GW-OP-vac20-05 - praktijklector/lector graduaat orthopedagogische begeleiding - 160%
Betrekking
Functie:
Praktijklector / Lector
Departement:
Gezondheid en Welzijn
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
160% (opdeelbaar)
Duur:
m.i.v. 15/06/2020 of aansluitend.
Details

Taakomschrijving

Als lid van het onderwijzend personeel kan je ingeschakeld worden voor het verstrekken en ondersteunen van onderwijs, het verrichten van onderzoek, het ontwikkelen van activiteiten in het kader van maatschappelijke dienstverlening en in administratieve, organiserende en coördinerende taken.

Als praktijklector / lector graduaat orthopedagogische begeleiding zorg je voornamelijk voor:

- het voorbereiden, uitvoeren en begeleiden van onderwijsactiviteiten, zoals Werken in team en organisatieVisie op begeleidenPraktijk 1+2Praktijk 3+4DoelgroepenWerken in en met groepenObserveren en rapporterenWerken met netwerken;

- de voorbereiding en begeleiding van de colleges;

- het systematisch actualiseren van studiemateriaal;

- vakgerichte studie- en loopbaanbegeleiding;

- competentieontwikkeling (vakinhoudelijk professionele en didactische bijscholing);

- de evaluaties van studenten (en toezicht examens en feedback);

- deelname aan examencommissies;

- het ontwikkelen van nieuw studiemateriaal (ontwikkelen van het digitaal leerplatform en deelnemen aan interne en externe werkgroepen);

- het verzorgen van infoactiviteiten;

- de uitvoering van projecten voor externe opdrachtgevers;

- het verzorgen van navorming in het kader van posthogeschoolvorming;

- het opnemen van deeltaken m.b.t. kwaliteitszorg;

- het ondersteunen en begeleiden van studenten bij projecten, werkplekleren en opleidingsonderdelen;

- voor het ondersteunen van studenten met algemene studiebegeleidingsvragen verwijs je door naar AP diensten (waaronder STUVO) waarmee je goede contacten weet op te bouwen;

- deelname aan alle vergaderingen m.b.t. deze opdracht(en), o.a. vak- en opleidingsgerichte vergaderingen en bijkomende vergaderingen in het kader van curriculumvernieuwing e.d.


Profiel

Indien je in het bezit bent van een masterdiploma, bij voorkeur in het sociaal agogisch werk, kan je aangesteld worden als lector.

Indien je in het bezit bent van een bachelordiploma, bij voorkeur in het sociaal agogisch werk, kan je aangesteld worden als praktijklector.

Je hebt (bij voorkeur) minimum 3 jaar ervaring in het onderwijs en/of in het werkveld.

Je hebt aantoonbare relevante ervaring m.b.t. de leerinhouden van de graduaatsopleiding orthopedagogische begeleiding.

Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

Je kan doelgericht kwaliteitsvol onderwijs ontwerpen door efficiënt vorm te geven aan de leerdoelen, het onderwijsleerproces en de toetsing.

Je hanteert hedendaagse informatie- en communicatietechnologie in je onderwijsproces.

Je staat reflectief en kritisch tegenover je eigen handelen en bent bereid je bij te scholen om je onderwijskwaliteit te verhogen.

Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Je bent een enthousiaste medewerker.

Je weet een divers studentenpubliek te stimuleren en motiveren.

Je kan zowel zelfstandig als in een team werken en je besteedt zorg aan het werken met externe partners.

Je werkt planmatig en resultaatgericht.Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 7-6-2020 kan je uitsluitend via http://vacatures.ap.be/ kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Dit gesprek zal mogelijk online (via MS Teams of Skype) plaatsvinden. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 160% (opdeelbaar) m.i.v. 15/06/2020 of aansluitend tot en met 20/09/2020. Ingevolge de covid-19 maatregelen kan de datum van indiensttreding eventueel wijzigen. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon op basis van je diploma bij aanstelling als lector (masterdiploma) volgens barema 502 of bij aanstelling als praktijklector (bachelordiploma) volgens barema 316.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.


Opmerkingen

Opleiding: Opleiding Orthopedagogische begeleiding

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Sarah Van Hoof, Opleidingshoofd graduaten GW, sarah.vanhoof@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 7/06/2020

Datum interview: (vanaf en mogelijk online) 08/06/2020

Indiensttreding: 15/06/2020 of aansluitend