GW-ATP-vac20-36 - Stafmedewerker communicatie - 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Gezondheid en Welzijn
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 1 september 2020 of aansluitend t.e.m. 31 december 2021.
Details

Taakomschrijving

Je staat onder de verantwoordelijkheid van het departementshoofd en het hoofd Administratie in voor het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van de communicatieacties in lijn met de hogeschoolbrede communicatiestrategie. Je vertaalt dit naar het interne communicatiebeleid gericht op studenten en personeel en het externe communicatiebeleid naar potentiële studenten, alumni, het werkveld en het brede publiek. Je verzorgt de administratie verwant aan jouw communicatieopdrachten en de administratie van het projectmatig wetenschappelijk onderzoek (PWO) voor het departement Gezondheid en Welzijn (GW).

Je staat onder andere in voor:

• het opmaken en opvolgen van departementale en opleidingsgebonden communicatieopdrachten gericht op (potentiële) studenten, personeel, alumni en het werkveld van het departement GW. Dit doe je in nauwe samenwerking met de communicatiedienst en collega’s binnen het departement GW. Je brengt het verhaal van Gezondheid en Welzijn door o.a. informatie te verzamelen (foto, tekst) over de opleidingen, departementale activiteiten (bv. opencampusdagen en SID-in’s), projectmatig wetenschappelijk onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en wetenschapspopulariserende activiteiten. Je herwerkt deze informatie voor de digitale leeromgeving (Digitap), mails, in nieuwsbrieven, opleidingsgebonden print, onderzoeksfolders en voor de website. Je zorgt voor de vormgeving, teksten, het bewaken van de huisstijl en bij drukwerk ook voor het pre-press luik, de opvolging met de drukker en de distributie.

• de opmaak en uitvoering van communicatieplannen voor diverse projecten met interne en externe partners (bv. opleidingshoofden, collega’s van de communicatiedienst). Je staat het beleid en de opleidingen bij op vlak van interne communicatie; o.a. door het lay-outen en versturen van mailing naar personeel en het formuleren van voorstellen om interne communicatie te verbeteren. Je werkt mee aan projecten rond huisstijl en de website.

• het fungeren als communicatie-aanspreekpunt voor de communicatieacties gelinkt aan het departement en PWO. Zo adviseer en ondersteun je bijvoorbeeld de opleidingshoofden, vertegenwoordig je het departement in de hogeschoolbrede werkgroep Communicatie en ben je ook betrokken bij de communicatie voor samenwerkingsverbanden met externe partners.

• de ontwikkeling en actualisatie van processen, procedures, documenten en richtlijnen m.b.t. communicatie- en administratieve opdrachten voor het departement en PWO. Je actualiseert en inventariseert de onderzoeksprojecten en de daaraan gekoppelde percentages voor onderzoek aan personeelsleden, in lijn met interne afspraken en de regelgeving. Je legt eveneens een overzicht aan van afgesloten en lopend onderzoek. Verder verzamel je tussentijdse en eindverslagen van de onderzoeksprojecten en gegevens. Je bent ook secretaris van het departementaal overlegorgaan 'communicatie en onderzoek'. Je volgt de evoluties en ontwikkelingen binnen communicatie, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van afspraken binnen de hogeschool.


Profiel

• Ervaring met graduaatsopleidingen is een pluspunt.

• Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

• Kennis van een digitale leeromgeving is een pluspunt.

• Je hebt een goede kennis van social media.

• Je kan zowel zelfstandig als in een team werken.

• Je werkt planmatig en resultaatgericht.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bezit een masterdiploma of bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring, bij voorkeur in de communicatie of in een taalopleiding.

• Je hebt bij voorkeur 3 jaar ervaring in het (hoger) onderwijs.Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 1 september 2020 of aansluitend tot en met 31 december 2020. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.


Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.


Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.


Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Tot en met 9 augustus 2020 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Dit gesprek zal mogelijk online (via MS Teams) plaatsvinden. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Plaats van tewerkstelling

campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Marc De Deken, diensthoofd Administratie en Organisatie (marc.dedeken@ap.be).
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 9/08/2020

Datum interview: (vanaf en mogelijk online) 13/08/2020

Indiensttreding: 1/09/2020 of aansluitend