GW-OP-vac20-38 - praktijklector / lector onderwijsondersteuner toegepaste psychologie - 50%
Betrekking
Functie:
Praktijklector / Lector
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Gezondheid en Welzijn
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – bepaalde duur)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:
m.i.v. 21/09/2020 of aansluitend t.e.m. 19/09/2021
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.

De onderwijsactiviteiten kunnen zowel op de campus als in afstandsonderwijs doorgaan.

De colleges worden in dag- en avondonderwijs gegeven.

Als praktijklector / lector onderwijsondersteuner toegepaste psychologie zorg je voornamelijk voor:

- de voorbereiding en begeleiding van de colleges (zowel in dag- als avondonderwijs);

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en deelnemen aan interne en externe werkgroepen);

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en), o.a. vak- en opleidingsgerichte vergaderingen en bijkomende vergaderingen in het kader van curriculumvernieuwing e.d.;

- je bent het aanspreekpunt voor digitaal leren en het geven van vorming/informatie over digitaal leren binnen de opleiding toegepaste psychologie. Je begeleidt het onderwijzend personeel van de opleiding toegepaste psychologie bij hun didactische ontwikkeling op het vlak van digitaal leren en toetsen. Je ondersteunt hen bij het hanteren van didactische werkvormen (zowel contact- als afstandsonderwijs), uitwerken van (digitale) onderwijsleermiddelen en adequaat beoordelen van het leerproces en -product.

- je volgt de kwaliteit van het digitaal leren en toetsen op in overleg met alle betrokkenen. Je staat in voor het initiëren, stimuleren, uitdragen en integreren van kwaliteitsvol denken en handelen m.b.t. digitaal leren en toetsen. Je verzamelt en verwerkt de feedback van alle betrokkenen over het digitaal leren en toetsen o.a. via bevragingen. Je verzamelt best practices en draagt deze uit naar alle belanghebbenden. Je ontwikkelt en actualiseert processen, procedures, beleidsdocumenten en instrumenten die de onderwijsontwikkeling borgen.

- in dit alles werk je vanuit een coachende en ondersteunende houding, in nauw overleg met alle betrokkenen en binnen het beleidskader van de opleiding, het departement en de hogeschool.

- je ondersteunt mee de uitrol van het didactisch concept van de opleiding.

Profiel

Indien je in het bezit bent van een masterdiploma in de psychologie, pedagogische wetenschappen of onderwijskunde kan je aangesteld worden als lector.

Indien je in het bezit bent van een bachelordiploma in de toegepaste psychologie, pedagogische wetenschappen of onderwijskunde kan je aangesteld worden als praktijklector.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 5 jaar ervaring in het (hoger)onderwijs.

Je hebt ruime en aantoonbare ervaring met blended learning en afstandsonderwijs en begeleiding van docenten.

Ervaring met ICT-toepassingen zijn een meerwaarde, en je bent nieuwsgierig naar nieuwe technologie.

Je kan goed met Microsoft Excel werken.

Je wordt gemotiveerd en geprikkeld door nieuwe onderwijskundige methodieken met focus op de integratie van digitaal leren in het hoger onderwijs.

Je behandelt vertrouwelijke gegevens met de nodige verantwoordelijkheidszin.

Je werkt vanuit een coachende, ondersteunende houding.

Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je bent een enthousiaste medewerker.

Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je werkt planmatig en resultaatgericht.

Je presteert de colleges in dag- en avondonderwijs en bent bereid te werken tot maximum 22u.


Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 20-8-2020 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Dit gesprek zal mogelijk online (via MS Teams of Skype) plaatsvinden. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (bepaalde duur - niet verlengbaar) ambt voor 50% m.i.v. 21/09/2020 of aansluitend tot en met 19/09/2021.

Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Opleiding: Opleiding Toegepaste Psychologie (dag- en avondonderwijs)

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Elisah D'Hooge, opleidingshoofd Toegepaste Psychologie, elisah.dhooge@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 20/08/2020

Datum interview: (mogelijk online) vanaf 26/8/2020

Indiensttreding: 21/9/2020 of aansluitend