PER-ATP-vac19-06 - Medewerker payroll - 100%
Betrekking
Functie:
Medewerker domein
Departement:
Directie Personeel
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 28 oktober 2019 of aansluitend t.e.m. 31 december 2020.
Details

Taakomschrijving

Onder leiding van het diensthoofd en samen met de collega’s van het team sta je in voor een correcte, efficiënte loon- en personeelsadministratie van meer dan 1400 personeelsleden bij AP hogeschool, verdeeld over 4 departementen en 2 schools of arts. In samenwerking met de personeelsmedewerkers op de departementen, het departement Onderwijs, Informat en ACERTA sociaal secretariaat zorg je voor een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening. Je toont hierbij blijk van een flexibele ingesteldheid en staat zo mee garant voor de continuïteit van de verschillende maandelijkse loonafwerkingen en doorlopende personeelsadministratie.

Je staat in voor de administratieve opvolging van personeelsdossiers en diverse personeels- en payroll-gerelateerde taken en hebt hierbij een signalerende en adviserende rol tav alle departementen en Schools of Arts.

• Van indiensttredinggesprekken, switch je naar afwezigheidregistratie en zo ga je vlot over naar het verwerken van verlofstelsels en opmaken van sociale documenten en 'last but not least' volg je administratief de personeelsbegroting op en de administratie rond pensioendossiers. Kortom je bent verantwoordelijk voor de personeelsadministratie van a-tot z.

• Je volgt de evoluties binnen de sociaaljuridische regelgeving en zorgt voor de toepassing ervan binnen onze organisatie.

• Je volgt casussen van de jou toegewezen groep van personeelsleden op. Je verzamelt, verwerkt en rapporteert hiervoor personeelsgegevens.

• Je beantwoordt vragen van personeelsleden, leidinggevenden, de overheid en externe instanties (bv. RVA, PDOS, Departement Onderwijs). Je denkt mee na over verbeteringsinitiatieven m.b.t. efficiënte en effectieve interne processen en procedures.

• Je bouwt mee aan een personeelsvriendelijk beleid binnen AP hogeschool en werkt mee binnen HR-gerelateerde projecten.

Profiel

• Je bezit een bachelordiploma.

• Kennis van personeelsadministratie, loonsverwerking, sociale en fiscale wetgeving is een pluspunt.

• Je kan vlot overweg met MS-Office toepassingen waaronder Excel, Access en Word.Je beschikt over de volgende competenties:

• Integreren, d.w.z. relevante verbanden leggen tussen diverse inhouden, alternatieven genereren en sluitende conclusies trekken.

• Analyseren, d.w.z. je bent in staat situaties correct in te schatten. Je gaat kritisch om met de informatie en beoordeelt beschikbare alternatieven. Je werkt uiterst nauwkeurig en hebt oog voor detail.

• Oplossingsgericht werken, d.w.z. onverwachte situaties opvangen en beheersen door, op basis van ervaring en kennis, mogelijke oplossingen af te wegen en de best passende oplossing voor te stellen.

• Dialogeren, d.w.z. in staat zijn gerichte vragen te stellen aan gesprekspartners om hun kennis, achtergrond, mening en interesse te leren kennen.

• Samenwerken, d.w.z. je kan ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen.

• Dienstverlenend optreden, d.w.z. interne en externe belanghebbenden op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, diensten verlenen en raad geven. Je bent hierbij discreet, communicatief en werkt klantgericht.

• Betrokkenheid, d.w.z. je voelt je persoonlijk aansprakelijk voor het behalen van de beoogde resultaten van de personeelsdienst. Je hanteert hoge kwaliteitsstandaarden en blijft, ook bij druk of detailopdrachten, doorzetten.

• Betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je hebt respect voor andere ideeën, meningen, mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 20 oktober 2019 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk 'niet' vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 100% m.i.v. 28 oktober 2019 of aansluitend tot en met 31 december 2020 (of terugkeer titularis).


Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 4.1 (barema 581 - B11) en salarisschaal 4.2 (barema 582 - B12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat - Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Anke Nadai, diensthoofd Personeel (03 220 34 51), anke.nadai@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 20/10/2019

Datum interview: vanaf 23/10/2019

Indiensttreding: 28/10/2019 of aansluitend