GW-OP-VAC21-031 - lector Toegepaste Psychologie / trajectbegeleider – 100%
Betrekking
Functie:
Lector
Departement:
Gezondheid en Welzijn
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
20-09-2021 of aansluitend 
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken. 

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

Als lector Toegepaste Psychologie / trajectbegeleider zorg je voornamelijk voor: 

- de voorbereiding en begeleiding van de colleges zoals Mens en leren 1Mens en leren 2Professioneel handelen 1;

- stagebegeleiding;

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- vakgerichte studie- en loopbaanbegeleiding;

- deelname aan (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;

- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);

- de evaluaties van studenten (en toezicht examens en feedback);

- deelname aan examencommissies;

- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en deelnemen aan interne en externe werkgroepen);

- het verzorgen van infoactiviteiten;

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en);

- het actief zoeken naar contacten in het kader van onderzoeksprojecten;

- het initiëren of uitwerken van onderzoeksprojecten;

- het uitoefenen van wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksdaden;

- het valoriseren van onderzoeksresultaten;

- de uitvoering van projecten voor externe opdrachtgevers;

- het verzorgen van navorming in het kader van posthogeschoolvorming;

- het opnemen van deeltaken m.b.t. internationalisering;

- het opnemen van deeltaken m.b.t. studie- en trajectbegeleiding; als trajectbegeleider van de opleiding Toegepaste Psychologie sta je samen met je collega trajectbegeleider in voor de opmaak van een programma op maat van de (kandidaat)student (bv. (kandidaat-)studenten informeren, opvolgen van mails, individuele afspraken rond het programma, samenstellen van het traject van de student bij nieuwe inschrijvingen en bij herinschrijvingen). Je staat bovendien in voor de voorbereiding van de vrijstellingsdossiers van de (kandidaat-)studenten;

- het opnemen van deeltaken m.b.t. kwaliteitszorg;

- het ondersteunen en begeleiden van bachelorproef en projectwerk;

- het begeleiden van (vak)stages, projecten en studiereizen;

- deelname aan bijkomende vergaderingen in het kader van curriculumvernieuwing e.d. Je werkt actief mee aan de actualisatie van het opleidingsprogramma;

Profiel

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt ruime ervaring in het werkveld school- en pedagogische psychologie, bij voorkeur in een onderwijssetting (bv. zorgcoördinator, CLB…).

Je hebt aantoonbare en ruime ervaring in (hoger) onderwijs.

Je hebt ook aantoonbare en ruime ervaring in psychodiagnostiek.

Je kan kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je kan werken in Office 365, met online communicatietools en in een digitaal leerplatform. En je bent bereid hierin bij te scholen wanneer nodig.

Je beschikt over sterke schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

Je werkt vlot samen met collega’s en externe partners, maar kan ook zelfstandig aan de slag gaan. Je bent betrokken bij de studenten, en werkt hierbij op een autonomie-ondersteunende wijze.

Je onderschrijft de waarden van de AP hogeschool en draagt deze uit.

Je hecht groot belang aan multi- en interdisciplinair werken. 

Je presteert de colleges in dag- en avondonderwijs en bent bereid te werken tot maximum 22u.

Toelatingsvoorwaarden

Je bent in het bezit van een masterdiploma psychologie in afstudeerrichting schoolpsychologie.

Aanbod

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 20-09-2021 of aansluitend tot en met 18-09-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en  binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen  de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon op basis van barema 502.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring. 

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). 

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. 

Opmerkingen

Wijze van solliciteren 

Tot en met 20-06-2021 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.  

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving. 

Selectieprocedure 

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor een (online)  selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.  

Indiensttreding 

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, inzake toegang tot de ambten.  

Plaats van tewerkstelling

Campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen

Opleiding Toegepaste Psychologie

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij D'Hooge Elisah (elisah.dhooge@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 20/06/2021

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 21-06-2021

Indiensttreding: 20-09-2021 of aansluitend