GW-OP-vac20-39 - praktijklector / lector Toegepaste Psychologie - 100%
Betrekking
Functie:
Praktijklector / Lector
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Gezondheid en Welzijn
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Academische bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 1/09/2020 of aansluitend
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

De colleges worden in dag- en avondonderwijs gegeven.

Als praktijklector / lector Toegepaste Psychologie zorg je voornamelijk voor:

- het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van onderwijsactiviteiten, zoals Psychodiagnostisch werken 1; Psychodiagnostisch werken 2; Persoonlijkheidspsychologie; Professioneel handelen 1; Statistiek 1;

- de voorbereiding en begeleiding van de colleges (zowel in dag- als avondonderwijs);

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- vakgerichte studie- en loopbaanbegeleiding;

- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);

- de evaluaties van studenten (en toezicht examens en feedback);

- deelname aan examencommissies;

- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en deelnemen aan interne en externe werkgroepen);

- het verzorgen van infoactiviteiten;

- het actief zoeken naar contacten in het kader van onderzoeksprojecten;

- het initiëren of uitwerken van onderzoeksprojecten;

- het leiden van een onderzoeksteam;

- het uitoefenen van wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksdaden;

- het valoriseren van onderzoeksresultaten;

- de uitvoering van projecten voor externe opdrachtgevers;

- het verzorgen van navorming in het kader van posthogeschoolvorming;

- het opnemen van deeltaken m.b.t. internationalisering, studie- en trajectbegeleiding en kwaliteitszorg;

- het ondersteunen en begeleiden van bachelorproef en projectwerk;

- het begeleiden van (vak)stages, projecten en studiereizen;

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en), o.a. vak- en opleidingsgerichte vergaderingen en bijkomende vergaderingen in het kader van curriculumvernieuwing e.d.;

- als coördinator wetenschappelijke onderzoekslijn bewaak je de wetenschappelijke onderzoekslijn binnen de opleiding toegepaste psychologie. Je draagt actief bij aan het bewaken van de nexus onderwijs-onderzoek, en draagt actief bij aan het uitbouwen van het netwerk van de opleiding. Als lid van het kernteam van het kenniscentrum Isos draag je actief bij aan het uitbouwen van het onderzoek binnen de opleiding (o.a. het op zoek gaan naar en het aanvragen van externe financiering, schrijven van onderzoeksvoorstellen,...);

- als coördinator van de bachelorproef zorg je voor een vlot verloop van dit vak (o.a. externe beoordelaars zoeken, informeren van studenten, informeren van beoordelaars, plannen van de verdedigingen in overleg met alle betrokkenen, voorzitten van de verdedigingen...);

- als lid van de opleidingsstaf werk je actief mee aan beleidsontwikkelingen binnen de opleiding toegepaste psychologie.

Profiel

Indien je in het bezit bent van een masterdiploma in de psychologie, bij voorkeur in de school- en pedagogische psychologie of arbeids- en organisatiepsychologie, kan je aangesteld worden als lector.

Indien je in het bezit bent van een bachelordiploma in de toegepaste psychologie, bij voorkeur in de school- en pedagogische psychologie of arbeids- en organisatiepsychologie, kan je aangesteld worden als praktijklector.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs en/of in het werkveld.

Je hebt ruimte en aantoonbare ervaring in de psychodiagnostiek / assessment.

Je hebt ervaring / ruime interesse in het uitvoeren, opzetten en begeleiden van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je bent een enthousiaste medewerker.

Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je werkt planmatig en resultaatgericht.

Je presteert de colleges in dag- en avondonderwijs en bent bereid te werken tot maximum 22u.


Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 20-8-2020 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Dit gesprek zal mogelijk online (via MS Teams of Skype) plaatsvinden. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijsvan 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 1/09/2020 of aansluitend tot en met 19/09/2021. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Opleiding Toegepaste Psychologie (dag- en avondonderwijs)

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Elisah D'Hooge, opleidingshoofd Toegepaste Psychologie, elisah.dhooge@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 20/08/2020

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 26/8/2020

Indiensttreding: 1/9/2020 of aansluitend