ABE-ATP-vac19-14 - Stafmedewerker psychologische dienst - 80%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Algemeen beheerder
Aanstelling:
Statutair (tijdelijk vacant – verlengbaar)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
80%
Duur:
m.i.v. 11 november 2019 of aansluitend t.e.m. 31 december 2020.
Details

Taakomschrijving

Om de doorstroming en integratie van studenten in de context van het inclusief hoger onderwijs te faciliteren, sta je - onder leiding van het diensthoofd Studentenvoorzieningen - in voor de psychologische begeleiding van studenten en voor de ondersteuning van studenten met een nood aan begeleiding op maat. Je begeleidt, behandelt en/of verwijst studenten door en dit individueel of in groep. Daarnaast ben je mee verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleid en het beheer van de psychologische ondersteuning van studenten en de begeleiding op maat. Zo draag je bij tot een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de studenten van de AP Hogeschool.

Je staat onder andere in voor:

• de zelfstandige psychologische consultaties van studenten. Je begeleidt hen en start zelf, in het kader van een behandelingsplan, een behandeling op of zorgt voor een deskundige doorverwijzing.

• het ondersteunen en coachen van studenten met een nood aan begeleiding op maat. Na het toekomen van de aanvraag voor individuele aanpassingen door de student en studentenbegeleider van het betrokken departement of School of Arts, zorg je voor het opstellen van een ondersteuningsplan. Je maakt dit plan op, o.b.v. de input van de student en de studentenbegeleider. Je krijgt ook ondersteuning en aansturing van de operationele coördinatie-cel. Daarnaast ben je de spilfiguur in het multidisciplinair begeleidingsnetwerk van de betrokken student; dit netwerk bestaat uit interne en externe experten en zorgverstrekkers. Hierbij zorg je voor een continue afstemming tussen alle betrokken partijen vanuit de behoefte van de student en o.b.v. het uitgewerkte begeleidingsplan.

• de verdere uitwerking van het beleidskader voor de begeleiding van studenten met nood aan psychologische begeleiding of begeleiding op maat, en de implementatie daarvan in de werking van de studentenvoorzieningen.

• de ontwikkeling en actualisatie van processen, procedures, documenten en richtlijnen m.b.t. de psychologische begeleiding van studenten, die je zorgvuldig afstemt en communiceert met de andere relevante diensten, departementen en School of Arts.

• het fungeren als aanspreekpunt voor studenten met psychologische noden en het geven van informatie aan de betrokken studenten. Je geeft ook vorming en informatie aan personeelsleden van departementen en Schools of Arts over het herkennen, de opvang, het begeleiden en het verwijzen van studenten met psychologische noden.

• het volgen van de evoluties en ontwikkelingen binnen de psychologische begeleiding van studenten, zowel op inhoudelijk vlak als op het vlak van regelgeving.

Profiel

• Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in psychologie of orthopedagogie.

• Je hebt minimum 3 jaar relevante ervaring binnen het werkveld.

• Je vangt onverwachte situaties op en beheerst ze door, op basis van ervaring en kennis, mogelijke oplossingen af te wegen en de best passende oplossing voor te stellen.

• Je geeft gericht advies aan anderen binnen de organisatie en bouwt een vertrouwensrelatie met hen uit op basis van eigen geloofwaardigheid en expertise.

• Je bent discreet, communicatief en klantgericht.

• Je bent uiterst nauwkeurig en hebt oog voor detail. Je werkt ook planmatig en resultaatgericht.

• Je kan je werk op een efficiënte manier organiseren en kan zowel zelfstandig als in team werken.

• Je beschikt over uitstekende ICT-vaardigheden.

• Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede kennis van het Engels.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 3 november 2019 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk vacant (verlengbaar) ambt voor 80% m.i.v. 11 november 2019 of aansluitend tot en met 31 december 2020. Hernieuwing van aanstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een aanstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Gert Christens, diensthoofd Studentenvoorzieningen (03 220 59 00 ), gert.christens@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 3/11/2019

Datum interview: vanaf 6/11/2019

Indiensttreding: 11/11/2019 of aansluitend