KA-OP-vac20-014 - Assistent Educatieve Master - 20%
Betrekking
Functie:
Assistent
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
20%
Duur:
m.i.v. 17/09/2020 of aansluitend t.e.m. 18/09/2022
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

De colleges worden in dag- en avondonderwijs gegeven. Eventueel weekendwerk kan voorzien worden naargelang de noodwendigheden bij deze opdracht. 

Als assistent Educatieve Master zorg je voornamelijk voor:

- de voorbereiding en begeleiding van colleges (in dagonderwijs en eventueel in avondonderwijs). Stage Kinderen ; Stage Jongeren Stage Volwassenen ; Specifieke vakdidactiek kinderen;  

- het uitvoeren van onderwijsactiviteiten;

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- deelname aan (o.a. vak- en opleidingsgerichte) vergaderingen;

- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);

- het evalueren van studenten (toezicht bij examens en feedback);

- deelname aan examencommissies;

- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en deelnemen aan interne en externe werkgroepen);

- het opzetten van samenwerkingsverbanden binnen en buiten de hogeschool;

- het begeleiden van stages in verschillende onderwijsvormen, graden en beeldende disciplines;

- deelname aan bijkomende vergaderingen in het kader van curriculumvernieuwing en dergelijke. 

Profiel

Je bent in het bezit van een masterdiploma of gelijkwaardig, bij voorkeur in de Beeldende Kunsten.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 10 jaar ervaring in het (hoger)kunstonderwijs en/of in het (kunsteducatieve) werkveld.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid. Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je bent expert in domein overschrijdend werken.

Je kan doelgerichte kwaliteitsvolle stagebegeleiding geven door een sterk feedbackgesprek waar je rekening houdt met de basiscompetenties en de leerdoelen.

Je beschikt over een brede kennis van beeldende technieken en disciplines.

Je kan omgaan met de verschillende doelgroepen en je kan inschatten of de lessen kwaliteitsvol en doelgroepgericht zijn.

Je bent op de hoogte van de recente onderwijsontwikkelingen.

Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je bent een enthousiaste medewerker. Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je werkt planmatig en resultaatgericht en je bent zelfredzaam.

Je werkt actief mee aan vernieuwing binnen het (kunst)onderwijs;

Je presteert de colleges in dag- en avondonderwijs. Eventueel weekendwerk kan voorzien worden naargelang de noodwendigheden bij deze opdracht.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 16-8-2020 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma. 

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. De gesprekken zullen mogelijk online (via MS Teams of Skype) plaatsvinden. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten. 


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant ambt (hernieuwbare termijn assistent) voor 20% m.i.v. 17/09/2020 of aansluitend tot en met 18/09/2022 of tot einde lopende aanstellingstermijn. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Conform art. V.141 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013 wordt het ambt van assistent tijdelijk toegewezen voor een periode van 2 jaar, die maximaal driemaal met een periode van 2 jaar kan verlengd worden.

Je ontvangt een loon op basis van barema 502.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. 

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Opleiding: Educatieve Master

Plaats van tewerkstelling: campus Mutsaard - Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Indra Wolfaert, opleidingshoofd Educatieve Master Beeldende Kunsten, indra.wolfaert@ap.be.  
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 16/08/2020

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 24/08/2020

Indiensttreding: 17/09/2020 of aansluitend