OND-ATP-vac19-13 - Adviseur maatschappelijke dienstverlening - 100%
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Directie Onderwijs en Onderzoek
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 28 oktober 2019 of aansluitend t.e.m. 31 december 2020.
Details

Taakomschrijving

AP Hogeschool is een partner in innovatie voor bedrijven en organisaties. Via onderzoek zoeken we naar nieuwe innovaties en oplossingen voor vraagstukken uit het werkveld. Deze oplossingen worden via dienstverlening geïmplementeerd in het werkveld.

Binnen de directie Onderwijs en Onderzoek en onder verantwoordelijkheid van het diensthoofd Onderzoek, Maatschappelijke dienstverlening en Internationalisering sta je in voor de uitbouw van maatschappelijke dienstverlening binnen de hogeschool. Je legt de link tussen expertise binnen AP en de innovatienoden van bedrijven en organisaties. Je bouwt ook de interne organisatorische processen m.b.t. dienstverlening uit. Bovendien sta je in voor de implementatie en de uitbouw van het kennisdiffusieproject "blikopener" (zie: https://www.blikopener.vlaanderen) binnen AP. Je werkt in deze taken samen met onze onderzoekers, lectoren, opleidingen en de betrokken diensten. Extern bouw je een netwerk op in het hoger onderwijslandschap en in het werkveld.

Je staat onder andere in voor:

• beleidsadviserend werk rond alle aspecten van maatschappelijke dienstverlening, valorisatie en expertisedeling, inclusief de implementatie van het kennisdiffusie-project. Je blijft daarom op de hoogte van ontwikkelingen door het lezen van vakliteratuur, deelname aan opleidingen, contacten met collega’s en het opbouwen van een netwerk.

• de verdere uitbouw van interne procedures en processen m.b.t. maatschappelijke dienstverlening, expertisedeling, valorisatie en specifiek ook het kennisdiffusie-project en werkt actief mee aan het opzetten van de nodige ICT-infrastructuur.

• het opbouwen van een dienstverleningsportfolio van de hogeschool in samenwerking met de inhoudelijk experten. Je stemt dit dienstenportfolio af met de Vlaamse hogescholen en met Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA).

• het onderhouden en uitbreiden van het netwerk van de hogeschool.

• het participeren aan overlegorganen (intern en extern) ten behoeve van dienstverlening en het kennisdiffusieproject.

• deelname aan events van het VLAIO–netwerk.

• het nauwgezet uitvoeren van administratie, registratie en rapportering via CRM en andere datamanagement tools.

• het nauwgezet opvolgen van de kennisdiffusie-activiteiten.


Profiel

• Je bezit een masterdiploma.

• Je hebt minstens vijf jaar ervaring in het onderzoeksmanagement in hoger onderwijs, bij voorkeur in een hogeschool.

• Je hebt affiniteit met (maatschappelijke) dienstverlening aan een hogeschool.

• Je hebt ervaring met CRM en data management tools.

• Je beschikt over goede projectmanagementvaardigheden.

• Je hebt een klantgerichte en commerciële ingesteldheid.

• Je bent vaardig in onderhandelen en weet anderen vlot te overtuigen.

• Je bent dan ook een uitstekend netwerker en beschikt over sterke (mondelinge en schriftelijke) communicatieve vaardigheden.

• Je kan autonoom werken en durft initiatief te nemen. Je kan innoverend denken.

• Je kan correct rapporteren binnen de hogeschool en naar externen.

• Je toont consistentie in principes, waarden en gedrag. Voor andere ideeën, meningen, mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur van de hogeschool heb je respect.


Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 20 oktober 2019 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


 


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 100% m.i.v. 28 oktober 2019 of aansluitend tot en met 31 december 2020. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11) en salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.


Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Els Severens, waarnemend diensthoofd Onderzoek, Maatschappelijke dienstverlening en Internationalisering (03 220 55 74), els.severens@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 20/10/2019

Datum interview: vanaf 22/10/2019

Indiensttreding: 28/10/2019 of aansluitend