PAT-ATP-vac20-13 - Aankoper overheidsopdrachten - 100%
Betrekking
Functie:
Adviseur
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Directie Patrimonium en faciliteiten
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 1 januari 2021 of aansluitend t.e.m. 31 december 2021. 
Details

Taakomschrijving

Onder verantwoordelijkheid van de directeur Patrimonium en Faciliteiten sta je in voor de aankoop van goederen en diensten voor AP Hogeschool, waarvoor je projectmatig werkt en aankoopprocessen begeleidt. Je analyseert en voert complexe aanbestedingsdossiers over specifieke hogeschoolbrede aankoopopdrachten uit, om zo de hogeschool op tijdige en continue basis te voorzien van de nodige materialen en leveranciers. Voor deze opdracht werk je actief samen met de departementen, Schools of Arts, directies en diensten binnen de hogeschool en met externe leveranciers, met als doel enerzijds te waken over de correcte toepassing van de procedures (wetgeving overheidsopdrachten en aankoopprocedure AP Hogeschool) en anderzijds alle aankopen te laten gebeuren op de meest kostenefficiënte wijze.

Je staat onder andere in voor:

• het verzamelen, analyseren en verstrekken van informatie omtrent de aan jouw toegewezen aankoopdossiers om de besluitvorming m.b.t. de aankoop van goederen en diensten voor de hogeschool te faciliteren. Je ondersteunt de aankoopdienst, in samenwerking met collega's van de directie Patrimonium en Faciliteiten, bij het ontwikkelen van aankoopdossiers en -procedures. Je stelt gedetailleerde aankoopdossiers samen en je maakt rapporteringen op voor intern en extern (o.a. leden van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen) gebruik.

• het uitwerken en opvolgen van projecten binnen de aankoopdienst, om de doelstellingen correct en tijdig te realiseren. Zo sta je o.a. in voor het bepalen van de behoeften binnen de hogeschool, in samenspraak met belanghebbenden. Dit steeds in lijn met correcte technische en administratieve bepalingen (o.a. concrete procedure en selectie-gunningcriteria) en zodat de aankoopdienst een correcte aankoopanalyse kan maken. Je ziet toe op de voortgang van aankoopprojecten; je houdt offerteaanvragen, opvolging van leveranciers, onderhandelingen omtrent aankopen en de opmaak van gunningsverslagen procesmatig bij. Je evalueert het gerealiseerde project aan de hand van het beoogde resultaat en brengt tekortkomingen op gebied van kwaliteit in kaart.

• de ontwikkeling en voortgang van het intern aankoopbeleid en zet beleidslijnen om naar concrete toepassingen. Je formuleert adviezen m.b.t. een plan van aanpak en je vertaalt dit in een concreet projectplan voor de aankoop van zowel goederen als diensten. Je bent m.a.w. verantwoordelijk voor de ontwikkeling en actualisatie van processen, procedures, interne reglementering en richtlijnen m.b.t. tot de toegewezen aankoopprojecten, in lijn met de wet- en regelgeving of beleidslijnen van de hogeschool binnen de directie Patrimonium en Faciliteiten. Je houdt onder meer rekening met nieuwe reglementering aangaande aankoop van goederen en diensten binnen de publieke sector en je integreert deze mee in de processen en procedures. Je formuleert ook innovatieve voorstellen om de werking van dienst aankoop en de directie te optimaliseren.

• het fungeren als intern en extern (o.a. leveranciers, de provincie, Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen) aanspreekpunt en het geven van advies, vorming en informatie over aankoopdossiers en –projecten.

• het initiëren, stimuleren, uitdragen en integreren van kwaliteitsvol denken en handelen. Je gaat actief op zoek naar beleidsmatige manieren om synergieën op vlak van aankopen over departementen en diensten heen te realiseren. Daarnaast werk je mee aan de optimalisatie van het hogeschoolbrede reglementair en beleidsmatig kader omtrent aankopen.

Profiel

• Je hebt bij voorkeur kennis van de wetgeving aangaande overheidsopdrachten.

• Je beschikt over sterke ICT-vaardigheden (MS Office, databanken).

Je beschikt over de volgende competenties:

• integreren, d.w.z. je legt relevante verbanden tussen diverse inhouden en integreert deze op synthetische wijze in een coherent geheel. Je kan abstraheren door op een globale manier te denken over systemen en processen; vanuit deze abstracte concepten leid je concrete adviezen en werkbare oplossingen af. Je brengt eveneens ideeën aan die niet voortvloeien uit bestaande processen, maar die innovatief zijn.

• organiseren, d.w.z. een strategie, tactische of operationele beleidslijn vertalen naar concreet meetbare objectieven. Je plant aankoopprojecten op een logische, inzichtelijke en gestructureerde wijze; hierbij definieer je persoonlijke doelstellingen in functie van doelen van de hogeschool, en houd je rekening met toekomstige obstakels.

• adviseren, d.w.z. weloverwogen advies geven aan anderen, binnen (bv. departementen en diensten) en buiten de organisatie, op basis van eigen expertise omtrent aankoop. Je doet dit op een efficiënte en kwaliteitsvolle wijze, en werkt steeds klantgericht.

• samenwerken, d.w.z. op een open manier ideeën en opvattingen delen met collega's en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen. Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en kan werken in teamverband, maar ook op zelfstandige basis.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur met een juridische achtergrond of in economie..

• Je hebt bij voorkeur 2 jaar relevante werkervaring met aankoop van goederen en diensten binnen een organisatie.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 1 januari 2021 of aansluitend tot en met 31 december 2021. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11) en salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Indien de geselecteerde kandidaat reeds als administratief en technisch personeelslid verbonden is aan de AP Hogeschool, wordt een (tijdelijke) inschaling, op basis van het individuele dossier bekeken.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage). Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Tot en met 6 december 2020 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Dirk De Cuyper, directeur Patrimonium en Faciliteiten (dirk.decuyper@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 6/12/2020

Datum interview: vanaf 9/12/2020

Indiensttreding: 1/01/2021 of aansluitend