KA-OP-vac20-004 - Praktijkassistent AOA tekenen - 80%
Betrekking
Functie:
Praktijkassistent - AOA
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
School of Arts Koninklijke Academie
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
80%
Duur:
m.i.v. 21/09/2020 of aansluitend t.e.m. 18/09/2022
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

Als praktijkassistent AOA tekenen zorg je voornamelijk voor:

- de voorbereiding en begeleiding van de colleges: Tekenen levend model Grafisch Ontwerp 2 ; Tekenen levend model Fotografie 2 ; Tekenen levend model 1 ; Tekenen levend model 2;

- het uitvoeren van onderwijsactiviteiten;

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- vakgerichte studie-en loopbaanbegeleiding;

- deelname aan (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;

- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);

- het evalueren van studenten en toezicht bij examens en feedback;

- deelname aan examencommissies;

- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en deelnemen aan interne en externe werkgroepen);

- het verzorgen van infoactiviteiten;

- het actief zoeken naar contacten in het kader van beoefening en ontwikkeling van de kunsten;

- deelname aan bijkomende vergaderingen in het kader van curriculumvernieuwing en dergelijke.

Profiel

Je bent in het bezit van een masterdiploma of gelijkwaardig, bij voorkeur in de Beeldende kunsten.

Je hebt minimum 4 jaar ervaring in het hoger onderwijs en/of in het werkveld.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt een goede kennis van menselijke anatomie en ervaring met anatomisch tekenen.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden zowel Nederlands- als Engelstalig.

Je bent een enthousiaste lesgever.

Je weet een divers en internationaal studentenpubliek te stimuleren en motiveren.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je werkt planmatig en resultaatgericht.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 16-8-2020 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Dit gesprek zal mogelijk online (via MS Teams of Skype) plaatsvinden. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten. 


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant ambt (hernieuwbare termijn praktijkassistent AOA) voor 80% m.i.v. 21/09/2020 of aansluitend tot en met 18/09/2022 of tot einde lopende aanstellingstermijn. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen.

Je ontvangt een loon op basis van barema 508.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. 

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Opleiding: Opleiding Beeldende kunsten

Plaats van tewerkstelling: campus Mutsaard - Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Mariella Devos, opleidingshoofd Toegepaste Kunsten, mariella.devos@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 16/08/2020

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 28/08/2020

Indiensttreding: 21/09/2020 of aansluitend