FIN-ATP-vac19-03 - Stafmedewerker onderwijs- en studentenadministratie - 100%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Directie Financiƫn
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
100%
Duur:
m.i.v. 7 oktober 2019 of aansluitend t.e.m. 31 december 2020.
Details

Taakomschrijving

Binnen de directie Financiën adviseer en ondersteun je het diensthoofd Onderwijs- en Studentenadministratie bij de dagelijkse werking van de dienst enerzijds en bij de coördinatie van projecten anderzijds. In nauwe samenwerking met de adviseurs Onderwijs- en Studentenadministratie begeleid je de departementen en Schools of Arts. Op die manier vertaal en vervul je de behoeftes van de opleidingen en de personeelsleden m.b.t. onderwijs- en studentenadministratie, en optimaliseer je de dagelijkse werking van de dienst.

Je staat onder andere in voor:

• de opvolging van opdrachten binnen de jouw toegewezen thema’s en dit ter ondersteuning van de verschillende opleidingen binnen de departementen en de Schools of Arts. Thema’s kunnen betrekking hebben op het invoeren van curricula, puntenadministratie, internationalisering, samenwerking met VDAB, studentenfacturatie, diplomadienst, …

• het fungeren als intern aanspreekpunt en het geven van advies, vorming en informatie m.b.t. de aan jouw toegewezen thema’s.

• het proactief en vraaggestuurd uitwerken van datarapportage van de beschikbare gegevens rond onderwijs- en studentenadministratie.

• het actualiseren van de bestaande processen en procedures m.b.t. onderwijs- en studentenadministratie. Zo denk je actief mee bij de voorbereiding, opstelling en uitwerking van administratieve processen en procedures. Dit zowel voor de interne werking van de dienst Onderwijs- en Studentenadministratie, als voor de ondersteuning van de gedecentraliseerde processen binnen de hogeschool.

• begeleiding van de interne gebruikersgroep van het softwarepakket voor studentenadministratie BaMaFlex! voor de jouw toegewezen thema’s. Je beantwoordt vragen en lost problemen van eindgebruikers zo snel mogelijk op.

Profiel

• Je bezit een masterdiploma of een bachelordiploma met minimum 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring.

• Je hebt bij voorkeur ervaring in de context van het hoger onderwijs.

• Je hebt een uitstekende kennis van Excel en werkt vlot met grafieken.

Je beschikt over de volgende competenties:

• analyseren, d.w.z. situaties correct inschatten. Je gaat kritisch om met informatie en beoordeelt de beschikbare alternatieven.

• adviseren, d.w.z. het gericht adviseren van anderen binnen en buiten de organisatie o.b.v. eigen expertise.

• integreren, d.w.z. relevante verbanden leggen tussen diverse inhouden, het genereren van alternatieven en het trekken van sluitende conclusies.

• dienstverlenend, d.w.z. interne en externe belanghebbenden op een efficiënte en kwalitatieve manier begeleiden, dienst verlenen en raad geven.

• samenwerken, d.w.z. ideeën en opvattingen op een open manier delen met anderen en hen ertoe uitnodigen hetzelfde te doen.

• organisatiebetrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van de beoogde resultaten.

• betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen en mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 29 september 2019 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.

Salarisschaal

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 100% m.i.v. 7 oktober 2019 of aansluitend tot en met 31 december 2020. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttig beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.  

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Kris Van Elsen, diensthoofd Onderwijs en Studentenadministratie (03 220 58 21), kris.vanelsen@ap.be.

Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 29/09/2019

Datum interview: vanaf 3/10/2019

Indiensttreding: 7/10/2019 (of aansluitend)