het vertalen en implementeren van het hogeschoolbrede kader voor kwaliteitszorg naar een kwaliteitszorgsystematiek binnen de opleiding Organisatie Management. Om de kwaliteit van de opleiding te garanderen, bewaak je de kwaliteitsnormen en initieer je verbeteringsprojecten;

- het stimuleren van persoonlijke groei van de medewerkers van de opleiding, om een warme, open en dynamische organisatiecultuur te scheppen waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars filosofische, ideologische en levensbeschouwelijk opvattingen vanzelfsprekend zijn. Je coördineert en motiveert het lectorenteam om de opleiding binnen de krijtlijnen van het departement en de strategische kaders van de AP Hogeschool vorm te geven. Je neemt diverse personeelsbeleidstaken op zoals het adviseren van het departementshoofd bij de toewijzing van ambtsopdrachten, selectie en coaching van nieuwe collega’s, identificatie van talenten en competenties, en het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken.

Je bent onder andere lid van de departementale staf en geeft gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot de agendapunten.

Profiel

Je hebt bij voorkeur ruime managementervaring (of leidinggevende ervaring).

Je hebt ervaring met leiding geven aan grote teams.

Je bent vertrouwd met het beroepsveld en met de trends in de sector.

Je bent op de hoogte van didactische vernieuwingen en je hebt een sterke belangstelling voor onderwijsontwikkeling in het hoger onderwijs.

Je werkt vlot met MS Office 365 en in een digitale leeromgeving.

Je bent een teamspeler en kan medewerkers motiveren en enthousiasmeren.

Je hebt een positieve, oplossingsgerichte houding.

Je onderscheidt je door een proactieve, resultaatgerichte en communicatieve houding en een grote professionele betrokkenheid.

Je bent communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van masterdiploma bij voorkeur in een economische richting of in management of een bachelordiploma in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde met minium 5 jaar ervaring in office management.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt (bij voorkeur) minstens 5 jaar ervaring in het hoger onderwijs.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 01-10-2021 of aansluitend tot en met 30-09-2022. Het binnen de hogeschool verkregen mandaat van opleidingshoofd is onlosmakelijk verbonden met het hieraan gekoppelde ambt. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk, binnen het kader van de volgende mandaatperiode van 4 jaar, conform de geldende procedure en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen.

Indien de geselecteerde kandidaat reeds als onderwijzend personeelslid verbonden is aan de AP Hogeschool, wordt een (tijdelijke) inschaling, op basis van het individuele dossier bekeken. 

De maximale totale verloning is het equivalent van 100 % van barema 316 (indien bachelordiploma) of barema 502 (indien masterdiploma) aangevuld met een mandaatvergoeding als Opleidingshoofd ten belope van 20% en dit m.i.v. 01-10-2021 of aansluitend.  Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.  

Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. 

Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Tot en met 15-08-2021 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 

Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie en omvat de volgende stappen: 

- een preselectie, 

- een assessment, 

- beoordeling van de positief beoordeelde kandidaten via een interview met de selectiecommissie, 

- aanstelling via beslissing van de Raad van Bestuur, rekening houdende met het advies van de selectiecommissie.

Indiensttreding 

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.  

Plaats van tewerkstelling

campus Meistraat - Meistraat 5, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Andriessen Wivine (wivine.andriessen@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 15/08/2021

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 23/08/2021

Indiensttreding: 01/10/2021 of aansluitend