O&O-ATP-vac20-03 - Adviseur taalbeleid en taalondersteuning - 50%
Betrekking
Functie:
Adviseur
Soort vacature:
Externe vacature
Departement:
Directie Onderwijs en Onderzoek
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
50%
Duur:
m.i.v. 21 september 2020 of aansluitend t.e.m. 20 september 2021.
Details

Taakomschrijving

De instroom van studenten in het hoger onderwijs wordt steeds diverser. Meertaligheid, anderstaligheid, een bepaalde vooropleiding of een combinatie van deze factoren kunnen de oorzaak zijn van enerzijds een gebrek aan starttaalcompetenties in de onderwijstaal of anderzijds een sterke voorkennis.

Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid en de waarde die AP hecht aan de erkenning van diversiteit wil het taalbeleid van AP bijdragen tot een succesvolle academische en sociale integratie van alle studenten. Het centrale doel van het taalbeleid is daarom expliciet en zichtbaar inzetten op de taalcompetentieontwikkeling en persoonlijke groei van alle studenten, met het oog op een betere doorstroom enerzijds en een kwaliteitsvolle, beroepscompetente uitstroom anderzijds.

Om deze doelstelling te bereiken zetten opleidingen in op kwaliteitsvol onderwijs dat taalkrachtig, breed toegankelijk en activerend is en waarin de academische vaardigheden enerzijds en professionele taalontwikkeling van studenten anderzijds bewust gestimuleerd worden. Binnen deze functie werk je samen met jouw collega-adviseur taalbeleid en taalondersteuning bij het realiseren van deze doelstelling.

Dit houdt concreet in:

• De professionalisering van lesgevers rond thema’s als taalontwikkelend lesgeven, taalfeedback geven en omgaan met meertaligheid.

• Je ontwikkelt materiaal dat hogeschoolbreed kan worden ingezet of dat door de lesgevers en taalcoaches kan aangepast worden naar eigen specifieke context (bv. schrijfwijzers, lesmateriaal, …).

• Je onderhoudt het online materiaal van de Taalpuntpagina (taalondersteuning voor studenten) op de digitale leeromgeving: enerzijds ontwikkel je zelf materiaal, anderzijds maak je materiaal van de taaldocenten en taalbeleidsankers toegankelijk.

• Je ondersteunt opleidingen in de afname van taalscreenings en bouwt actief mee aan de vragendatabank en het remediëringsmateriaal. Je onderhoudt een nauw contact met de opleidingen rond de screenings. Je ondersteunt ook de kwaliteitscontrole en analyses van de taalscreenings.

• Je organiseert de taalspreekuren voor studenten: je plant data in, je regelt lokalen en je communiceert via de digitale leeromgeving.

• Je ondersteunt en begeleidt de stagiaires die de individuele begeleiding van studenten opnemen.

• Je draagt actief bij aan het participatief proces waarin het taalbeleidsplan wordt vormgegeven en bijgestuurd.

• Je ondersteunt opleidingen en departementen bij het vertalen van het taalbeleidsplan naar hun specifieke context.

Profiel

• Je hebt ervaring met het ontwikkelen van remediëringsmateriaal en testen voor Nederlands.

• Je beschikt over uitstekende ICT-vaardigheden, zodat je snel weg bent met onze digitale leeromgeving maar evenzeer aan de slag kan met data-analyse en het Office 365-pakket.

• Je spreekt en schrijft perfect Nederlands en Engels.

• Je hebt de vinger aan de pols bij de studenten en hun leefwereld en je focus ligt altijd op gelijke onderwijskansen.

Je beschikt over de volgende competenties:

• Je kan collega's binnen de hogeschool en contactpersonen binnen de opleidingen gericht adviseren o.b.v. jouw expertise in taalbeleid en didactiek.

• Je werkt evidence-based/data driven.

• Je staat open voor vernieuwing en leert snel.

• Je bent een sterke communicator (zowel mondeling, als schriftelijk) en hecht veel belang aan participatief werken.

• Je handelt steeds consequent, integer en met respect voor andere ideeën en voor het beleid.

• Je kan zelfstandig en in team werken.

• Je werkt planmatig, resultaat- en servicegericht.

Toelatingsvoorwaarden

• Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in taal-en letterkunde of in toegepaste taalkunde.

• Een pedagogisch diploma is een pluspunt.

• Je hebt minstens 3 jaar ervaring met lesgeven. Je combineert dat met een ervaring als taalbegeleider en taalondersteuner.

• Je bezit minstens 3 jaar ervaring binnen de context van het hoger onderwijs en hebt daardoor kennis van het vakjargon.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk 'niet' vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 50% m.i.v. 21 september 2020 of aansluitend tot en met 20 september 2021 (of terugkeer titularis).


Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11) en salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen. Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Wijze van solliciteren

Tot en met 16 augustus 2020 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Dit gesprek zal mogelijk online (via MS Teams) plaatsvinden. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Anika Hendrickx, waarnemend diensthoofd Studentgerichte Diensten, anika.hendrickx@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 16/08/2020

Datum interview: (vanaf en mogelijk online) 19/08/2020

Indiensttreding: 21/09/2020 of aansluitend