OND-ATP-vac19-08 - Adviseur taalbeleid - 50%
Betrekking
Functie:
Adviseur
Departement:
Directie Onderwijs en Onderzoek
Aanstelling:
Statutair (vervangingsopdracht)
Vereist niveau:
Masteropleiding
Volume:
50%
Duur:
m.i.v. 9 september 2019 of aansluitend t.e.m. 31 december 2019.
Details

Taakomschrijving

De instroom van studenten in het hoger onderwijs wordt steeds diverser. Meertaligheid, anderstaligheid, afkomst, een bepaalde vooropleiding of een combinatie van deze factoren kunnen de oorzaak zijn van enerzijds een gebrek aan start- taalcompetenties in de onderwijstaal of anderzijds een sterke voorkennis.

Vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid en de waarde die AP hecht aan de erkenning van diversiteit wil het taalbeleid van AP bijdragen tot een succesvolle academische en sociale integratie van alle studenten. Het centrale doel van het taalbeleid is daarom expliciet en zichtbaar inzetten op de taalcompetentieontwikkeling en persoonlijke groei van alle studenten, met het oog op een betere doorstroom enerzijds en een kwaliteitsvolle, beroepscompetente uitstroom anderzijds.

Om deze doelstelling te bereiken zetten opleidingen in op kwaliteitsvol onderwijs dat taalkrachtig, breed toegankelijk en activerend is en waarin de academische vaardigheden enerzijds en professionele taalontwikkeling van studenten anderzijds bewust gestimuleerd wordt. Binnen deze functie werk je samen met jouw collega-adviseur taalbeleid en taalondersteuning bij het realiseren van deze doelstelling.

Dit houdt concreet in:

• Je draagt actief bij aan het participatief proces waarin het taalbeleidsplan wordt vormgegeven en bijgestuurd.

• Je ondersteunt de opleidingen en departementen bij het vertalen van het taalbeleidsplan naar hun specifieke context.

• Je staat mee in voor de professionalisering van lesgevers rond thema’s als taalontwikkelend lesgeven, taalfeedback geven, toetsbeleid en omgaan met meertaligheid.

• Je ontwikkelt materiaal dat hogeschoolbreed kan worden ingezet of dat door de lesgevers en taalcoaches kan aangepast worden naar eigen specifieke context. (bv. schrijfwijzers, lesmateriaal, …)

• Je onderhoudt het online materiaal via de Taalpuntpagina (taalondersteuning voor studenten) op de digitale leeromgeving: enerzijds ontwikkel je zelf materiaal, anderzijds maak je materiaal van de taaldocenten en taalbeleidsankers toegankelijk.

• Je ondersteunt de opleidingen in de afname van de taalscreenings en je bouwt actief mee aan de vragendatabank en aan het remediëringsmateriaal. Je onderhoudt een nauw contact met de opleidingen rond de screenings.

• Je ondersteunt de kwaliteitscontrole en analyses van de taalscreenings.

• Je organiseert de taalspreekuren voor studenten: je plant data in, je regelt lokalen en je communiceert via de digitale leeromgeving.

• Je beheert de taalpuntmailbox en houdt nauwgezet de administratie bij.

• Je ondersteunt en begeleidt de stagiaires die de individuele begeleiding van studenten opnemen.

Profiel

• Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in taal-en letterkunde of in toegepaste taalkunde.

• Een pedagogisch diploma is een pluspunt.

• Je beschikt over uitstekende ICT-vaardigheden voor Word en je hebt een basiskennis Excel.

• Je spreekt en schrijft perfect Nederlands en Engels.

• Je hebt ervaring met het geven van taallessen en bij voorkeur met het ontwikkelen van remediëringsmateriaal en testen voor Nederlands.

Je beschikt over de volgende competenties:

• Je kan collega's binnen de hogeschool en contactpersonen binnen de opleidingen gericht adviseren o.b.v. jouw expertise in taalbeleid en didactiek.

• Je werkt evidence-based/datadriven.

• Je staat open voor vernieuwing en leert snel.

• Je bent een sterke ‘communicator’ (zowel mondeling, als schriftelijk) en hecht veel belang aan participatief werken.

• Je handelt steeds consequent, integer en met respect voor andere ideeën en voor het beleid.

• Je kan zelfstandig en in team werken. - Je werkt planmatig, resultaat- en servicegericht.

Toelatingsvoorwaarden

Wijze van solliciteren

Tot en met 25 augustus 2019 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature.

Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.

Selectieprocedure

De selectie gebeurt door een specifiek voor deze vacature samengestelde selectiecommissie. Op basis van de ingezonden kandidaturen beslist deze commissie welke kandidaten worden uitgenodigd voor het selectie-interview. Een bijkomende selectieronde kan georganiseerd worden. Hierna neemt de commissie een beslissing.

Indiensttreding

De geselecteerde kandidaat dient bij de indiensttreding te voldoen aan de bepalingen van artikel V. 106 van de Codex hoger onderwijs van 20 december 2013, inzake toegang tot de ambten.


Salarisschaal

Je wordt aangesteld in een statutair tijdelijk 'niet' vacant (vervangingsopdracht) ambt voor 50% m.i.v. 9 september 2019 of aansluitend tot en met 31 december 2019 (of terugkeer titularis).

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 6.1 (barema 585 - A11) en salarisschaal 6.2 (barema 586 - A12) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via volgende link: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/salarisschalen-administratief-en-technisch-personeel-hogescholen.

Er kan een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn. Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Opmerkingen

Plaats van tewerkstelling: Campus Lange Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen.

Contactinformatie

Informatie betreffende vacature
Voor meer informatie over de inhoud van de functie, kan je terecht bij Lieven Verbert, diensthoofd Studentgerichte Diensten (03 220 57 74), lieven.verbert@ap.be.
Informatie betreffende selectieprocedure
Directie Personeel (03 220 58 29)
E-mail: hrm@ap.be

Te noteren


Datum kandidaatstelling: 25/08/2019

Datum interview: vanaf 28/08/2019

Indiensttreding: 9/09/2019