WT-OP-vac20-05 - Opleidingshoofd Vastgoed (100%)
Betrekking
Functie:
Opleidingshoofd professionele bachelor
Departement:
Wetenschap en Techniek
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:

m.i.v. 1 september 2020 of aansluitend t.e.m. 30 september 2022.

Details

Taakomschrijving

Als lid van de departementale staf vorm je mee het departementale beleid en de implementatie ervan. Je bepaalt, onder verantwoordelijkheid van het departementshoofd en in nauw overleg met de opleidingsstaf en in afstemming met de opleidingsraad, het strategisch beleid van de opleiding Vastgoed (VG) en vertaalt dit beleid in duidelijke, operationele doelstellingen. Je realiseert de doelen m.b.t. onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening, kwaliteitszorg, financiën en personeel en de representatie van deze opleiding binnen het kader van het departement Wetenschap en Techniek (WT) en de hogeschool. Zo draag je bij tot de persoonlijke groei van de student, de realisatie van het beleid en profilering van het departement. Je bent het aanspreekpunt binnen de opleiding Vastgoed, waarbij je in samenwerking met lectoren en studenten de opleiding vorm geeft.

• Je tekent het departementaal strategisch beleid mee uit, bepaalt mee de uitvoeringsmodaliteiten en beslist over de brede acties en projecten van WT. Hiervoor neem je deel aan diverse vergaderingen, werkgroepen en projectgroepen: je zit deze voor, start en/of volgt ze op. Je stimuleert en bewaakt ook de nexus onderwijs/onderzoek.

• In nauw overleg met de opleidingsstaf en in afstemming met de opleidingsraad maak je het beleidsplan op voor de opleiding VG. Je inventariseert de behoeften bij personeelsleden, studenten, alumni en het werkveld. Je werkt ook mee aan de onderwijs- en onderzoeksvisie van de opleiding in overleg met de opleidingsstaf en zet dit om in een plan met concrete korte- en lange-termijnacties, rekening houdend met het vooropgestelde budget en in overleg met de relevante belanghebbenden.

• Je monitort het toetsbeleid en de curriculumontwikkeling voor de opleiding en stuurt deze aan. Je organiseert en coördineert ook de opleidingsactiviteiten en neemt mee verantwoordelijkheid bij de organisatie van het departement. Je stimuleert initiatieven m.b.t. onderwijsvernieuwing en de internationale dimensie van de opleiding. Er wordt door jou ook toegezien op de studie- en studieloopbaanbegeleiding van de studenten, bv. door het aangaan van gesprekken rond trajectwijzigingen en uitschrijvingen. Je kijkt toe op de opmaak en actualisering van de ECTS-fiches, actualisatie van het opleidingsprogramma en de concordantietabel. Je zal ook adviseren in opleidingsgebonden casussen (gelijkwaardigheid van diploma's, EVC's, vrijstellingen).

• Je staat in voor de inhoudelijke communicatie en informatie rond de opleiding en het volgen van evoluties op het gebied van onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en het werkveld, dit zowel in het domein van Vastgoed als van Landmeten. Je houdt je actief bezig met het opzetten, opvolgen, interpreteren en gevolg geven aan markt- en concurrentieanalyses. Je streeft ook naar samenwerkingsverbanden en kennisdeling met concullega's. Dit alles om innovatieve voorstellen te formuleren en om te zetten naar haalbare initiatieven binnen de opleiding Vastgoed.

• Je vertaalt en implementeert het hogeschoolbrede kader voor kwaliteitszorg naar een kwaliteitszorgsystematiek binnen de opleiding. Om de kwaliteit van deze opleiding te verzekeren, initieer je verbeteringsprojecten en bewaak je de kwaliteitsnormen.

• Als leidinggevende van het onderwijzend personeel sta je in voor het stimuleren van de persoonlijke groei van je medewerkers om een warme, open en dynamisch organisatiecultuur te scheppen waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen vanzelfsprekend zijn. Je verdeelt onder meer de taken, doet de aan- en bijsturing van de opleidingsstaf en je bent voorzitter en/of opvolger van het overleg met betrokken onderwijzend personeel en studenten. Je voert op regelmatige tijdstippen functionerings- en evaluatiegesprekken en identificeert talenten en competenties.

Profiel

• Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in het domein van vastgoed, landmeten of bouwkunde.

• Je hebt minstens 5 jaar relevante leidinggevende of coördinerende ervaring in het werkveld en/of in het onderwijs. Je hebt ervaring met leiding geven aan grote teams.

• Ervaring in het hoger onderwijs is een pluspunt.

• Je bent op de hoogte van didactische vernieuwingen en onderwijsontwikkelingen in het hoger onderwijs. Je hebt een solide kennis van onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en onderzoek m.b.t. de betrokken afstudeerrichtingen, die je toelaat deze mee inhoudelijk vorm te geven en te ondersteunen.

• Je hebt een goede kennis van MS Office 365 en digitale leeromgevingen.

• Je bent vertrouwd met het werkveld en met de trends in de sectoren vastgoed en landmeten.

• Je bent een teamspeler die medewerkers kan motiveren en duidelijk communiceert, zowel schriftelijk als mondeling.

• Je hebt een positieve, proactieve en oplossingsgerichte houding.

• Je bent creatief, neemt initiatief en werkt planmatig met focus op het bereiken van gedragen resultaten.
Toelatingsvoorwaarden


Wijze van solliciteren

Tot en met 31-05-2020 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Wanneer je anderstalig bent, dien je via een kwalificatiegetuigschrift aan te tonen dat je over het ERK-niveau B2 en/of C1 in de onderwijstaal Nederlands beschikt.

Selectieprocedure

• een preselectie,

• een assessment,

• beoordeling van de positief beoordeelde kandidaten via een interview met de selectiecommissie,

• aanstelling via beslissing van de Raad van Bestuur, rekening houdende met het advies van de selectiecommissie

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.  


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 1 september 2020 of aansluitend tot en met 30 september 2022. Het binnen de hogeschool verkregen mandaat van opleidingshoofd is onlosmakelijk verbonden met het hieraan gekoppelde ambt vanaf 01-09-2020 t.e.m. 30-09-2022. Ingevolge de covid-19 maatregelen kan de datum van indiensttreding eventueel wijzigen. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk, conform de geldende reglementen en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Indien de geselecteerde kandidaat reeds als onderwijzend personeelslid verbonden is aan de AP Hogeschool, wordt een (tijdelijke) inschaling, op basis van het individuele dossier bekeken.

De maximale totale verloning is het equivalent van 100% van barema 502 (lector) aangevuld met een mandaatvergoeding als Opleidingshoofd Professionele Bachelor ten belope van 20% en dit m.i.v. 01-09-2020 of aansluitend. Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.


Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Spoor Noord, Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen.

Data

• Kandideren tot: 31/05/2020 

• Interview (mogelijk online en vanaf): 09/06/2020 

• Indiensttreding: 01/09/2020

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Wim Lauwers, departementshoofd, wim.lauwers@ap.be.

Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 31/05/2020

Datum interview: (online en vanaf) 9/06/2020

Indiensttreding: 1/09/2020 of aansluitend