GW-OP-vac19-41 - Opleidingshoofd Sociaal werk - 100%
Betrekking
Functie:
Opleidingshoofd professionele bachelor
Departement:
Gezondheid en Welzijn
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
Ingangsdatum tewerkstelling: 1 februari 2020 of aansluitend.
Details

Taakomschrijving

Als opleidingshoofd van de bacheloropleiding Sociaal Werk maak je deel uit van de staf van het departement Gezondheid en Welzijn en sta je mee in voor het ontwikkelen van het departementale beleid en de implementatie ervan. Je bepaalt, onder verantwoordelijkheid van het departementshoofd en in nauw overleg met de opleidingsstaf en de opleidingsraad, het strategisch beleid van de opleiding Sociaal Werk en vertaalt dit beleid in duidelijke, operationele doelstellingen. Zo draag je bij tot de persoonlijke groei van de student en tot de realisatie van het beleid en profilering van het departement Gezondheid en Welzijn. Je bent het aanspreekpunt binnen de opleiding Sociaal Werk waarbij je in samenwerking met lectoren en studenten de opleiding vorm geeft. Je staat in voor de implementatie van een duidelijk beleid voor de opleiding Sociaal Werk, om de doelstellingen inzake onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening, kwaliteitszorg, financiën, personeel en representatie van de opleiding binnen het kader van het departement Gezondheid en Welzijn en de hogeschool te realiseren.

Je staat onder andere in voor:

• het mee uittekenen van en vormgeven aan het strategisch beleid van het departement Gezondheid en Welzijn. Je stimuleert en bewaakt de nexus onderwijs-onderzoek. Je bent onder andere lid van de departementale staf en geeft gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot de agendapunten.

• het opmaken van een beleidsplan en de strategische plannen voor de opleiding Sociaal Werk, dit in nauw overleg met de opleidingsstaf en in afstemming met de opleidingsraad. Je ziet toe op de implementatie van het beleidsplan Gezondheid en Welzijn, om de doelstellingen van het departement binnen de context van de opleiding Sociaal Werk te operationaliseren, zowel op het vlak van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek als maatschappelijke dienstverlening.

• het aansturen en monitoren van het toetsbeleid en de curriculumontwikkeling voor de opleiding Sociaal Werk, om een kwaliteitsvolle onderwijsorganisatie en een persoonlijke groei van de student te realiseren.

• het organiseren en coördineren van de opleidingsactiviteiten binnen Sociaal Werk. Je bent mee verantwoordelijk voor de organisatie van het departement Gezondheid en Welzijn, om een optimale dienstverlening te garanderen.

• het communiceren over en voorzien van informatie rond de opleiding Sociaal Werk op regionaal, nationaal en internationaal vlak. Binnen je functie ben je het aanspreekpunt en gezicht van de opleiding en behartig je de belangen van de opleiding intern en extern. Je fungeert als inhoudelijk aanspreekpunt van de opleiding voor internen (studenten, medewerkers) en externen (beroepsveld, AUHA, potentiële studenten, alumni, bredere samenleving). Je neemt, als vertegenwoordiger van de opleiding, deel aan diverse interne en externe overlegorganen.

• het volgen van de evoluties op het gebied van onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening en het werkveld. Je houdt je kennis up-to-date, om innovatieve voorstellen te formuleren en om te zetten naar haalbare initiatieven binnen de opleiding Sociaal Werk. Je bent verantwoordelijk voor de benchmarking en concurrentieanalyse van de opleiding.

• het initiëren, stimuleren, uitdragen en integreren van kwaliteitsvol denken en handelen. Het vertalen en implementeren van het hogeschoolbrede kader voor kwaliteitszorg naar een kwaliteitszorgsystematiek binnen de opleiding Sociaal Werk. Je bewaakt de kwaliteitsnormen en initieert verbeteringsprojecten om zo de kwaliteit van deze opleiding te verzekeren.

• het stimuleren van de persoonlijke groei van de medewerkers van de opleiding Sociaal Werk, om een warme, open en dynamische organisatiecultuur te scheppen waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars filosofische, ideologische en levensbeschouwelijk opvattingen vanzelfsprekend zijn. Je coördineert en motiveert het lectorenteam om de opleiding binnen de krijtlijnen van het departement en de strategische kaders van de AP hogeschool vorm te geven. Je neemt diverse personeelsbeleidstaken op zoals het adviseren van het departementshoofd bij de toewijzing van ambtsopdrachten, het initiëren en coachen van nieuwe medewerkers, het stimuleren van de persoonlijke groei van de medewerkers van de opleiding, het selecteren van nieuwe medewerkers en het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken.

Profiel

• Je bezit een masterdiploma of een diploma van doctor op proefschrift, bij voorkeur in humane wetenschappen.

• Je bent bij voorkeur in het bezit van een getuigschrift pedagogische bekwaamheid.

• Je hebt minstens 5 jaar relevante ervaring.

• Je bent vertrouwd met het beroepsveld en met de trends in de sector.

• Je bent op de hoogte van didactische vernieuwingen in het onderwijs en je hebt een sterke belangstelling voor onderwijsontwikkeling in het hoger onderwijs.

• Je bezit sterke ICT-vaardigheden: MS Office 365, digitale leeromgeving.

• Je hebt ervaring met leiding geven aan grote teams.

• Je bent een teamspeler en kan medewerkers motiveren en enthousiasmeren.

• Je hebt een positieve, oplossingsgerichte houding.

• Je bent creatief, je neemt initiatief en werkt planmatig met focus op het bereiken van gedragen resultaten.

• Je onderscheidt je door een proactieve, resultaatgerichte en communicatieve houding en een grote professionele betrokkenheid.

• Je bent communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 01 december 2019 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.


Indien u de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, bent u bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. De AP Hogeschool ondersteunt internationale medewerkers met een integratietraject en biedt een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie en omvat de volgende stappen:

• een preselectie,

• een assessment,

• beoordeling van de positief beoordeelde kandidaten via een interview met de selectiecommissie,

• aanstelling via beslissing van de Raad van Bestuur, rekening houdende met het advies van de selectiecommissie.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 1 februari 2020 of aansluitend tot en met 30 september 2022. Het binnen de hogeschool verkregen mandaat van opleidingshoofd is onlosmakelijk verbonden met het hieraan gekoppelde ambt t.e.m. 30 september 2022. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen.

Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.


Indien de geselecteerde kandidaat reeds als onderwijzend personeelslid verbonden is aan de AP Hogeschool, wordt een (tijdelijke) inschaling, op basis van het individuele dossier bekeken.

De maximale totale verloning is het equivalent van 100% van barema 502 (lector) aangevuld met een mandaatvergoeding als Opleidingshoofd Professionele Bachelor ten belope van 20% en dit m.i.v. 1 februari 2020 of aansluitend. Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km.

Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit


en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Spoor Noord - Noorderplaats 2, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Richard Sleeckx, departementshoofd (03 220 54 12), richard.sleeckx@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 1/12/2019

Datum interview: vanaf 9/12/2019

Indiensttreding: 1/02/2020