OND-ATP-vac19-09 - Stafmedewerker studentgerichte diensten - 50%
Betrekking
Functie:
Stafmedewerker
Departement:
Directie Onderwijs en Onderzoek
Aanstelling:
Contractueel (verlengbaar)
Vereist niveau:
Professionele bachelor
Volume:
50%
Duur:
m.i.v. 1 oktober 2019 of aansluitend t.e.m. 31 december 2020.
Details

Taakomschrijving

Onder de verantwoordelijkheid van het diensthoofd Studentgerichte Diensten draag je bij aan de begeleiding, coaching, doorstroom en doorverwijzing van studenten.

Je staat onder andere in voor:

• de procesbegeleiding van werkgroepen: organisatie en planning van vergaderingen van de werkgroep, voorbereiding en leiding van de vergadering, opvolging en verslaggeving van de vergadering, en briefing van de collega’s nadien. Daarnaast breng je ook de vormingsnoden van de deelnemers van de werkgroep in kaart en probeer je daar een vormingsaanbod tegenover te stellen.

• het voorbereidend werk voor het ontwikkelen van ondersteuningsmateriaal rond de thema’s waarrond de cel Studentgerichte Diensten werkt

• toegankelijke informatie voor studenten: ondersteunen bij de input van het intranet voor studenten, uitwerken van studentvriendelijke communicatie, werving voor projecten zoals Tutoraat en IKAN, …

• het zelfstandig voeren van gesprekken met studenten o.b.v. een vraag rond hoger onderwijs. Studenten kunnen bij jou terecht met vragen over de structuur van het hoger onderwijs (bv. leerkrediet) en voor advies bij het maken van een studiekeuze. Waar nodig zorg je voor een deskundige doorverwijzing naar de juiste instantie (een specifieke studentenbegeleider, de dienst Studentenvoorzieningen, etc.).

• Je ontwikkelt je tot expert op het gebied van onze diverse studentenprofielen: je hebt de vinger aan de pols wat betreft de specifieke studentgerichte noden van de verschillende doelgroepen.

• ondersteuning van de adviseurs Gelijke Onderwijskansen en Studentenparticipatie, Studie-informatie en Ombudswerking bij projecten, bv. een traject rond heroriëntering, professionalisering van de departementale studentenvertegenwoordigers, …

• ondersteuning van de cel Studentgerichte Diensten met praktische zaken: je zorgt voor de opmaak en opvolging van bestelbonnen, planning en organisatie van vergaderingen en activiteiten, inplannen van lokalen, opvolgen van de gedeelde mailbox, …

• het analyseren van bevragingen m.b.t. studentgerichte thema’s.

Profiel

• Je bezit een bachelordiploma 5 jaar relevante en gelijkwaardige ervaring of een masterdiploma, bij voorkeur in de humane wetenschappen.

• Je hebt bij voorkeur ervaring in het hoger onderwijs. Je hebt kennis van de leefwereld van de student.

• Je hebt ervaring met procesbegeleiding.

• Je hebt tonnen ervaring met organisatorisch en planmatig werken.

• Je kan vlot overweg met MS Office.

Je beschikt over de volgende competenties:

• Je bezit scherpe communicatieve skills en weet je communicatie aan te passen naargelang de doelgroep.

• Je hebt een zeer goede beheersing van de Nederlandse taal.

• Schrijven van zowel wervende als zakelijke teksten heb je stevig in de vingers.

• Je bent empathisch en actief luistervaardig.

• Je bent een teamplayer en werkt bijzonder service- en oplossingsgericht.

• Je bent flexibel en bereid om soms te schuiven in je agenda.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 25 augustus 2019 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 50% m.i.v. 1 oktober 2019 of aansluitend tot en met 31 december 2020. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 5.1 (barema 592 - B21) en salarisschaal 5.2 (barema 584 - B22) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Lieven Verbert, diensthoofd Studentgerichte Diensten (03 220 57 74), lieven.verbert@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 25/08/2019

Datum interview: vanaf 29/08/2019

Indiensttreding: 1/10/2019