WT-ATP-vac19-65 - Technisch campuscoördinator - 100%
Betrekking
Functie:
Administratief teamcoördinator
Departement:
Wetenschap en Techniek
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 20 januari 2020 of aansluitend t.e.m. 31 december 2020.
Details

Taakomschrijving

Onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd administratie en organisatie sta je in voor het beheer van de uitrusting van labo’s, practica en leslokalen op campus Ellermanstraat. Je stelt complexe aanbestedingsdossiers op over specifieke technische aankoopopdrachten voor didactische uitrustingen in labo- en leslokalen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor allerhande vragen over het gebouw, de uitrusting en logistieke opdrachten. In samenspraak met de medewerkers van de facilitaire en ICT-diensten volg je alle technische en gebouw-gerelateerde vragen en problemen van de campus op. Je stuurt een klein team van technische en logistieke medewerkers aan voor het dagelijks onderhoud van de campus en haar technische labo’s.

Je staat onder andere in voor:

• het up-to-date houden van de didactische uitrusting in de technische labo’s en leslokalen. Als eindverantwoordelijke coördineer en controleer je alle aanpassings-, verbeterings- en uitbreidingswerken. Je ziet toe op het correct gebruik van les- en labomateriaal en uitrusting op campus Ellermanstraat. Samen met de medewerker financiën sta je in voor het up-to-date houden van de inventaris. Je beheert de grond- en AS-buildplannen en de technische documentatie van de uitrusting in les- en labolokalen. Je volgt, samen met de facilitaire- & interne preventiedienst, de actiepunten op die voortvloeien uit het jaarlijks werkplaatsbezoek.

• de opvolging van technische en logistieke opdrachten waarbij je rekening houdt met deadlines, procedures en veiligheidsvoorschriften. Je bent het aanspreekpunt voor logistieke opdrachten bij evenementen, verhuisopdrachten en les- en examenopstellingen op campus Ellermanstraat. Je organiseert, coacht en volgt de opdrachten op de voet op. Ook aannemers en externe contractors kunnen bij jou terecht voor vragen en instructies. Je voert ook zelf logistieke en technische taken uit op de campus om de opleidingen en jouw team te ondersteunen en bij te dragen aan een kwaliteitsvolle dienstverlening.

• het opstellen van technische aankoopdossiers voor de didactische uitrustingen in les- en labolokalen. Voor deze opdracht werk je actief samen met de departementale medewerker financiën, de belanghebbende opleidingen, diensten binnen de hogeschool en met externe leveranciers. Je voert administratieve taken uit zoals offertes aanvragen en beoordelen, bestellingen en facturen controleren. Je waakt enerzijds over de correcte toepassing van de aankoopprocedures (wetgeving overheidsopdrachten en aankoopprocedure AP Hogeschool) en anderzijds dat alle aankopen gebeuren op de meest kostenefficiënte wijze. Je maakt bestellijsten op voor het benodigde werkmateriaal en schoonmaakproducten, en volgt de stock op.

• de organisatie en coördinatie van de schoonmaak van campus ELL, in samenwerking met de facilitaire diensten, het poetspersoneel en derden. Je volgt de planning op en doet regelmatig een kwaliteitscontrole.

• het afvalbeleidsplan van de campus. Je geeft het mee vorm en je formuleert en implementeert verbeterpunten. Samen met je ploeg zorg je dagelijks voor een correcte uitvoering ervan.

• het coachen, begeleiden en motiveren van een team van technische en logistieke medewerkers. Je geeft duidelijke instructies, volgt de werkzaamheden en noden van het team op. Ook vakantieaanvragen en ziektemeldingen worden door jou opgevolgd.

Profiel

• Je bezit een masterdiploma of bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring, bij voorkeur elektromechanica met affiniteit in bouw-gerelateerde technieken.

• Je hebt bij voorkeur minsten 5 jaar relevante ervaring in het werkveld.

Je beschikt over de volgende competenties:

• Je bent een technisch all-rounder die deadlines respecteert en bent sterk in planning.


• Je bent hands-on, probleemoplossend en flexibel ingesteld.

• Je bent commercieel ingesteld en beschikt over een goede portie onderhandelingstalent om technische aankopen op de meest kostenefficiënte wijze te laten verlopen.

• Je hebt interesse in technologische vernieuwingen en denkt mee aan energie- en kostenbesparende oplossingen.

• Je treedt dienstverlenend op, d.w.z. interne en externe belanghebbenden op efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven.

• Je initieert verbetervoorstellen, werkt deze mee uit en evalueert deze op doeltreffendheid.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 5 januari 2020 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 20 januari 2020 of aansluitend tot en met 31 december 2020. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Ellermanstraat 33, 2060 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Geeroms Carl, diensthoofd Administratie en Organisatie (03 220 55 63), carl.geeroms@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 5/01/2020

Datum interview: vanaf 9/01/2020

Indiensttreding: 20/01/2020 of aansluitend