KC-OP-vac20-06 - Opleidingshoofd Drama - 50%
Betrekking
Functie:
Opleidingshoofd kunsten
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Koninklijk Conservatorium Antwerpen
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Doctoraat
Volume:
50%
Duur:

m.i.v. 21 september 2020 of aansluitend t.e.m. 18 september 2022.

Details

Taakomschrijving

Je staat als lid van de staf van de School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen (KCA) mee in voor de vorming van het beleid van het Conservatorium en de implementatie ervan. Samen met de artistieke staf, onder verantwoordelijkheid van het Hoofd van School of Arts en in afstemming met de opleidingscommissie bepaal je het internationaal strategisch beleid van de kunstopleiding Drama. Je vertaalt dit beleid in duidelijke, operationele doelstellingen om zo bij te dragen tot de persoonlijke groei van studenten en tot de realisatie van het beleid en de profilering van het Conservatorium. Je zorgt ook, in nauw overleg met de artistieke staf, voor de implementatie van een duidelijk beleid voor de opleiding Drama, om de doelstellingen inzake onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening, de beoefening en ontwikkeling van de kunsten, kwaliteitszorg, financiën, personeel en representatie van de opleiding binnen het kader van het Conservatorium en de hogeschool te realiseren.

Je staat onder andere in voor:

• het mee uittekenen en vormgeven van het strategisch beleid van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en het bepalen van de uitvoeringsmodaliteiten. Hiervoor neem je actief deel aan de wekelijkse stafvergadering die het dagdagelijks bestuur van het Conservatorium op zich neemt, diverse werkgroepen, vergaderingen en beslis je mee over gemeenschappelijke projecten. Je stimuleert en bewaakt de nexus onderwijs-onderzoek-artistieke praxis;

• het opmaken van een beleidsplan voor de opleiding Drama. Dit doe je in samenwerking met de artistieke staf en in afstemming met de opleidingscommissie. Je ziet toe op de implementatie van het beleidsplan door dit te vertalen in korte-en lange termijnacties, rekening houdend met het vooropgestelde budget en in overleg met de relevante belanghebbenden (medewerkers, studenten, alumni en het werkveld);

• de aansturing en monitoring van het toetsbeleid en curriculumontwikkeling voor de opleiding Drama. Zo realiseer je een kwaliteitsvolle onderwijsorganisatie en de persoonlijke groei van de studenten. Samen met de artistieke staf zal je daarvoor de onderwijsinhoud van het programma voortdurend actualiseren, de internationale dimensie van de opleiding bevorderen en initiatieven voor onderwijsvernieuwing stimuleren. Zo zie je toe op de opmaak en update van ECTS-fiches, actualisatie van het opleidingsprogramma en de concordantietabel. Je overziet ook de studie- en studieloopbaanbegeleiding van de studenten;

• de inhoudelijke communicatie en informatievoorziening rond de opleiding op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Zo vertegenwoordig je de opleiding in relevante intern en externe overlegsituaties, en fungeer je als aanspreekpunt voor alle belanghebbenden (studenten, medewerkers, werkveld, AUHA, potentiële studenten, alumni, bredere samenleving). Je houdt je ook actief bezig met het opzetten, opvolgen, interpreteren en gevolg geven aan markt- en concurrentieanalyses. Je volgt de inhoud van infobrochures en de website op, en coördineert de PR-initiatieven van de opleiding;

• het initiëren, stimuleren, uitdragen en integreren van kwaliteitsvol denken en handelen. Je vertaalt en implementeert het hogeschoolbrede kader voor kwaliteitszorg naar een kwaliteitszorgsysteem binnen de opleiding. Op continue wijze evalueer je beleids-, bedrijfsvoerings-, onderwijs-, onderzoek- en maatschappelijke dienstverleningsprocessen en de processen met betrekking tot de beoefening en ontwikkeling van de kunsten. Hiervoor doe je een analyse, de opvolging en bijsturing van kwaliteitsindicatoren. Je volgt ook evoluties op het gebied van onderwijs, beoefening en ontwikkeling van de kunsten, onderzoek in de kunsten en maatschappelijke dienstverlening op de voet;

• het stimuleren van de persoonlijke groei van de medewerkers van de kunstopleidingen om een warme, open en dynamische organisatiecultuur te scheppen waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen vanzelfsprekend zijn. Door taken te verdelen en het docententeam van de opleiding aan te sturen, zorg je voor structuur in en coördinatie van de opleidingsactiviteiten. Je ondersteunt het hoofd van de School of Arts bij de toekenning van onderwijsopdrachten aan het onderwijzend personeel en maakt taakstellingsfiches op. Daarenboven voer je selectiegesprekken, op regelmatige tijdstippen functionerings- en evaluatiegesprekken, en identificeer je talenten en competenties bij medewerkers binnen de opleiding. Je stimuleert en zet ook aan tot teamvorming en samenwerking.

Profiel

• Je bent bij voorkeur op de hoogte van didactische vernieuwingen in het onderwijs.

• Je hebt een solide kennis van onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en onderzoek m.b.t. de betrokken opleiding, die je toelaat deze mee inhoudelijk vorm te geven en te ondersteunen.

• Je structureert projecten rond controlemomenten en kostenbeheersing.

• Je bouwt relaties op en teams via (in)formele contacten en je overbrugt verschillende opleidingen en podiumkunsten-instellingen.

• Je blijft op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen de podiumkunsten en het onderwijs.

• Je begeleidt en informeert o.a. docenten, de artistieke staf, studenten) op een efficiënte en kwalitatieve manier.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bezit een doctoraat op proefschrift of gelijkwaardig.

• Je hebt minstens 5 jaar relevante leidinggevende of coördinerende ervaring in het hoger kunstonderwijs.

• Je hebt inzicht in en ervaring met het werkveld.

Indiensttreding


De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in het statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt van docent AOA m.i.v. 21 september 2020 of aansluitend tot en met 18 september 2022. Het binnen de hogeschool verkregen mandaat van opleidingshoofd is onlosmakelijk verbonden met het hieraan gekoppelde ambt vanaf 21-09-2021 t.e.m. 18-09-2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk, binnen het kader van de volgende mandaatperiode van 4 jaar, conform de geldende procedure en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen.


Indien de geselecteerde kandidaat reeds als onderwijzend personeelslid verbonden is aan de AP Hogeschool, wordt een (tijdelijke) inschaling, op basis van het individuele dossier bekeken.


De maximale totale verloning is het equivalent van 50% van barema 512 (docent AOA) aangevuld met een mandaatvergoeding als Opleidingshoofd Kunsten ten belope van 20% en dit m.i.v. 21-09-2020 of aansluitend. Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren


Tot en met 9 augustus 2020 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.


Wanneer je anderstalig bent, dien je via een kwalificatiegetuigschrift aan te tonen dat je over het ERK-niveau B2 en/of C1 in de onderwijstaal Nederlands beschikt.


Selectieprocedure

• een preselectie,

• een assessment,

• beoordeling van de positief beoordeelde kandidaten via een interview met de selectiecommissie,


• aanstelling via beslissing van het Bestuursorgaan, rekening houdende met het advies van de selectiecommissie

Je zal ten vroegste in de week 17/08-21/08 bericht krijgen m.b.t. de beslissing van de selectiecommissie wie er geselecteerd wordt o.b.v. CV en motivatiebrief.

Plaats van tewerkstelling

campus deSingel - Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Stefaan De Ruyck, hoofd School of Arts - Koninklijk Conservatorium Antwerpen (stefaan.deruyck@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 9/08/2020

Datum interview: (vanaf en mogelijk online) 24/08/2020

Indiensttreding: 21/09/2020 of aansluitend