WT-OP-vac20-96 - Opleidingscoördinator systeem- en netwerkbeheer (praktijklector / lector) - 50%
Betrekking
Functie:
Praktijklector / Lector
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Wetenschap en Techniek
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:
m.i.v. 11/01/2021 of aansluitend tot en met 19/09/2021
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.

Het begeleiden van de onderwijsactiviteiten kan zowel op de campus als op afstand doorgaan.

Als Opleidingscoördinator systeem- en netwerkbeheer (praktijklector / lector) zorg je voornamelijk voor:

- het begeleiden van onderwijsactiviteiten;

- het deelnemen aan vergaderingen (m.b.t. vak, opleiding, curriculumvernieuwing etc.);

- het ontwikkelen van competenties (vakinhoudelijke professionalisering en didactische bijscholing);

- het deelnemen aan examencommissies;

- het coördineren en verzorgen van infoactiviteiten;

- het opnemen van deeltaken m.b.t. studie- en trajectbegeleiding;

- het opnemen van deeltaken m.b.t. kwaliteitszorg;

- het begeleiden van stages, werkplekleren, projecten en studiereizen;

- het positief bijdragen aan de teamgeest;

- het fungeren als inhoudelijk aanspreekpunt;

- het organiseren van vakgroepoverleg (inhoudelijk + organisatorisch);

- het uitbouwen en onderhouden van contacten met het werkveld;

- het ondersteunen van het opleidingshoofd graduaatsopleidingen;

- het aanleveren (op vraag) van info voor de website, opleidingsbrochures, sociale media e.d.;

- het opvolgen van de recente ontwikkelingen binnen het vakgebied;

- het coördineren van het aanpassen van de ECTS-fiches;

- het coördineren van het aanleveren van de info voor en het nakijken van de verschillende roosters (examens, lessen).

Als opleidingscoördinator ben je af en toe ’s avonds beschikbaar .

 

Profiel

Indien je in het bezit bent van een masterdiploma, bij voorkeur in een ICT-gerelateerde opleiding, zoals Master Informatica of Master Industriële wetenschappen - elektronica-ict, kan je aangesteld worden als lector.

Indien je in het bezit bent van een bachelordiploma, bij voorkeur in een ICT-gerelateerde opleiding, zoals Bachelor Toegepaste informatica of bachelor Elektronica-ICT, kan je aangesteld worden als praktijklector.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Je hebt bij voorkeur ervaring in een coördinerende rol.

Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je bent een enthousiaste medewerker.

Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je werkt planmatig en resultaatgericht.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Je kan uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een voorafgaand gesprek (door het opleidingshoofd en/of opleidingscoördinator) of een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. De gesprekken zullen mogelijk online (via MS Teams of Skype) plaatsvinden. Na de laatste ronde neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 50% m.i.v. 11/01/2021 of aansluitend tot en met 19/09/2021. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Opleiding: Graduaat Systeem- en netwerkbeheer

Plaats van tewerkstelling: Campus Spoor Noord, Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Annelies De Bie, opleidingshoofd graduaatsopleidingen WT (03 220 32 37), annelies.debie@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/05/2021

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 7/1/2021

Indiensttreding: 11/01/2021 of aansluitend